Blog

Kategoritë

Zhvillimi i propozimeve për grante zakonisht kërkon kohë të konsiderueshme. Do të ju duhet të përshkruani problemin apo sfidën specifike, ta hartoni projektin që do ta adresojë atë, dhe më pas të përshkruani programin në detaje për donatorin apo burimin e financimit. Sidoqoftë, për të qenë i suksesshëm, propozimi duhet të jetë...