97 shpallje aktive

Portal për punë, praktikë, grante, tendera, bursa dhe trajnime.

Publiko konkurs për të pranuar
aplikantë të kualifikuar.
Publiko

Konkurset e Fundit

03/10/2022
Punë
IPKO Prishtinë
Udhëheqës/e i/e Njësisë për Shitje me Shumicë i raporton Drejtorit të Departamentit të Marketingut  dhe do t’i ketë këto përgjegjësi: Menaxhon tërë biznesin e shitjes me shumicë nga planifikimi strategjik deri te aktivitetet me qëllim që të siguroj arritjen e targeteve të hyrave dhe të kostove nga shitja me shumicë. Menaxhon të hyrat dhe marzhën bruto të biznesit të shitjes me shumicë si dhe të gjitha angazhimet me partnerët e jashtëm ndërkombëtar. Drejton dhe negocion marrëveshjet komerciale të shitjes me shumicë për roaming me partner të brendshëm/jashtëm dhe siguron menaxhim efektiv të tarifave të roaming-ut dhe korrigjimin e normave efektive në mënyrë të vazhdueshme. Drejton dhe menaxhon modelet komerciale për mbështetje...
03/10/2022
Punë
Komuna Lipjan Lipjan
RN00009879 Lloji i rekrutimit: Pranim Data e njoftimit: 02/09/2022 Afati për aplikim: 03/10/2022 - 17/10/2022 Punëtor Tekniko - Shërbyes   Për më shumë detaje kliko në linkun  Apliko Tani  më poshtë.
03/10/2022
Punë
Komuna Lipjan Lipjan
RN00009874 Lloji i rekrutimit: Pranim Data e njoftimit: 01/09/2022 Afati për aplikim: 03/10/2022 - 17/10/2022 Drejtor/e ne SHFMU (6)   Për më shumë detaje kliko në linkun  Apliko Tani  më poshtë.    
01/10/2022
Grante
Embassy of the Czech Republic in Pristina Kosovë
The Embassy of the Czech Republic in the Republic of Kosovo announces a call for identification of  Local Small Scale Projects (SSP) within the Czech Republic Transition Promotion Program  in Kosovo in 2023. The program will be financed by the Ministry of Foreign Affairs of the Czech Republic. Project proposals should be in line with the priorities of promoting human rights and transformation cooperation and with the focus of the Czech Transition Cooperation Program, in particular: support for civil society, including human rights defenders promotion of freedom of expression and access to information, including media freedom promotion of equal and the widest possible political participation support for the building of the rule of law institutions promotion of equality and non-discrimination human rights promotion in employment and environmental issues. The maximum amount of the budget is 500,000 CZK. In the attached SSP...
01/10/2022
Grante
Komuna Prizren Prizren
Drejtoria për Kulturë, Rini dhe Sport në Komunën e Prizrenit, u bën: THIRRJE PUBLIKE 1. Për të gjitha Organizatat Jo-Qeveritare të regjistruara në Republikën e Kosovës, programi i punës i cili është 1 fokusuar në fushën e kulturës, rinisë dhe sportit, dhe që përfshijnë aktivitete të realizuara në Komunën e Prizrenit, të aplikojnë për mbështetje financiare:   Në fushën e kulturës: U dedikohet organizatave kulturore që zhvillojnë dhe organizojnë aktivitete të ndryshme kulturore dhe festivale me karakter afatshkurtër në nivelin komunal. Aktivitete që kanë për qëllim pasurimin e kalendarit vjetor kulturor të qytetit, aktivitete që kontribuojnë në shumëllojshmërinë artistike dhe aktivitete që...
30/09/2022
Tendera
Millennium Challenge Corporation (MCC) Kosovë
Design and implementation Consultant for the Inclusive Energy Sector Workforce Activity   Country:   Kosovo Notice/Contract Number:   KOS 3010 Publication Date:   Sep 29, 2022 Deadline:   Oct 28, 2022 Agency:   Millennium Challenge Corporation (MCC) Buyer:     Original Language:   English   SPECIFIC PROCUREMENT NOTICE (SPN) Country Kosovo Project Name MCA-Kosovo Procurement Title Design and implementation Consultant for the Inclusive Energy Sector Workforce Activity Procurement Ref. Number KOS 3010 Procurement Plan Reference Interim Procurement Plan Type of Procurement Consulting Services (Firms) Employer MCA Kosovo Publication Date 29th September 2022 Submission Deadline 5:00 pm CET, (GMT+2) 28th October 2022 MCA Kosovo now invites proposals from legally constituted...
