Zyrtar/e për Çështje Pronësore

lipjan
Komuna Lipjan
Objavljeno
04/01/2022
Grad
Lipljane
Kategorija
Vrsta oglasa
Posao  

Prano njoftimet me email

Opis

RN00007975
Lloji i rekrutimit: Pranim
Data e njoftimit: 14/12/2021
Afati për aplikim: 04/01/2022 - 18/01/2022

Pozitat aktualisht të lira 

Kodi | Nr. i  Referencës | Titulli i pozitës | Klasa e pozitës | Koeficienti | Institucioni

 • RPC0001675 | RN00007866 | Zyrtar për Çështje Pronësore | Profesional 3 | 6 | Komuna Lipjan | Sektori për Çështje Pronësoro- Juridike / Zyrtar për Çështje Pronësore

Në bazë të Ligjit Nr. 06/L – 114 për zyrtarët publikë, Neni 34 (2 dhe 3) dhe Rregullores (QRK) NR. 16/2020 për  pranimin dhe karrierën në shërbimin civil të Republikës së Kosovës, Nenet: 7 dhe 9, Komuna Lipjan shpall: 

Konkurs 

Pranim 

Aplikimi është i hapur për të gjithë kandidatët e interesuar. 

 • Emri i grupit Specialistë Ligjor 
 • Institucioni Komuna Lipjan 
 • Nr. i Referencës RN00007975 
 • Kodi RPC0001779 
 • Data e njoftimit 14.12.2021 
 • Afati për aplikim 04.01.2022 - 18.01.2022 

Përshkrimi i përgjithshëm i punës 

 1. Azhurnon dhe mban shënimet mbi pronën Komunale. 
 2. Kryen punët profesionale juridike dhe administrative të lëmisë pronësore-juridike të përcaktuara sipas  dispozitave ligjore nga kompetenca e Komunës. 
 3. Përgatitë Projekt Propozime të vendimeve në procedurë të ndërtimit të objekteve të infrastrukturës me  interes për Komunën.                                                                               
 4. Zbaton Vendimet e Kuvendit të Komunës sipas lëndëve të eksproprimit për ndërtimin e objekteve të  infrastrukturës. 
 5. Në pajtim me dispozitat ligjore, zyrtarisht dhe sipas kërkesave të palëve dhe të organeve kompetente,  inicion dhe zhvillon procedurë administrative ndaj uzurpuesve të pronës Komunale. 
 6. Kryen punët juridike lidhur me ofertat e drejtuara Komunës për blerjen e palujtëshmërive.
 7. Jep këshilla dhe udhëzime juridike palëve. 
 8. Ndërmerr veprimet e nevojshme në përgatitjen e vendimeve përkatëse dhe lëndën e kompletuar ia  dërgon për vendosje Kryetarit përmes shefit të sektorit. 
 9. Kryen edhe detyra tjetër në përputhje me ligjet dhe rregulloret të cilat mund të kërkohen në mënyrë të  arsyeshme kohë pas kohe nga mbikëqyrësi 

Kërkesat e përgjithshme për pranim 

 • Të jetë shtetas i Republikës së Kosovës; 
 • Të ketë zotësi të plotë për të vepruar; 
 • Të zotërojë njërën nga gjuhët zyrtare, në pajtim me Ligjin për Gjuhët; 
 • Të jetë i aftë në pikëpamje shëndetësore për të kryer detyrën përkatëse; 
 • Të mos jetë i dënuar me vendim të formës së prerë për kryerjen e një vepre penale me dashje;
 • Të mos ketë në fuqi një masë disiplinore për largim nga një pozitë e zyrtarit publik, të pushuar sipas këtij  ligji. 

Kërkesat e përgjithshme formale 

 • Arsimimi i kërkuar: Diplomë/a të studimeve universitare - Fakulteti Juridik me të paktën 180 kredi/ECTS.  · Kualifikime të posaçme formale: 
 • Përvoja e punës e kërkuar: Nuk kërkohet.  

Kërkesat (Njohuri, Aftësi dhe Cilësi) e përgjithshme të nevojshme 

 • Njohuri profesionale specifike në fushën përkatëse të punës, të fituar përmes arsimimit dhe  trajnimeve bazike;   
 • Aftësi për të kuptuar dhe zbatuar praktikat operative për të përmirësuar efikasitetin;
 • Njohuri lidhur me procedurat standarde administrative/teknike në një fushë të caktuar;
 • Aftësi për të punuar me vet-iniciativë në kuadër të planeve dhe procedurave të përcaktuara;  
 • Shkathtësi të mira të komunikimit, përfshirë aftësinë për të dhënë udhëzime dhe përcjellë informata  tek të tjerët;  
 • Shkathtësi kompjuterike në aplikacione të programeve (Word, Excel, Power Point).  

Mënyra e aplikimit 

Përmes portalit për rekrutim elektronik (https://konkursi.rks-gov.net

Dokumentacioni që duhet paraqitur për aplikim 

 • Kopjet e diplomave të dhëna nga institucionet arsimore
 • Kopjet e dëshmisë së punësimit
 • Kopjet e dëshmisë së trajnimeve

Mënyra e vlerësimit të kandidatëve/aplikantëve 

 • Testimi me shkrim 
 • Vlerësimi i biografisë 
 • Intervistë 

Fusha e njohurive, cilësive dhe aftësive që do të vlerësohen 

Të ketë aftësi për udhëheqje të punës i pavarur duke respektuar Ligjin për shpronësim te pronës se  paluajtshme, Ligjin për dhënien ne shfrytëzim dhe këmbimin e pronës se paluajtshme te Komunës, Ligjin  mbi shqyrtimin e marrëdhënieve pasurore te krijuara me uzurpimin arbitra te tokës ne pronësi shoqëror,  ligjin mbi pronësi dhe te drejtat sendore si dhe njohuri dhe përvojë në fushën e pronave te  paluajtshme.Aftësi për përmbushje të detyrave dhe punëve nën presion. 

Mënyra e njoftimit dhe komunikimit me kandidatët 

 • Përmes email dhe portalit për rekrutim elektronik (https://konkursi.rks-gov.net) 

Shpallja e rezultateve përfundimtare 

 • Në përfundim të vlerësimit të kandidatëve, fituesi do të shpallet përmes portalit për rekrutim elektronik  (https://konkursi.rks-gov.net). Të gjithë kandidatët pjesëmarrës në këtë procedurë do të njoftohen  individualisht në mënyrë elektronike. 

Komunitetet joshumicë dhe pjesëtarët e tyre kanë të drejtë për përfaqësim të drejtë dhe proporcional në  shërbimin civil të Kosovës, siç specifikohet në Ligj. 

Komunitetet jo-shumicë dhe pjesëtarët e tyre, gjinia më pak e përfaqësuar dhe personat me aftësi të kufizuara  inkurajohet të aplikojë për pozitat e shpallura. 

Aplikacionet e dorëzuara pas afatit të paraparë nuk pranohen dhe aplikacionet e mangëta refuzohen

 

Slični oglasi