Zyrtar/e Korrektues/e (50)

kosovo logo 150x150 1 e1604661172151
Ministria e Drejtësisë
Objavljeno
11/11/2021
Grad
Kosovo
Kategorija
Vrsta oglasa
Posao  

Opis

RN00007727
Lloji i rekrutimit: Pranim
Data e njoftimit: 12/10/2021
Afati për aplikim: 11/11/2021 - 25/11/2021

bazë nenit 4 paragrafi 2 nën paragrafi 2.1, neni 8 Ligjit nr. 06/1 - 114 për Zyrtarët Publikë, si dhe nenit 8 Rregullores (QKR-NR.13/2018 për Procedurën e rekrutimit Zyrtarëve Korrektues u Shërbimin Korrektues Kosovës, vendimit nr.1153 datë 11.10.2021, Shërbimi Korrektues i Kosovës me datë 12.10.2021, shpall

KONKURS 

Pozita: Zyrtar Korrektues, 50 (pesëdhjetë) vend pune 

 • Për Qendrën Korrektuese në Dubravë- 30 pozita - Referenca: MD/SHKK/001/12.10.2021
 • Për Burgun e Sigurisë së Lartë- 10 pozita - Referenca: MD/SHKK/002/12.10.2021
 • Për Qendrën e Paraburgimit në Prishtinë- 10 pozita - Referenca: MD/SHKK/ 003/12.10.2021

Paga Koeficienti 6
I përgjigjet: Mbikëqyrësit
Kohëzgjatja e emërimit: Me afate pacaktuar, përudha provuese 1 vit;
Vendi:

30 (tridhjete) pozita u Qendrën Korrektuese u Dubravë;
10 (dhjetë) pozita u Burgun e Sigurisë Lartë;
10 (dhjetë) pozita u Qendrën e Paraburgimit u Priština

Detyrat kryesore

 • Zyrtari Korrektues është përgjegjës për mbajtjen dhe kontrollin e burgosurve u pajtim me rregullat dhe dispozitat ligjore cilat kanë bëjnë me punën e tyre 
 • sigurojë një ambient sa sigurt për burgosurit, personelin dhe vizitorët
 • Mbikëqyrë, kontrolloj dhe monitoroj lëvizjet dhe aktivitetet e burgosurve brenda dhe jashtë institucionit
 • Të bëjë verifikimin e sigurisë institucionale, mirëmbajë sigurinë u institucion dhe jashtë  perimetrit si vezhgimin patrollimin siapas nevoje;
 • kontrolloj lëvizjet dhe aktivitetet e vizitorëve dhe kontrollit civil si kontraktorët e ndryshem brenda u institucion
 • inkurajoj burgosurit përdorin aftësitë pozitive jetës u shoqëri dhe rreth, si dhe kujdesen se drejtat humane burgosurve janë duke u respektuar gjatë gjithë kohës
 • Përgatitë raportet me shkrim lidhur me sjelljet e burgosurve
 • ketë njohuritë e nevojshme rregullave punës me cilat operon SHKK-ja
 • përkujdeset rutina ditore është duke u kryer sipas rregullave shkruara
 • bëjë kontrollimin dhe monitoroj kamerat, bëjë sigurimin e hapjes dhe mbylljes dyerve, monitorimin e sistemit alarmit zjarrit
 • Të bëjë numërimin e burgosurve dhe raporton numërin e burgosurve
 • bastisjen e dhomave dhe dënuarve, kontrollimi i grilave, mureve, sallave të  rekreacioneve
 • bëjë transportin e te burgosurve duke u bazuar u rregulloret u fuqi 
 • Zyrtari Korrektues ka për obligim ti kryej gjitha punët shtesë u rast nevoje u pavionet tjera, me urdhër Mbikëqyrësit

Kandidatet që aplikojnë për Zyrtar Korrektues në Shërbimin Korrektues duhet t'i përmbushin këto kritere: 

 • jetë shtetas i Republikës Kosovës;
 • ketë zotësi plotë për vepruar;
 • zotërojë njërën nga gjuhët zyrtare, u pajtim me Ligjin për Gjuhët;
 • jetë i afu pikëpamje shëndetësore për kryer detyrën përkatëse;
 • mos jetë i dënuar me vendim formës prerë për kryerjen e një vepre penale me dashje;
 • mos ketë u fuqi një masë disiplinore për largim nga një pozitë e zyrtarit publik;
 • ketë përfunduar shkollimin e mesëm, përkatësisht mesëm lartë;
 • jete i moshës 18-33 vjeçar (deri ne datën e mbylljen konkursit);
 • mos posedoj u vend dukshëm tatuazh (fytyrë, qafë, duar)

Dokumentacioni për aplikimi duhet te përmbajë: 

 • Formularin e aplikimit
 • Kopjen e diplomës për arsimin e mesëm larte ose certifikata, ndërsa për kandidatet qe kane kryer shkollimin jashtë vendit, kopja e diplomës e notifikuar
 • Certifikatën e lindjes;
 • Vërtetim nga gjykata nuk është i dënuar dhe nuk është nën hetime
 • Kopjen e letërnjoftimit apo pasaportës
 • Dëshmi për kualifikimet tjera 

Fazat e testimit 

 • Testi me shkrim 
 • Testi i aftësive fizike .
 • Intervista 
 • Kontrollimi mjekësor 

Kandidati i cili dështon në njërën nga fazat e përzgjedhjes nuk ka të drejt të vazhdoj në fazat tjera të procesit të rekrutimit. 

Shërbimi Korrektues i Kosovës ofron mundësi barabarta punësimit për gjithë shtetasit e Republikës Kosovës dhe mirëpret aplikacionet nga gjithë personat e gjinisë mashkullore dhe femërore nga gjitha komunitet u Kosovo

Shënim: Marrja dhe dorëzimi i aplikacioneve: Ministria e Drejtësisë Shërbimi Korrektues i Kosovës/ Njësia e Burimeve Njerëzore, Rruga « Ish-Ndërtesa e Rilindjes>> kati i 6-, Zyra Nr. 606, Priština, Kosovo; Për informata hollësishme mund kontaktoni u, tel: ose 038/200 18-275, 038/200 18 282- prej orës 08:00 - 16:00 

Aplikimi për pozitën e zyrtar korrektues fillon me datë 11.11.2021 dhe do te jetë i hapur deri me 25.11.2021 që konsiderohet si ditë e fundit e mbylljes së konkursit. 

Aplikacionet e dërguara me postë, cilat mbajnë vulën postare mbi dërgesën e bërë ditën e fundit afatit për aplikim, do konsiderohen vlefshme dhe do merren u shqyrtim nëse arrin brenda 4 ditësh, aplikacionet arrin pas këtij afati dhe ato pakompletuara nuk do shqyrtohen fare. Aplikacionit i bashkëngjiten kopjet e dokumentacionit mbi kualifikimin, përvojën dhe dokumentacionet tjera nevojshme kërkon vendi i punës për cilin konkurrojnë

Kandidatët e përzgjedhur u listën e ngushtë do njoftohen përmes ueb-faqes: shkk.rks-gov.net si dhe portalin u ueb faqen e konkurrimeve SIMBNJ konkursi.rks-gov.net

Prano njoftimet me email

Slični oglasi

23/11/2021
23/11/2021
23/11/2021
22/11/2021