30/09/2022
Punë
Helvetas Kosovo Prishtinë
Vacancy Announcement  The Decentralisation and Municipal Support program (DEMOS) works in 38 municipalities in Kosovo and the  main objective is “Improved performance of municipalities in governance, management and services  contributing to increased citizens’ satisfaction”. Currently the project is looking the following position to be based at the Ministry of Local Government Administration (MLGA):  Legal Consultant The following is a summary of key responsibilities. A more detailed job responsibilities are further elaborated in the Terms of Reference. Support the Deputy Secretary General and the MLGA on legal matters related to the mandate of the MLGA; Identify gaps and support the legal department in improving its functioning in general; Support the legal department to improve the process of legality review of municipal acts; Advise and provide legal support to the decision of the Deputy Secretary General...
30/09/2022
Punë
Komuna Drenas Drenas
RN00009914 Lloji i rekrutimit: Pranim Data e njoftimit: 09/09/2022 Afati për aplikim: 30/09/2022 - 10/10/2022   Pozitat aktualisht të lira Kodi | Nr. i  Referencës | Titulli i pozitës | Klasa e pozitës | Koeficienti | Institucioni RPC0003403 | RN00009676 | Zyrtar për Mirëqenie Sociale 1 | Profesional 3 | 6 | Komuna Drenas   Për më shumë detaje kliko në linkun  Apliko Tani  më poshtë.
29/09/2022
Punë
KOSTT Kosovë
Bazuar në nenin 8 të Ligjit të punës nr. 03/L-212 të Republikës së Kosovës, nenin 4, paragrafi 1,2,3,4,5 dhe nenin 5 të Udhëzimit Administrativ 07/2017 për Rregullimin e Procedurave të Konkursit në Sektorin Publik si dhe pikën 9.2 dhe 5.1.1 të Politikës së Rekrutimit, Operatori i Sistemit, Transmisionit dhe Tregut-KOSTT sh.a. shpall:   KONKURS PUBLIK   Për pranimin në punë: 7 (shtatë) Operatorë në nivelin 110(220)/x kV/kV Kushtet e përgjithshme : Kohëzgjatja e punësimit : Për kohë të pacaktuar. Në tekstin në vijim përdorimi e njërës gjini nuk përjashton gjininë tjetër.   Orari i punës: Puna me orar të plotë. Lartësia e pagës do të përcaktohet në harmoni me...
29/09/2022
Punë
KOSTT Prishtinë
dhe nenin 5 të Udhëzimit Administrativ 07/2017 për Rregullimin e Procedurave të Konkursit në Sektorin Publik si dhe pikën 9.2 dhe 5.1.1 të Politikës së Rekrutimit, Operatori i Sistemit, Transmisionit dhe Tregut-KOSTT sh.a. shpall:   KONKURS PUBLIK Për pranimin në punë: 1 (një) Specialist për çështje pronësore juridike Kushtet e përgjithshme : Kohëzgjatja e punësimit : Për kohë të pacaktuar. Në tekstin në vijim përdorimi e njërës gjini nuk përjashton gjininë tjetër.   Orari i punës: Puna me orar të plotë. Lartësia e pagës do të përcaktohet në harmoni me politikat e aprovuara të KOSTT-it. Numri i kryesve : 1 (një) Kohëzgjatja e punësimit : Për...
