Zyrtar/e për Trashëgimi Kulturore

komuna e podujeves 150x150 1 e1605092554284
Komuna e Podujevës
Objavljeno
22/11/2021
Grad
Podujevo
Kategorija
Vrsta oglasa
Posao  

Opis

RN00007792
Lloji i rekrutimit: Pranim
Data e njoftimit: 01/11/2021
Afati për aplikim: 22/11/2021 - 06/12/2021

Pozitat aktualisht të lira 

Kodi | Nr. i  Referencës | Titulli i pozitës | Klasa e pozitës | Koeficienti | Institucioni 

 • RPC0000248 | RN00006352 | Zyrtar për Trashëgimi | Profesional 2 | 7 | Komuna Podujevë | Drejtoria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit

Në bazë të Ligjit Nr. 06/L – 114 për zyrtarët publikë, Neni 34 (2 dhe 3) dhe Rregullores (QRK) NR. 16/2020 për  pranimin dhe karrierën në shërbimin civil të Republikës së Kosovës, Nenet: 7 dhe 9, Komuna Podujevë shpall: 

Konkurs 

Pranim 

Aplikimi është i hapur për të gjithë kandidatët e interesuar. 

 • Emri i grupit Specialistë të përgjithshëm të Trashëgimisë kulturore
 • Institucioni Komuna Podujevë
 • Nr. i Referencës RN00007792
 • Kodi RPC0001603
 • Data e njoftimit 01.11.2021
 • Afati për aplikim 22.11.2021 - 06.12.2021 

Përshkrimi i përgjithshëm i punës 

 • Merr pjesë në planifikimin e zhvillimit të veprimtarive kulturore në drejtori; 
 • Propozon strategjinë e punës, planin e veprimit si dhe masat që duhet të zbatohen në sferën e  trashëgimisë kulturore;  
 • Pranon aplikacionet e propozuara mbi shpalljen e trashëgimisë kulturore arkitekturale në mbrojtje të  përhershme; 
 • Merr pjesë në hartimin dhe publikimin e materialeve për promovime kulturore;  
 • Bashkëpunon me subjekte relevante nga fusha e trashëgimisë kulturore;  
 • Pranon projektet e propozuara nga fusha e trashëgimisë kulturore, i analizon dhe i shqyrton nëse janë në  përputhje më procedurat e përcaktuara; 
 • Përgatitë raporte periodike mbi aktivitetet organizative dhe çështjeve që kërkojnë shqyrtim nga  Udhëheqësi Ekzekutiv; 
 • Me kërkesë të mbikëqyrësit kryen punë dhe detyra shtesë. 

Kërkesat e përgjithshme për pranim 

 • Të jetë shtetas i Republikës së Kosovës; 
 • Të ketë zotësi të plotë për të vepruar; 
 • Të zotërojë njërën nga gjuhët zyrtare, në pajtim me Ligjin për Gjuhët; 
 • Të jetë i aftë në pikëpamje shëndetësore për të kryer detyrën përkatëse; 
 • Të mos jetë i dënuar me vendim të formës së prerë për kryerjen e një vepre penale me dashje;
 • Të mos ketë në fuqi një masë disiplinore për largim nga një pozitë e zyrtarit publik, të pushuar sipas këtij  ligji. 

Kërkesat e përgjithshme formale 

Arsimimi i kërkuar: Diplomë/a të studimeve universitare me të paktën 180 kredi/ECTS apo  ekuivalente me to, Drejtimet Histori, Arkeologji, Etnologji apo të ngjashme;

Kualifikime të posaçme formale: Certifikata, Licenca kur kërkohen me legjislacionin në fuqi apo kur  vlerësohet se janë të nevojshme për pozitat e kësaj klase.  

Përvoja e punës e kërkuar: Së paku 2 (dy) vite përvojë punenë fushën për të cilën zhvillohet  procedura për plotësimin e pozitës së lirë të punës.  

