100 konkurse aktive

Kërko punë, praktikë, grante, tendera, bursa dhe trajnime, duke përdorur një platformë të vetme.

Faqet e reja në media sociale:

             

Konkurset e Fundit

25/11/2022
Punë
Achillea Pharmacy 37 Robert Doll, Pristina
Kerkojme nje (1) teknike te farmacise. Orar fleksibil. Per me shume detaje kontaktoni ne nr e telefonit 044735321 .    
25/11/2022
Grante
Kosovo Challenge Fund Kosovë
Fondi i Sfidave për Kosovën (KCF) është një instrument financimi i krijuar për të rritur punësueshmërinë, veçanërisht të të rinjve. Ai rrit konkurrueshmërinë e sipërmarrjeve në Kosovë duke financuar investime në pajisje dhe infrastrukturë për projekte bashkëpunuese të përzgjedhura ose të trajnimit dual të zbatuara përmes partneriteteve ndërmjet instituteve të formimit profesional dhe sipërmarrjeve. Grantet alokohen përmes një sfide konkurruese kombëtare.  KCF është një iniciativë e Bankës Gjermane për Zhvillim (KfW) e financuar me 5.8 milionë Euro për grante nga Ministria Gjermane për Zhvillim Ekonomik dhe Bashkëpunim (BMZ). Agjencia zbatuese e projektit është Ministria e Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit (MASHTI), e cila...
24/11/2022
Punë
Komuna Istog Istog
RN00010283 Lloji i rekrutimit: Pranim Data e njoftimit: 25/10/2022 Afati për aplikim: 24/11/2022 - 01/12/2022 Roje Pylli   Për më shumë detaje kliko në linkun  Apliko Tani  më poshtë.
24/11/2022
Punë
Komuna Prizren Prizren
RN00010278 Lloji i rekrutimit: Pranim Data e njoftimit: 24/10/2022 Afati për aplikim: 24/11/2022 - 01/12/2022 Në bazë të nenit 67 dhe 68 tё Ligjit Nr.06/L-114 për Zyrtarët Publik, Ligjit Nr.03/L-068 mbi Arsimin në Komunat e Republikës së Kosovës, Udhëzimit Administrativ MASHT Nr. 05/2021 për normativin mbi kuadrin profesional të arsimit të përgjithshëm, Udhëzimit Administrativ MASHT Nr. 05/2015 normativi për mësimdhënësit e arsimit profesional, Komuna e Prizrenit, shpall:  KONKURS PËR PLOTËSIMIN E VENDIT TË PUNËS  Drejtoria për Arsim  Titulli i vendit të punës: Mësimdhënës për mësim klasor  Numri i Pozitave: 6  Në shkollat:  SHFMU “Hysni Temaj’’ në Kushnin – 3 pozita SHFMU “Gjergj Kastrioti...
23/11/2022
Bursa
Ministria e Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit Kosovë
Ministrja e Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit në mbështetje nenit 8 të Rregullores (QRK) - nr. 02/2021 për Fushat e Përgjegjësisë Administrative të Zyrës së Kryeministrit dhe Ministrive e datës 30.03.2021, shtojcës 1 paragrafi 7 dhe pikës 4.2 të Vendimit me Nr. 13-19 të Qeverisë së Republikës së Kosovës të datës 14.07.2021 dhe vendimit nr. 14/106 të datës 09.11.2022, hap këtë:  THIRRJE  Për mbështetje financiare të studenteve në fushat e Shkencës, Teknologjisë, Inxhinierisë dhe Matematikës (apo STEM) të arsimit të lartë në Kosovë   Thirrja synon ta mbështesë shkollimin e studenteve që studiojnë në institucionet publike të arsimit të lartë në Kosovë në programet e Shkencës,...
23/11/2022
Bursa
Ministria e Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit Kosovë
Ministrja e Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit në mbështetje të nenit 8 paragrafi 1 nënparagrafi 1.4, shtojcës 1 paragrafi 7 i Rregullores (QRK) - nr. 02/2021 për Fushat e Përgjegjësisë Administrative të Zyrës së Kryeministrit dhe Ministrive e datës 30.03.2021, në bazë të nenit 5 paragrafi 2 të Udhëzimit administrativ të MASHTI-it Nr. 21/2016 për ndarjen e mjeteve buxhetore nga kategoria e subvencioneve, nxjerr këtë:  THIRRJE Për mbështetje financiare për studentët e komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian  Ministrja e Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit duke synuar mbështetjen e shkollimit të studentëve nga komunitetet rom, ashkali dhe egjiptian që janë regjistruar për herë të parë në vitin e parë akademik 2022-2023 në nivelin...