29/09/2022
Punë
Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit Prishtinë
RN00009858 Lloji i rekrutimit: Pranim Data e njoftimit: 30/08/2022 Afati për aplikim: 29/09/2022 - 13/10/2022   Bazuar në Nenin 67 dhe 68 të Ligjit për Zyrtarët Publik të Republikës së Kosovës , Nr.06/L-114, Ligjin për Institucionet e Kulturës, Nr. 02/L-57, Ligjin Nr. 04/L-106 për Teatrot, Statutin e Teatrit Kombetar te Kosoves, Rregulloren (QRK)Nr.15/2018, për Gradimin dhe Pagat e Krijuesve dhe Performuesve të Kulturës dhe te Punonjësve Professional të Trashëgimisë Kulturore dhe Udhëzimin Administrativ (MPMS) Nr.07/2017, për Rregullimin e Procedurave të Konkursit në Sektorin Publik Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit shpall :  KONKURS  Titulli i punës: Udhëheqës Artistik Institucioni: Teatri Kombëtar i Kosovës Vendi: Prishtinë Kategoria funksionale: Krijuesit dhe Performuesit e...
29/09/2022
Punë
Agjencia për Informim dhe Privatësi Prishtinë
RN00009911 Lloji i rekrutimit: Pranim Data e njoftimit: 08/09/2022 Afati për aplikim: 29/09/2022 - 13/10/2022   Pozitat aktualisht të lira Kodi | Nr. i  Referencës | Titulli i pozitës | Klasa e pozitës | Koeficienti | Institucioni RPC0002805 | RN00009054 | Zyrtar i lartë për inspektim | Profesional 1 | koef.8 | Agjencia për Informim dhe Privatësi   Për më shumë detaje kliko në linkun  Apliko Tani  më poshtë.
29/09/2022
Punë
Agjencia për Informim dhe Privatësi Prishtinë
RN00009910 Lloji i rekrutimit: Pranim Data e njoftimit: 08/09/2022 Afati për aplikim: 29/09/2022 - 13/10/2022   Pozitat aktualisht të lira Kodi | Nr. i  Referencës | Titulli i pozitës | Klasa e pozitës | Koeficienti | Institucioni RPC0002804 | RN00009053 | Zyrtar inspektimi | Profesional 2 | 7 | Agjencia për Informim dhe Privatësi   Për më shumë detaje kliko në linkun  Apliko Tani  më poshtë.
29/09/2022
Punë
Komuna Skenderaj Skenderaj
RN00009909 Lloji i rekrutimit: Pranim Data e njoftimit: 08/09/2022 Afati për aplikim: 29/09/2022 - 06/10/2022   Pozitat aktualisht të lira Kodi | Nr. i  Referencës | Titulli i pozitës | Klasa e pozitës | Koeficienti | Institucioni RPC0003257 | RN00009520 | Analist i Buxhetit | Profesional 2 | 7 | Komuna Skenderaj   Për më shumë detaje kliko në linkun  Apliko Tani më poshtë.
29/09/2022
Punë
Komuna Skenderaj Skenderaj
RN00009895 Lloji i rekrutimit: Pranim Data e njoftimit: 08/09/2022 Afati për aplikim: 29/09/2022 - 10/10/2022   Pozitat aktualisht të lira Kodi | Nr. i  Referencës | Titulli i pozitës | Klasa e pozitës | Koeficienti | Institucioni RPC0003258 | RN00009521 | Zyrtar i burimeve njerëzore | Profesional 2 | 7 | Komuna Skenderaj   Për më shumë detaje kliko në linkun  Apliko Tani më poshtë.
28/09/2022
Tendera
IOM Kosovo Kosovë
International Organisation for Migration (IOM) kindly requests your quotation for the provision of goods, works and/or services as detailed in Annex 1 of this RFQ. NOTICE: Road construction in Berivojce (Kamenica) INVITATION TO BID REF. NO: IOM/RFQ/2022/058 CATEGORY: Construction PUBLISHED DATE: September 26,2022 CLOSING DATE: October 6, 2022   For more information click on "Apliko Tani" button below.
28/09/2022
Punë
Këshilli Prokurorial i Kosovës (KPK) Kosovë
Në bazë të nenit 31 të Ligjit Nr. 06/L-056 për Këshillin Prokurorial të Kosovës, në bazë të  Ligjit Nr.03/L-149 për Shërbimin Civil të Republikës së Kosovës dhe Rregullores Nr.  02/2010 për Procedurat e Rekrutimit në Shërbimin Civil të Kosovës, në bazë të Aktgjykimit  nr. Ref AGJ.1583/20 të datës 09 Korrik 2020 si dhe Vendimit të Këshillit Prokurorial të  Kosovës KPK/Nr. 307/2022 të datës 15 shkurt 2022, Sekretariati i Këshillit Prokurorial të  Kosovës, shpall këtë:   K O N K U R S  I. Bashkëpunëtor Profesional, pesëmbëdhjetë (15) vende pune   Prokuroria Themelore Prishtinë, dy (2) pozita Prokuroria Themelore Prizren, pesë (5) pozita Prokuroria Themelore Pejë, tri (3) pozita...
