Zyrtar/e për Biblioteka

komuna obiliq 1 e1558652436109
Komuna Obiliq
Objavljeno
01/01/2022
Grad
Obilić
Kategorija
Vrsta oglasa
Posao  

Prano njoftimet me email

Opis

RN00007960
Lloji i rekrutimit: Pranim
Data e njoftimit: 09/12/2021
Afati për aplikim: 31/12/2021 - 11/01/2022

Pozitat aktualisht të lira 

Kodi | Nr. i  Referencës | Titulli i pozitës | Klasa e pozitës | Koeficienti | Institucioni

 • RPC0000726 | RN00006853 | Zyrtar për Biblioteka 4 | Profesional 3 | 5 | Komuna Obiliq | Sektori Kulturë / Komuna e Obilqit

Në bazë të Ligjit Nr. 06/L – 114 për zyrtarët publikë, Neni 34 (2 dhe 3) dhe Rregullores (QRK) NR. 16/2020 për  pranimin dhe karrierën në shërbimin civil të Republikës së Kosovës, Nenet: 7 dhe 9, Komuna Obiliq shpall: 

Konkurs 

Pranim 

Aplikimi është i hapur për të gjithë kandidatët e interesuar. 

 • Emri i grupit Specialistë të Shkencave Shoqërore 
 • Institucioni Komuna Obiliq 
 • Nr. i Referencës RN00007960 
 • Kodi RPC0001766 
 • Data e njoftimit 09.12.2021 
 • Afati për aplikim 31.12.2021 - 11.01.2022 

Përshkrimi i përgjithshëm i punës 

 1. Bënë Inventarizimin
 2. Pranon librat
 3. Sistematizon librat
 4. Klasifikon librat sipas Kodit(klasifikimi universal dhe decimal)
 5. Ndan librat nëpër sektorë (për të rritur dhe fëmijë)
 6. Regjistrimi i lexuesve dhe dhënia në shfrytëzim e librit
 7. Raporton me shkrim për tre mujorin, gjashtë mujorin ,nëntë mujorin dhe një vjeçar
 8. Harton raportin ditor sipas formularit të nivelit qendror
 9. Kujdeset për përpilimin e drejt të listës për shpalljen e lexuesit më të mirë brenda vitit, cakton lexuesin  më të ri dhe më të vjetër
 10. Kryen edhe punë të tjera në qoftë se kërkohen nga DKRS

Kërkesat e përgjithshme për pranim 

 • Të jetë shtetas i Republikës së Kosovës; 
 • Të ketë zotësi të plotë për të vepruar; 
 • Të zotërojë njërën nga gjuhët zyrtare, në pajtim me Ligjin për Gjuhët; 
 • Të jetë i aftë në pikëpamje shëndetësore për të kryer detyrën përkatëse; 
 • Të mos jetë i dënuar me vendim të formës së prerë për kryerjen e një vepre penale me dashje;
 • Të mos ketë në fuqi një masë disiplinore për largim nga një pozitë e zyrtarit publik, të pushuar sipas këtij  ligji. 

Kërkesat e përgjithshme formale 

 • Diplomë/a të studimeve universitare me të paktën 180 kredi/ECTS apo ekuivalente me to ,  Fusha e kërkuar e arsimimit :Ekonimik, Sociologji, Psikologji, Antropologji, Filozofi, Histori, Shkenca Politike,  Psikologji, Punë sociale,

Përvoja e punës nuk kërkohet 

Kërkesat (Njohuri, Aftësi dhe Cilësi) e përgjithshme të nevojshme 

 • Njohuri profesionale specifike në fushën përkatëse të punës, të fituar përmes arsimimit dhe  trajnimeve bazike;   
 • Aftësi për të kuptuar dhe zbatuar praktikat operative për të përmirësuar efikasitetin;
 • Njohuri lidhur me procedurat standarde administrative/teknike në një fushë të caktuar;
 • Aftësi për të punuar me vet-iniciativë në kuadër të planeve dhe procedurave të përcaktuara;
 • Shkathtësi të mira të komunikimit, përfshirë aftësinë për të dhënë udhëzime dhe përcjellë informata  tek të tjerët;
 • Shkathtësi kompjuterike në aplikacione të programeve (Word, Excel, Power  Point).

Mënyra e aplikimit 

Përmes portalit për rekrutim elektronik (https://konkursi.rks-gov.net

Dokumentacioni që duhet paraqitur për aplikim 

 • Kopjet e diplomave të dhëna nga institucionet arsimore
 • Kopjet e dëshmisë së punësimit
 • Kopjet e dëshmisë së trajnimeve

Mënyra e vlerësimit të kandidatëve/aplikantëve 

 • Testimi me shkrim 
 • Vlerësimi i biografisë 
 • Intervistë 

Fusha e njohurive, cilësive dhe aftësive që do të vlerësohen 

 • Aftësi për të kuptuar dhe zbatuar praktikat operative për të përmirësuar efikasitetin;
 • Aftësi për të punuar me vet-iniciativë në kuadër të planeve dhe procedurave të përcaktuara;

Mënyra e njoftimit dhe komunikimit me kandidatët 

 • Përmes email dhe portalit për rekrutim elektronik (https://konkursi.rks-gov.net) 

Shpallja e rezultateve përfundimtare 

 • Në përfundim të vlerësimit të kandidatëve, fituesi do të shpallet përmes portalit për rekrutim elektronik  (https://konkursi.rks-gov.net). Të gjithë kandidatët pjesëmarrës në këtë procedurë do të njoftohen  individualisht në mënyrë elektronike. 

Komunitetet joshumicë dhe pjesëtarët e tyre kanë të drejtë për përfaqësim të drejtë dhe proporcional në  shërbimin civil të Kosovës, siç specifikohet në Ligj. 

Komunitetet jo-shumicë dhe pjesëtarët e tyre, gjinia më pak e përfaqësuar dhe personat me aftësi të kufizuara  inkurajohet të aplikojë për pozitat e shpallura. 

Aplikacionet e dorëzuara pas afatit të paraparë nuk pranohen dhe aplikacionet e mangëta refuzohen

 

Slični oglasi

18/01/2022
18/01/2022
15/01/2022