23/11/2022
Tendera
OSCE Kosovë
Supply and delivery of parts for generators for OSCE Mission in Kosovo REFERENCE NUMBER RFQ/KOS/659268/2022 PROCUREMENT PROCEDURES Request for Quotation (RFQ) LAUNCH DATE 23 November 2022 DEADLINE 7 December 2022 - 12:00 , Europe/Vienna EXPECTED CONTRACT DURATION One-off purchase ON BEHALF OF OSCE Mission in Kosovo Summary of Requirements Supply and delivery of parts for generators for OSCE Mission in Kosovo - Items required as a replacement parts for the broken ones and as spare part stock maintenance. Download bidding documents.
23/11/2022
Punë
Komuna Malishevë Malishevë
RN00010277 Lloji i rekrutimit: Pranim Data e njoftimit: 24/10/2022 Afati për aplikim: 24/11/2022 - 08/12/2022 Mësimdhënes/e (3)   Për më shumë detaje kliko në linkun  Apliko Tani  më poshtë.
23/11/2022
Punë
Komuna Gjilan Gjilan
RN00010181 Lloji i rekrutimit: Pranim Data e njoftimit: 14/10/2022 Afati për aplikim: 14/11/2022 - 28/11/2022 Në pajtim me nenin 32 paragrafi 4, nenet 79, 80 dhe 81 të Ligjit Nr.06/L-114 për Zyrtarët  Publik, nenin 8 dhe 10 paragrafi 2, nënparagrafi 2.2 të Ligjit të Punës Nr.03/L-212 dhe Udhëzimit  administrative (MPMS) Nr.07/2017 për Rregullimin e Procedurave të Konkursit në Sektorit  Publik, shpall:.  SHPALLJE E REKRUTIMIT  Titulli i vendit të punës: Përfaqësues Ligjor i Komunës Institucioni: Komuna e Gjilanit Departamenti/ Drejtoria: Zyra e Kryetarit Lloji i pozitës: Niveli professional 1 Numri i pozitave: (1) një Titulli i mbikëqyresit: Kryetari i Komunës Grada/Kofeficienti: 9.5 Lloji i emërimit: Në kohë të caktuar (jo më gjatë se 12 muaj) Detyrat dhe...
23/11/2022
Punë
Shërbimi Spitalor dhe Klinik Universitar i Kosovës (SHSKUK) Prishtinë
RN00010266 Lloji i rekrutimit: Pranim Data e njoftimit: 24/10/2022 Afati për aplikim: 23/11/2022 - 30/11/2022 Infermier te Pergjithshem Shkolla e Mesme dhe Teknik te Rentgenit Bachelor ne QKUK   Për më shumë detaje kliko në linkun  Apliko Tani  më poshtë.
23/11/2022
Punë
Ministria e Punëve të Brendshme (MPB) Kosovë
RN00010341 Lloji i rekrutimit: Pranim Data e njoftimit: 02/11/2022 Afati për aplikim: 23/11/2022 - 07/12/2022   Pozitat aktualisht të lira Kodi | Nr. i  Referencës | Titulli i pozitës | Klasa e pozitës | Koeficienti | Institucioni RPC0000937 | RN00007081 | Inspektor i Arsimit | Profesional 1 | 8 | Ministria e Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit-Inspektoriati i Arsimit të Kosovës / SIA në Ferizaj / SIA - Ferizaj RPC0000938 | RN00007082 | Inspektor i Arsimit | Profesional 1 | 8 | Ministria e Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit-Inspektoriati i Arsimit të Kosovës / SIA në Gjakovë / SIA - Gjakovë RPC0000941 | RN00007085 | Inspektor i Arsimit | Profesional 1 | 8 | Ministria e Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit-Inspektoriati i Arsimit të Kosovës / SIA në Prishtinë / SIA PRISHITINË...
23/11/2022
Punë
Komuna Shtime Shtime
RN00010336 Lloji i rekrutimit: Pranim Data e njoftimit: 02/11/2022 Afati për aplikim: 23/11/2022 - 30/11/2022   Pozitat aktualisht të lira Kodi | Nr. i  Referencës | Titulli i pozitës | Klasa e pozitës | Koeficienti | Institucioni RPC0003783 | RN00010081 | Inspektor i Ndërtimit | Profesional 1 | 7.5 | Komuna Shtime | Drejtoria e Sherbimeve Publike / Komuna Shtime    
23/11/2022
Punë
Komuna Prizren Prizren