28/09/2022
Punë
Zyra Kombëtare e Auditimit (ZKA) Prishtinë
Në mbështetje të nenit 15.2 të Ligjit Nr. 05/L-055 për Auditorin e Përgjithshëm dhe Zyrën  Kombëtare të Auditimit të Republikës së Kosovës, si dhe nenit 5, 6 dhe 7 të Rregullores (ZKA)  03/2021 për Pranimin dhe Karrierën në Zyrën Kombëtare të Auditimit (shpallur në Gazetën  Zyrtare më 16.09.2021); lidhur me nenin 27.2 të Rregullores (ZKA) 02/2021 për Klasifikimin e  Vendeve të Punës; Planit Vjetor të Rekrutimit për vitin 2022 (i ndryshuar/plotësuar), si dhe  Vendimit të Auditores së Përgjithshme me Nr. 1832 të datës 26.09.2022 për plotësimin e vendit të  lirë të punës, Zyra Kombëtare e Auditimit shpall:  KONKURS për plotësimin e vendit të lirë të punës  Pozita: Auditor junior për...
28/09/2022
Punë
Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit Prishtinë
RN00009853 Lloji i rekrutimit: Pranim Data e njoftimit: 29/08/2022 Afati për aplikim: 28/09/2022 - 12/10/2022   Bazuar në Nenin 67 dhe 68 të Ligjit për Zyrtarët Publik të Republikës së Kosovës, Nr.06/L-114, Ligjin për Institucionet e Kulturës, Nr. 02/L-57, Statutit te Galerisë Kombëtare të Kosovës-GKK, Rregulloren (QRK) Nr.15/2018, për Gradimin dhe Pagat e Krijuesve dhe Performuesve të Kulturës dhe të Punonjësve Professional të Trashëgimisë Kulturore dhe Udhëzimin Administrativ (MPMS) Nr.07/2017, për Rregullimin e Procedurave të Konkursit në Sektorin Publik, Ministria e Kulturës, Rinise dhe Sportit rishpall :  KONKURS PUBLIK  Titulli i pozites-Kurator i ekspozitave Institucioni: Galeria Kombëtare e Kosovës-GKK Kategoria Funksionale / Paga fikse: 637 € Numri i Referencë: RN00009853...
28/09/2022
Punë
Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit Prishtinë
RN00009851 Lloji i rekrutimit: Pranim Data e njoftimit: 29/08/2022 Afati për aplikim: 28/09/2022 - 12/10/2022   Bazuar në Nenin 67 dhe 68 të Ligjit për Zyrtarët Publik të Republikës së Kosovës, Nr.06/L-114, Ligjin për Institucionet e Kulturës, Nr. 02/L-57, Ligjin Nr. 04/L-106 për Teatrot, Statutin e Teatrit Kombetar te Kosoves, Rregulloren (QRK)Nr.15/2018, për Gradimin dhe Pagat e Krijuesve dhe Performuesve të Kulturës dhe te Punonjësve Professional të Trashëgimisë Kulturore dhe Udhezimin Administrativ (MPMS) Nr.07/2017, per Rregullimin e Procedurave te Konkursit ne Sektorin Publik, Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit shpall :  KONKURS  Titulli i punës: Mjeshtër Zëri Institucioni: Teatri Kombëtar i Kosovës Vendi: Prishtinë Kategoria funksionale: Krijuesit dhe Performuesit e Kulturës dhe...
