Blog

Kategoritë

Shkrimi i CV-së (rezymeja, biografia, jetëshkrimi) shpesh mund të jetë një nga pengesat dhe vonesat kryesore për të filluar në fakt me kërkimin e punës. CV-ja është një dokument që përmbledh kush jeni, çfarë keni bërë, dhe cilat shkathtësi i keni, dhe që i tregon personit që e lexon atë pse jeni kandidat apo kandidate...
Të shkruash një letër motivimi për herë të parë mund të jetë stresuese. Në këtë faqe, ne do t’ju udhëzojmë për procesin e hartimit të një letre motivuese që do të ju mundësojë të dalloheni prej kandidatëve tjerë dhe të pranoheni kudo. Letra e Motivimit është një dokument...
Ju mund të jeni mësuar, apo shpesh keni dëgjuar, për një format të përgjithshëm dhe tradicional të intervistës për punë ku diskutohet përvoja dhe kualifikimet e mëparshme. Sidoqoftë, intervistat e bazuara në kompetenca janë tërësisht ndryshe. Ato mbështeten në pyetjet të cilat synojnë të zbulojnë se si ju keni...
Shpesh kur shkruani një CV do të vëreni se ajo nuk ka një strukturë apo është shumë më e gjatë se sa dokumenti që fillimisht vendoset ta shkruani. Ky është ai momenti ku formatimi dhe qëndisja përfundimtare e rezymesë vjen ne skenë. Në vijim japim disa këshilla që do t’ju ndihmojnë të përdorni informacionin që keni...
Letra e motivimit duhet të përmbajë nga 200 deri në 250 fjalë. Me qëllim që aplikimi juaj të vlerësohet pozitivisht dhe të vazhdojë me sukses fazat e tjera të procesit të përzgjedhjes, ky udhëzues përfshini pikat vijuese në letrën tuaj të motivimit: Letra e motivimit duhet të jetë e strukturuar mirë dhe gramatikisht korrekt....
Një intervistë pune ju jep mundësi për të demonstruar, nëpërmjet shembujve, se si posedoni aftësitë, shkathtësitë, dhe përvojën përkatëse të punës që kërkon pozita. Në vijim do të  flasim për gabimet më të zakonshme gjatë intervistës, si dhe lëshimet më të shpeshta të bëra në...
Praktika e punës (praktika profesionale, stazhi ose internshipi) është mundësi që u ofrohet të rinjëve për të fituar përvojë pune në një industri specifike. Programi i praktikës profesionale është gjithashtu një hap i rëndësishëm për orientim dhe ndërtim të karrierës së qëndrueshme. Nëse po hyni për...
Rregullat e mirësjelljes kanë rëndësi të madhe në bashkëveprimin tonë të përditshëm në vendin e punës dhe mund të bëjë ndryshim akoma më të madh në mundësitë tona të promovimit në karrierë . Por jo të gjithë e dinë se çfarë do të thotë të kesh mirësjellje. Në vijim...