RN00010334 Lloji i rekrutimit: Pranim Data e njoftimit: 02/11/2022 Afati për aplikim: 23/11/2022 - 30/11/2022   Pozitat aktualisht të lira Kodi | Nr. i  Referencës | Titulli i pozitës | Klasa e pozitës | Koeficienti | Institucioni RPC0003701 | RN00009991 | Inspektor i Ndërtimit | Profesional 1 | 8 | Komuna Prizren / Drejtoria për Inspektorate / Sektori i inspektorit të ndërtimit   Për më shumë detaje kliko në linkun  Apliko Tani më poshtë.  
23/11/2022
Punë
Këshilli i Pavarur Mbikqyrës për Shërbimin Civil të Kosovës (KPMSHCK) Prishtinë
RN00010333 Lloji i rekrutimit: Pranim Data e njoftimit: 02/11/2022 Afati për aplikim: 23/11/2022 - 30/11/2022   Pozitat aktualisht të lira Kodi | Nr. i  Referencës | Titulli i pozitës | Klasa e pozitës | Koeficienti | Institucioni RPC0003558 | RN00009835 | Zyrtar i Lartë për Bashkëpunim Profesional | Profesional 1 | 8 | Këshilli i Pavarur Mbikqyrës për Shërbimin Civil të Kosovës / Divizioni për Mbështetje Profsionale / Prishtinë    Për më shumë detaje kliko në linkun  Apliko Tani më poshtë.
22/11/2022
Punë
Komuna Ferizaj Ferizaj
Në bazë të nenit 79 dhe 80, të Ligjit për Zyrtarët Publikë Nr. 06/L-114 dhe nenit 7 të Rregullores (QRK) Nr.05/2022 Për Procedurat Konkurruese dhe Pranimi për Nëpunësit Administrativ dhe Mbështetes, Komuna e Ferizajt:  SHPALLJE E REKRUTIMIT  TITULLI I VENDIT TE PUNES: Infermier INSITUCIONI: Komuna Ferizaj DREJTORIA: Shëndetësi dhe Mirëqenie Sociale - Shtëpia e Komunitetit për Persona me Aftësi të Kufizuara për të Rritur NUMRI I POZITAVE TE PUNES (1) KOEFICIENTI: H-415/1 LLOJI I EMERIMIT: Me afat të pacaktuar (i Karrierës) MBIKQYRËSI: Udhëheqësi i Drejtpërdrejtë  1. Kërkesat e përgjithshme për pranimin e Zyrtarëve Publikë:  të jetë shtetas i Republikës së Kosovës; të ketë zotësi të plotë për...
22/11/2022
Tendera
Ministria e Shëndetësisë Kosovë
Request for Expression of Interest  Country: Kosovo  World Bank Loan/Credit Name: Kosovo Emergency COVID-19-Additional Financing Project ID: P173819 Ref. No.: XK-MoH-277250-CS-CQS Date: 22.11.2022   Architectural design and Supervision of Renovation works in National Institute  of Public Health in Kosova  Background:  At the request of the Government for support to respond to COVID-19 emergency, the Kosovo  Emergency COVID-19 Project (P173819) was approved on May 20, 2020, with Additional  Financing (AF) approved in June 2021. Both the Kosovo Emergency COVID-19 and AF  project’s objective is to prevent, detect, and respond to the threat posed by COVID-19 and  strengthen national systems for public health preparedness in Kosovo.   The following are the components of the project:   Component 1: Health Care delivery and health system strengthening;  Component...
22/11/2022
Praktikë
Këshilli Prokurorial i Kosovës (KPK) Kosovë
Në bazë të nenit 31 paragrafi 1 nën paragrafi 1.5 të Ligjit për Këshillin Prokurorial të Kosovës Nr.  06/L-056, nenit 16 të Ligjit të Punës Nr. 03/L-212, nenit 33 të Rregullores për Organizimin e  Brendshëm dhe Funksionimin e Prokurorit të Shtetit Nr. 11/2015, lidhur me pranimin e  praktikantëve vullnetarë pa pagesë, për periudhën një (1) vjeçare në Prokurorin e Shtetit,  Sekretariati i Këshillit Prokurorial të Kosovës, shpallë këtë:    K O N K U R S  PRAKTIKANTË VULLNETAR PËR PERIUDHË NJË VJEÇARE   Nr. 05/2022  Për praktikantë vullnetarë si në vijim:  Nr.  I N S T I T U C I O N I  NR I   PRAKTIKANTËVE 1.  Prokuroria...
22/11/2022
Punë
Komuna Mitrovicë e Jugut Mitrovicë