28/09/2022
Punë
Shërbimi Spitalor dhe Klinik Universitar i Kosovës (SHSKUK) Ferizaj
RN00009841 Lloji i rekrutimit: Pranim Data e njoftimit: 29/08/2022 Afati për aplikim: 28/09/2022 - 05/10/2022 Spitali i  Përgjithshëm në Ferizaj Nr | Titulli vendit të punës | Sherbimi | Pozita të kërkuara  Mjekë specialist Gjinekolog | 1 Mjekë specialist Radiolog | 1 Mjekë specialist kirurg i përgjithshem | 1 Higienist/e | 3 Shërbimi Gjinekologji Radiologji kirurgji Në të gjitha reparter
27/09/2022
Tendera
Council of Europe Kosovë
The Council of Europe is looking for providers to sign a Framework Agreement (FA) on Event Management Services covering the following services: conference/meeting room and related materials and resources, accommodation, catering, transfer/transport services, reimbursement of expenses.   Publishing date 27/09/2022 11:04 Due date for receiving replies 14/10/2022 23:59 More information is available here.
27/09/2022
Praktikë
IPKO Prishtinë
IPKO është një nga organizatat më të suksesshme në Kosovë dhe gjithnjë në rritje. Ne e kemi arritur suksesin përmes profesionalizmit, kreativitetit dhe punës ekipore. Ne jemi vazhdimisht në kërkim të personave të talentuar që të na bashkohen në punën tonë. Kësaj radhe, shpallim konkurs për: Praktikant/e në ekipin për menaxhimin e sigurisë Praktikanti/ja në ekipin për menaxhimin e sigurisë do t’i ketë këto përgjegjësi: Siguron futjen me kohë dhe në bazë të procedurave të të dhënave për të gjitha shërbimet,. Merret me tiketat e përditshme, vëren dhe eliminon aktivitetet mashtruese të klientëve që shkaktojnë humbe për kompaninë. Përgatitë raporte dhe kryen analiza të përditshme për...
27/09/2022
Punë
UNMIK Prishtinë
Temporary Job Opening – Facility Management Unit UNMIK has issued internal/external  TJO(N) 2022-005 for the Facility Management Unit, NO-B, Associate Engineer.  Eligible internal/external candidates who would like to apply should do so by submitting a cover letter,  Personal History Profile (PHP) or Personal History form (P.11) and copy of the latest two Performance reports (if applicable) by e-mail to  unmik-recruitment@un.org .   Applications must be received no later than 10 October 2022. Please indicate Job Opening # TJO(N) 022-005 in the subject heading of your e-mail message.  Application period: 27 Sep 2022 to 10 Oct 2022 For local positions, click  here to download Personal History (P-11) form
27/09/2022
Punë
UNMIK Prishtinë
UNMIK is issuing internal/external MIK(N) 2022-005 for the Information Technology Assistant, GL-5, Field Technology Section with the deadline of 11 October 2022 Job Opening # : MIK (N)22-005 Deadline : 11 October 2022 Post Title : Information Technology Assistant Leve l: GL-5 Organizational Unit : Field Technology Section Location : Pristina UNMIK invites qualified internal applicants and as well as external applicants in the relevant occupational group to apply for the position highlighted below. Interested applicants should submit a cover letter, Personal History Profile (PHP) or Personal History form (P.11) and copy of the latest two Performance reports (if applicable). Kindly note that applications upon receipt will be reviewed and only applicants who are short-listed will receive an acknowledgement within six weeks from the deadline for submission of applications. Please indicate the Job Opening number in the subject of...
27/09/2022
Tendera
GIZ Kosovo Kosovë
As an international cooperation enterprise for sustainable development with worldwide  operations, the federally owned Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ)  GmbH supports the German Government in achieving its development-policy objectives. It  provides viable, forward-looking solutions for political, economic, ecological and social  development in a globalized world. GIZ promotes complex reforms and change processes. Its  corporate objective is to improve people’s living conditions on a sustainable basis.  Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, is announcing as  follows:   Call for expressions of interest  The GIZ Office in Kosovo is planning to launch a tender for psychosocial and economic integration  support for returnees and vulnerable members of local population and is asking companies to  submit an expression of interest for...
