Vende të lira të punës (12)

kosovo logo 150x150 1 e1604661172151
Spitali i Përgjithshëm Gjakovë
Objavljeno
30/07/2021
Grad
Đakovica
Kategorija
Vrsta oglasa
Posao  

Opis

Në bazë te nenit 67 paragrafi.1 pika 3.2,paragrafi 5,6 dhe 7,nenit 68 paragrafi 3,4,5 dhe 7,nenit 69 paragrafi 2 i Ligjit Nr.06L-114 për Zyrtarët Publik, nenit 6 paragrafi 1.1 dhe neni 13 pika 1 dhe 3 të Statutit të Shërbimit Spitalor dhe Qendra Klinike Universitarë e Kosovës, Neni 62 paragrafi 6 të Ligjit Nr.04)L-125 për Shëndetësi dhe në Nenin 22 të Statutit të Spitalit të Përgjithshëm “Isa Grezda “Gjakovë UD. Drejtori Ekzekutiv i Spitalit shpallë :

RISHPALLJE E KONKURSIT

Institucioni: Spitali Përgjithshëm “Isa Grezda “Gjakovë
Titulli i vendit të punës: Një (1) Zyrtare Ligjore
Raporton: Shefit të Njësisë juridike
Kontrata: E përhershme
Kategoria funksionale/Grada: 7.2
Nr. i Referencës: 010707172021

Institucioni: Spitali Përgjithshëm “Isa Grezda “Gjakovë
Titulli i vendit të punës: Një (1) Zyrtar/e personelit
Raporton: Shefit të Njësises së Personelit
Kontrata: E përhershme.
Kategoria funksionaleGrada: 7.2
Nr. i Referencës: 011707172021

Institucioni: Spitali Përgjithshëm “Isa Grezda “Gjakovë
Titulli i vendit të punës: Një (1) Zyrtar/e Financiar/e
Raporton: Zyrtarit Kryesor Financiar
Kontrata: E përhershme
Kategoria funksionalefGrada: 7.2
Nr.i Referencës: 0120712021

Institucioni: Spitali Përgjithshëm “Isa Grezda “Gjakovë
Titulli i vendit të punës: Një (1) Depoist për pranimin e mallit teknik dhe sanitar
Raporton: Zyrtarit Kryesor Financiar
Kontrata: E përhershme
Kategoria funksionaleiGrada: 5.4
Nr.i Referencës: 013407172021

Institucioni: Spitali Përgjithshëm “Isa Grezda “Gjakovë
Titulli i vendit të punës: Dy (2) Punëtor sigurimi (roje)
Raporton: Përgjegjësit të Sigurimit
Kontrata: E përhershme
Kategoria funksionale/(Grada: 4
Nr. i Referencës: 014707172021

Institucioni: Spitali Përgjithshëm “Isa Grezda “Gjakovë
Titulli i vendit të punës: Dy (2) Punëtor fizik
Raporton: Përgjegjësit të Shërbimit Teknik
Kontrata: E përhershme.
Kategoria funksionale/Grada: 4
Nr.i Referencës: 015107712021

Institucioni: Spitali Përgjithshëm “Isa Grezda “Gjakovë
Titulli i vendit të punës: Dy 2) Serviruese
Raporton: Shefit të Shërbimit të Kuzhinës
Kontrata: E përhershme
Kategoria funksionale/Grada: 4
Nr. i Referencës: 016107172021

Institucioni: Spitali Përgjithshëm “Isa Grezda “Gjakovë.
Titulli i vendit të punës: Një (1) Operues me pajisje dhe sistem të gazrave medicinal (bocamen)
Raporton: Përgjegjësit të Shërbimit teknik
Kontrata: E përhershme
Kategoria funksionalefGrada: 5.4
Nr. i Referencës: 017107712021

Institucioni: Spitali Përgjithshëm “Isa Grezda “Gjakovë
Titulli i vendit të punës: Një (1) Operues (manipulues) me pajisje dhe sisteme termo-energjetike
Raporton: Përgjegjësit të Shërbimit teknik
Kontrata: E përhershme
Kategoria funksionale/Grada: 5.4
Nr. i Referencës: 018707712021

Kushtet e pjesëmarrjes në rekrutim: Të drejtë aplikimi kanë të gjithë shtetasit e Republikës së
Kosovës të moshës madhore të cilët kanë zotësi të plotë për të vepruar, kanë mbaruar shkollimin e lartë dhe kanë aftësinë profesionale për kryerjen e detyrave.

Procedurat e konkurrimit: Konkurimi është i hapur për të gjithë kandidatët e interesuar.
Konkursi është i shpallur 15 ditë nga dita e shpalljes në web shskuk.rks-gov.net

Paraqitja e kërkesave: Aplikacionet merren, plotësohet dhe dorëzohen në Sektorin e Personelit të Spitalit.

Në aplikacion duhet të cekët qartë titulli i vendit të punës dhe numri i referencës. Të gjitha
dokumentet dhe dëshmitë profesionale t'i bashkëngjiten aplikacionit.

Aplikacionet c dërguara pas datës së mbylljes së konkursit dhe kërkesat e pakompletuara nuk do të pranohen.

Kandidatët të cilët aplikojnë, të ofrojnë dëshmitë sipas konkursit të shpallur, për ndryshe kandidatët që nuk i plotësojnë kushtet e konkursit nuk do të thirren për intervistim.

Potpuno saopštenje.

Slični oglasi

22/10/2021
Konsulent/e   Prizren nova
22/10/2021
Praktikantë (2)   Priština
21/10/2021