RN00010265 Lloji i rekrutimit: Pranim Data e njoftimit: 21/10/2022 Afati për aplikim: 22/11/2022 - 06/12/2022 Në bazë të nenit 67, 68 dhe 69 të Ligjit Nr. 06/L-114 për Zyrtarët Publikë, nenit 8 të Ligjit Nr.  03/L-212, të Punës, Ligjit Nr. 04/L-032 për Arsimin Parauniversitar në Republikën e Kosovës,  si dhe në bazë të Udhëzimit Administrativ 07/2017 për Rregullimin e Procedurave të Konkursit  në Sektorin Publik, Komuna e Mitrovicës së Jugut, shpall:  K O N K U R S PËR PLOTËSIMIN E VENDEVE TË PUNËS  Nr.  Niveli  Pozita Vend i   lirë/Zëvendësim  Koeficienti  Numri i   pozitave 1  ShFMU  Sekretar shkolle  Vend i...
22/11/2022
Punë
Komuna Klinë Klinë
RN00010270 Lloji i rekrutimit: Pranim Data e njoftimit: 24/10/2022 Afati për aplikim: 23/11/2022 - 30/11/2022 Mësimdhënës/e (10), Edukatore (2)   Për më shumë detaje kliko në linkun  Apliko Tani  më poshtë.
21/11/2022
Punë
US Embassy Kosovo Prishtinë
POSITION TITLE: TRADES HELPER-ADVERTISEMENT GRADE & SALARY: FSN-3; € 12,447 POSITION: 1 WHO MAY APPLY: All Interested Applicants /All Sources The U.S. Mission in Pristina, Kosovo is seeking an eligible and qualified applicant for the position of Trades Helper. The vacancy announcement opens on Monday – November 21, 2022 and closes on Monday December 5, 2022. To review the Vacancy Announcement, please go to: https://xk.usembassy.gov/embassy/jobs/ All currently available local positions are posted on the Electronic Recruitment Application (ERA) web page powered by Monster.com. Applications must be completed and submitted through ERA. Paper or e-mailed applications will not be accepted! For any questions, do not hesitate to contact the Human Resources Team at: PristinaRecruitment@state.gov
21/11/2022
Punë
Komuna Novobërdë Novobërdë
RN00010256 Lloji i rekrutimit: Pranim Data e njoftimit: 20/10/2022 Afati për aplikim: 21/11/2022 - 05/12/2022 Infermier/e   Për më shumë detaje kliko në linkun  Apliko Tani  më poshtë.
21/11/2022
Punë
Komuna Rahovec Rahovec
RN00010255 Lloji i rekrutimit: Pranim Data e njoftimit: 20/10/2022 Afati për aplikim: 21/11/2022 - 29/11/2022 Mësimdhënës/e  për Lëndën e Teknolologjisë Ushqimore   Për më shumë detaje kliko në linkun  Apliko Tani  më poshtë.
20/11/2022
Punë
Shërbimi Spitalor dhe Klinik Universitar i Kosovës (SHSKUK) Gjakovë
Qendra Kombëtare e Mjekësisë së Punës në Gjakove RN00010247 Lloji i rekrutimit: Pranim Data e njoftimit: 20/10/2022 Afati për aplikim: 19/11/2022 - 30/11/2022   Mjekë Specialistë: Mjekesi e Punes Mjekë Specialistë: Internist-Kardiolog Mjekë Specialistë: Radiolog Mjekë Specialistë: Biokimi Klinike Fizikant/e Laborant Mjekesor me BCH   Për më shumë detaje kliko në linkun Apliko Tani  më poshtë.  

Këshilla për Karrierë

Emaili, ose posta elektronike, në ditët e sotme është një nga format më të përdorura të komunikimit si brenda ashtu edhe jashtë vendit të punës. Për arsye të shumta, ju do të përdorni email-in pa marrë parasysh pozitën ose industrinë ku punoni. Për shembull, ju do të duhet të thirrni një takim të rëndësishëm,...
Ka shumë debat nëse publikimet e konkurseve të punës duhet të përfshijnë informacionin për pagën. Disa profesionistë argumentojnë se të kesh pagën në postimin e punës është thjesht praktikë e mirë dhe duhet të jetë standard në të gjitha proceset e rekrutimit. Të tjerë besojnë se kjo mund të dobësojë...
Përgatitja për intervistë pune mund të duket stresuese, por janë disa hapa që ju mund t’i ndërmerrni për tu përgatitur për një bashkëbisedim të suksesshëm. Hulumtimi dhe përgatitja paraprake mund t'i përcaktojnë shanset për ta fituar punën. Kjo nënkupton kohën për t’i reflektuar qëllimet dhe kualifikimet tuaja...
Shiko të gjitha shkrimet