27/09/2022
Punë
Agjencia Kosovare e Privatizimit Brezovicë
Bazuar në Ligjin e AKP-së Nr. 04/L-034 si dhe Nenet 8 dhe 10 të Ligjit të Punës Nr. 03/L – 212, Agjencia Kosovare e Privatizimit shpall konkurs për: DREJTOR MENAXHUES  NdËrmarrja shoqerore inex sharr planina brezovicë (1 Pozitë) / nr. i referencës 02/2022 Qëllimi dhe fushëveprimi i pozitës Ndërmarrja Shoqërore Inex Sharr Planina Brezovicë është ndërmarrje shoqërore e cila Administrohet  nga Agjencia Kosovare e Privatizimit. Drejtori menaxhues mban përgjegjësinë kryesore ekzekutive për realizimin e misionit të ndërmarrjes dhe AKP-së dhe për të siguruar një funksionim profesional, etik dhe efikas të ndërmarrjes. DETYRAT DHE PëRGJEGJëSITë E DREJTORIT Të NDëRMARRJES Drejtori i ndërmarrjes është i...
27/09/2022
Punë
Komuna Podujevë Podujevë
RN00009885 Lloji i rekrutimit: Pranim Data e njoftimit: 06/09/2022 Afati për aplikim: 27/09/2022 - 11/10/2022 Pozitat aktualisht të lira Kodi | Nr. i  Referencës | Titulli i pozitës | Klasa e pozitës | Koeficienti | Institucioni RPC0002860 | RN00009111 | Zyrtar për Shërbim me Qytetarë | Profesional 3 | 7 | Komuna Podujevë PC0003203 | RN00009465 | Zyrtar për Shërbim me Qytetarë | Profesional 3 | 7 | Komuna Podujevë   Për më shumë detaje kliko në linkun  Apliko Tani  më poshtë.
26/09/2022
Tendera
GIZ Kosovo Kosovë
INVITATION TO TENDER  The Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH is implementing  technical cooperation measures on behalf of the Government of the Federal Republic of  Germany.  GIZ Kosovo invites Bidders to submit, free of charge, and without obligation on part of GIZ, a bid  based on the following terms and conditions. Non-conformity with all conditions mentioned could  lead to the exclusion of the bid. Bids for each lot should be submitted in the requested quantity including transport per destination. Partial or incomplete bids may be considered non-responsive.  Bid evaluations and contract awards will be made on individual lot basis.  ITEMS IN LOTS  Supply and installation of heating distribution system in  maintenance halls ITP010 and ITP011 SPECIFICATIONS ON DEMAND: Send a request for tender documents via email with ...
26/09/2022
Punë
Banka Qendrore e Republikës së Kosovës Prishtinë
SHPALLJE E VENDIT TË LIRË TË PUNËS  Pozita: Mbikëqyrës i Lartë Bankar (1 pozitë) Departamenti/divizioni: Departamenti i Mbikëqyrjes Bankare Niveli i gradës: 5 I raporton: Udhëheqësit të Divizionit të Mbikëqyrjes në Vend  Përshkrimi i detyrave dhe përgjegjësive:  Kryen ekzaminimet në vend dhe shqyrton raportet e bankave; Udhëheqë ekipin e ekzaminerëve në ekzaminimet në vend në banka; Planifikon, koordinon dhe udhëheqë resurset dhe kohën e nevojshme për  ekzaminimet në vend në banka; Përcakton fushëveprimin e ekzaminimeve në vend dhe identifikon masat detyruese  pas ekzaminimit, ndaj bankave; Përpilon raportet e ekzaminimit dhe vlerëson përshtatshmërinë e draft raporteve të  përgatitura nga...
26/09/2022
Punë
Komuna Obiliq Obiliq
RN00009840 Lloji i rekrutimit: Pranim Data e njoftimit: 26/08/2022 Afati për aplikim: 26/09/2022 - 10/10/2022 Asisten për fëmije/nxënës  me nevoja të vecanata   Për më shumë detaje kliko në linkun  Apliko Tani  më poshtë.
26/09/2022
Punë
Komuna Shtime Shtime
RN00009837 Lloji i rekrutimit: Pranim Data e njoftimit: 26/08/2022 Afati për aplikim: 26/09/2022 - 10/10/2022 Konkurs për mësimdhënë të lëndës së matematikës në SHMU   Për më shumë detaje kliko në linkun  Apliko Tani  më poshtë.