Kërkesat (Njohuri, Aftësi dhe Cilësi) e përgjithshme të nevojshme 

 • Njohuri të plotë dhe të specializuara në fushën profesionale specifike;   
 • Nivel të lartë të njohurive profesionale ose teknike të fushës përkatëse dhe të kuptuarit e fushave që  ndërlidhen me detyrat dhe përgjegjësit;
 • Njohuri të mira metodave kërkimore, që ndihmojnë në përgatitjen e raporteve bazike ose analitike  dhe në marrjen e vendimeve;
 • Aftësi të arsyetimit logjik dhe analizës;
 • Aftësi për të bërë gjykime profesionale të pavarura dhe për të ushtruar diskrecion mbi çështjet dhe  për të dhënë një kontribut të rëndësishëm në zhvillimin dhe zbatimin e politikave;
 • Shkathtësi hulumtuese, analitike, vlerësuese dhe formulim të rekomandimeve dhe këshillave  profesionale;
 • Aftësi komunikimi dhe ndikim personal, përfshirë aftësi për të përfaqësuar.

Mënyra e aplikimit 

Përmes portalit për rekrutim elektronik (https://konkursi.rks-gov.net

Dokumentacioni që duhet paraqitur për aplikim 

 • Kopjet e diplomave të dhëna nga institucionet arsimore
 • Kopjet e dëshmisë së punësimit
 • Kopjet e dëshmisë së trajnimeve
 • Dëshminë se nuk jeni nën hetime (nga Gjykata)

Mënyra e vlerësimit të kandidatëve/aplikantëve 

 • Testimi me shkrim 
 • Vlerësimi i biografisë 
 • Intervistë 

Fusha e njohurive, cilësive dhe aftësive që do të vlerësohen 

 • Në testimin me shkrim, kandidatët vlerësohen për njohuritë, aftësitë dhe cilësitë kryesore të  domosdoshme të kërkuara për Grupin Specialistë të Përgjithshëm të Trashëgimisë Kulturore; 
 • Vlerësimi i jetëshkrimit konsiston në vlerësimin e cilësisë dhe nivelit të arsimimit, të përvojës  domethënëse në punë dhe të trajnimeve që lidhen me vendin e punës në lëminë përkatëse të lidhur më  Grupin Specialistë të Përgjithshëm të Trashëgimisë Kulturore; 
 • Në intervistë, vlerësohen njohuritë, aftësitë apo cilësitë e kërkuara për Grupin Specialistë të Përgjithshëm  të Trashëgimisë Kulturore që nuk mund të vlerësohen nëpërmjet testimit me shkrim; 
 • Vlerësimi i njohurive të vendit të punës bëhet bazuar në LIGJIN P?R TRASHËGIMINË KULTURORE, apo  Ligjet dhe Rregullore të tjera që ndërlidhen me fushën e trashëgimisë kulturore. 

Mënyra e njoftimit dhe komunikimit me kandidatët 

 • Përmes email dhe portalit për rekrutim elektronik (https://konkursi.rks-gov.net) 

Shpallja e rezultateve përfundimtare 

 • Në përfundim të vlerësimit të kandidatëve, fituesi do të shpallet përmes portalit për rekrutim elektronik  (https://konkursi.rks-gov.net). Të gjithë kandidatët pjesëmarrës në këtë procedurë do të njoftohen  individualisht në mënyrë elektronike. 

Komunitetet joshumicë dhe pjesëtarët e tyre kanë të drejtë për përfaqësim të drejtë dhe proporcional në  shërbimin civil të Kosovës, siç specifikohet në Ligj. 

Komunitetet jo-shumicë dhe pjesëtarët e tyre, gjinia më pak e përfaqësuar dhe personat me aftësi të kufizuara  inkurajohet të aplikojë për pozitat e shpallura. 

Aplikacionet e dorëzuara pas afatit të paraparë nuk pranohen dhe aplikacionet e mangëta refuzohen

Prano njoftimet me email

Slični oglasi

23/11/2021
23/11/2021
23/11/2021
22/11/2021