Zyrtar/e i/e Buxhetit dhe Kontrollit Financiar

teb bank kosovo
TEB ShA
Objavljeno
28/09/2021
Grad
Priština
Kategorija
Vrsta oglasa
Posao  

Opis

Mundësi Punësimi

TEB një ndër bankat më me renome në Kosovë është pjesë e brend-it të mirënjohur bankar në Turqi e mbështetur në fuqinë ndërkombëtare të BNP Paribas.

TEB tani po kërkon kandidat të kualifikuar për pozitën: Zyrtar i Buxhetit dhe Kontrollit Financiar u Zyrën Qendrore.

Përgjegjësitë:

 • Zbatimi i Planit Standard të Kontrollit të Kontabilitetit të BNP-së në përputhje me metodologjitë dhe procedurat e kontrollit të Grupit BNP për të mbuluar rrezikun kontabël brenda Bankës dhe për të siguruar cilësinë dhe besueshmërinë e informacionit kontabël të dërguar në Grup.
 • Zbatimi i Planeve të tjera të Kontrollit Financiar sipas Politikave dhe Procedurave të Grupit.
 • Raportimi i drejtpërdrejtë dhe në baza të rregullta tek Zyrtari Kryesor i Financave (ZKF) rreth statusit të zbatimit dhe performancës së Planeve të Kontrollit Financiar.
 • Përgatitja dhe raportimi në Grup i rezultateve të kontrollit tre-mujor (certifikatat).
 • Mirëmbajtja e komunikimit efektiv me departamentet tjera lidhur me kontrollin dhe procesin e buxhetit.
 • Sigurimi i pajtueshmërisë me procedurat e kontrollit të Grupit BNP Paribas.
 • Ndihma në përgatitjen dhe raportimin e buxhetit, parashikimit dhe planit të biznesit.
 • Ndihma në përgatitjen, monitorimin dhe analizimin e rezultateve operative mujore ndaj buxhetit.
 • Ndihma në përgatitjen e raportit zyrtar vjetor dhe pozicioneve financiare.
 • Ndihma në kontrollin e raporteve të nevojshme sipas kërkesave të raportimit të Bankës Qendrore.
 • Ndihma në kryerjen e analizës / kontrollit të detajuar të raporteve dhe pasqyrave financiare.
 • Ndihma në matjen e performancës financiare dhe operative të departamenteve dhe degëve.
 • Sigurimi i pajtueshmërisë me Standardet Ndërkombëtare të Raportimit Financiar.
 • Kryerja e kontrollit dhe analizave të tjera financiare siç kërkohet nga procedurat vendore dhe sipas nevojës.

Kualifikimet e kërkuara:

 • Diplomë universitare në Ekonomi ose Administrim Biznesi.
 • Preferohet certifikata profesionale (p.sh. ACCA, SKAAK ose relevante) ose në proces të studimit.
 • Preferohet 2-3 vite përvojë bankare ose kompani të tjera të shërbimeve financiare.
 • Preferohet ndonjë përvojë tjetër biznesi, me sfond analitik, të kuptuarit e mjedisit të biznesit, produkteve / shërbimeve dhe sistemeve bankare.
 • Aftësi të shkëlqyeshme komunikimi me palët e interesit të brendshme / të jashtme.
 • Njohuri të shkëlqyeshme të MS Office.
 • Njohuri të shkëlqyeshme të gjuhës angleze.
 • Efikas në punën në ekip.
 • Proaktiv, nivel të lartë të përgjegjësisë dhe gatishmëri për zhvillim të vazhdueshëm profesional.

Aplikimi duhet të bëhet online përmes web faqes së bankës www.teb-kos.com Ju lutemi klikoni tek Mundësi Punësimi dhe pastaj tek linku: https://recruitment.teb-kos.com/rc/ Afati i fundit për aplikim është 05.10.2021. Aplikacionet e pakompletuara nuk do të konsiderohen. Do të kontaktohen vetëm kandidatët e përzgjedhur.

Prano njoftimet me email