24/09/2022
Bursa
Youth Exchange and Study (YES) United States
The online application for the 2023-2024 Kennedy-Lugar Youth Exchange & Study (YES) Program is now open and will be available until November 1, 2022. Funded by the United States Department of State's Bureau of Educational and Cultural Affairs, this program helps students to foster lasting personal ties, engage in activities that promote mutual understanding across cultures, respect diversity, establish leadership skills, and understand civil society. At the same time, YES students help their American classmates enhance their understanding of foreign countries and cultures.   The Kennedy-Lugar YES program was established by Congress in October 2002 in response to the events of September 11, 2001. Since then, YES has impacted more than 13,000 students from 45 countries. The reciprocal Kennedy-Lugar YES Abroad program opened for American students in 2009.  The program officially launched in Kosova in 2009 in hopes to expand communication between the...
23/09/2022
Bursa
Study of the U.S. Institutes United States
Deadline for submission: December 1, 2022 This call solicits applications for scholarship opportunities for the Summer 2023 Study of the United States Institute (SUSIs) for Scholars. This opportunity is available to mid-career scholars or professionals who work in the field of U.S. studies (see Eligibility Criteria, below). Study of the U.S. Institutes for Scholars (SUSIs) are intensive post-graduate level academic programs whose purpose is to provide foreign university faculty and other scholars the opportunity to deepen their understanding of U.S. society, culture, values, and institutions. The ultimate goal of the Institutes is to strengthen curricula and to enhance the quality of teaching about the United States at academic institutions abroad. Study of the U.S. Institutes for Scholars will take place at various colleges, universities, and academic institutions throughout the United States over the course of six weeks beginning in or after June 2023. Each Institute...
23/09/2022
Bursa
Study of the U.S. Institutes Shtetet e Bashkuara të Amerikës
Deadline: December 1, 2022 This call solicits applications for scholarship opportunities for three summer 2023 Study of the U. S. Institutes (SUSIs) for Secondary Educators. Institutes will take place over the course of five weeks beginning in June 2023; exact dates for each Institute will be communicated in spring 2023. Each Institute will take place in-person at a U.S. academic institution. Should health, safety, and travel conditions continue to pose significant challenges, the programs will pivot to a modified virtual format. The Study of the U.S. Institutes (SUSIs) for Secondary Educators are  intensive post-graduate level academic programs whose purpose is to provide foreign secondary school educators and administrators the opportunity to deepen their understanding of U.S. society, culture, values, and institutions. The goal of the Institutes is to strengthen curricula and to enhance the quality of teaching about the United States in secondary schools and...
23/09/2022
Tendera
OSCE Kosovë
Supply and delivery of IT Communication Equipment at OSCE Mission in Kosovo REFERENCE NUMBER RFQ/KOS/650402/2022 PROCUREMENT PROCEDURES Request for Quotation (RFQ) LAUNCH DATE 22 September 2022 DEADLINE 12 October 2022 - 12:00 , Europe/Vienna EXPECTED CONTRACT DURATION One-off purchase ON BEHALF OF OSCE Mission in Kosovo Summary of Requirements Selected company will be required to delivery/supply IT Communication equipment Download bidding documents below.

Këshilla për Karrierë

Përgatitja për intervistë pune mund të duket stresuese, por janë disa hapa që ju mund t’i ndërmerrni për tu përgatitur për një bashkëbisedim të suksesshëm. Hulumtimi paraprak dhe përgatitja mund të përcaktojnë shanset për ta fituar punën. Kjo nënkupton kohën për t’i reflektuar qëllimet dhe kualifikimet tuaja...
Shkathtësitë e forta (hard skills) ju ndihmojnë të punësoheni. Por shkathtësitë e buta (soft skills) ju ndihmojnë të promovoheni në punë. 1. Komunikimi: Dëgjoni pa ndërhyrë të tjerët; Flisni me ton pozitiv; Kushtojini vëmendje gjuhës së trupit tuaj. 2. Bindja: Identifikoni se për çfarë kanë interes...
Ju mund të jeni mësuar, apo shpesh keni dëgjuar, për një format të përgjithshëm dhe tradicional të intervistës për punë ku diskutohet përvoja dhe kualifikimet e mëparshme. Sidoqoftë, intervistat e bazuara në kompetenca janë tërësisht ndryshe. Ato mbështeten në pyetjet të cilat synojnë të zbulojnë se si ju keni...
Shiko të gjitha shkrimet