Të gjitha listimet

Rrjeti Ballkanik për Gazetari Hulumtuese (BIRN) Kosovë Jan, 20
Rrjeti Ballkanik për Gazetari Hulumtuese (BIRN) Prishtinë Jan, 17
UNDP Kosovo Prishtinë Jan, 17
TEB Prishtinë Jan, 14
IPKO Podujevë Jan, 13
IPKO Malishevë Jan, 13
IPKO Klinë Jan, 13
IPKO Lipjan Jan, 13
IPKO Suharekë Jan, 13
IPKO Kamenicë Jan, 13
IPKO Mitrovicë Jan, 13
IPKO Gjakovë Jan, 13
IPKO Fushë Kosovë Jan, 13
IPKO Pejë Jan, 13
IPKO Prizren Jan, 13
IPKO Prishtinë Jan, 13
IPKO Ferizaj Jan, 13