Kushtet dhe Rregullat

Ju lutemi lexoni me kujdes Kushtet dhe Rregullat përpara se të përdorni faqen Kastori. Kastori rezervon të drejtën t’i modifikojë këto Kushte dhe rregulla në çdo kohë.

Shërbimet e ofruara

Kastori ofron shërbime për t’i afruar punëkërkuesit dhe punëdhënësit, dhe për të publikuar njoftime për punë.

Punëkërkuesit apo punëdhënësit mund të regjistrohen për të pranuar listime me email. Të dhënat personale nga përdoruesit mund të përdoren nga Kastori për të njoftuar përdoruesin për çdo lajm, ose ose oferta promovuese që lidhen vetëm me faqen e internetit të Kastori. Përdoruesi mund të çabonohet nga këto njoftime në çdo kohë.

Kastori nuk do t’i zbulojë të dhënat personale të përdoruesit tek ndonjë palë e tretë.

Politika e privatësisë

Përdorimi i faqes në internet

Kastori nuk mund të përdoret për ndonjë nga qëllimet e mëposhtme:

  • Të kontaktoni përdoruesit e Kastorit në lidhje me ndonjë çështje përveç qëllimit të rekrutimit.
  • Të kontaktoni përdoruesit e Kastori për të ofruar ndonjë shërbim nga një kompani e palës së tretë.
  • Për të postuar çdo përmbajtje të paligjshme.

Përdoruesi kërkohet të sigurojë informacione të vërteta në profilin e tij ose në postin e punës.

Ndalohet përdorimi i ndonjë teksti ose imazhi nga Kastori për përdorim personal ose tregtar.

Informacioni i përdoruesit

Kastori nuk mban përgjegjësi për çdo informacion jo të vërtetë dhe / ose të pasaktë të përfshirë në shpallje/listime dhe profile.

Kastori rezervon të drejtën të redaktojë ose fshijë çdo informacion të paraqitur nga përdoruesi në faqen e internetit.

Detyrim

Kastori nuk do të jetë përgjegjës për ndonjë humbje ose dëmtim që përdoruesi mund të hasë nga përdorimi i faqes në internet.

Politika e Cookies

Uebfaqja jonë përdor cookie.

Një cookie është një skedar që përmban një identifikues (një varg letrash dhe numrash) që dërgohet nga një server në internet në një shfletues webi dhe ruhet nga shfletuesi. Identifikuesi dërgohet përsëri në server çdo herë që shfletuesi kërkon një faqe nga serveri.

Ne përdorim Google Analytics për të analizuar përdorimin e faqes sonë të internetit.

Ofruesi ynë i shërbimit të analitikës gjeneron informacione statistikore dhe të tjera në lidhje me përdorimin e faqes në internet me anë të cookies.

Ju mund të fshini cookies tashmë të ruajtura në kompjuterin tuaj. Ju lutemi vizitoni opsionin ‘Ndihmë’ në menunë e shfletuesit tuaj për të mësuar se si ta bëni këtë. Fshirja e cookies do të ketë një ndikim negativ në përdorshmërinë e kësaj faqe në internet.

Kontakt

Kastori
Fazli Gashi 19
Prishtinë 10000
Kosovë
info@kastori.net