Ujëinstalues

KRU Hidroregjioni Jugor SHA 1 e1628520195660
KRU Hidroregjioni Jugor SHA
Objavljeno
06/08/2021
Grad
Dragash
Kategorija
Vrsta oglasa
Posao  

Opis

Ne bazë të Nenit 5 të Ligjit të punës Nr. 031-212, Kompania Rajonale e Ujësjellësit “Hidroregjioni Jugor “ SH.A. Prizren, me datë 05.08.2021 shpall:

KONKURS

Kompania: Kompania Rajonale e Ujësjellësit “ Hidroregjioni Jugor “ SH.A. në Prizren
Pozita e punës: Ujëinstalues, 1 (një) në Njësinë Punuese në Dragash
Paga: Koeficijenti sipas Rregullores së Kompanisë.

Kushtet për punesim (edukimi i kerkuar)

 • Përgaditja shkollore “Shkolla e mesime — kualifikim adekuat
 • Përvoja e punës: Së paku gjashtë muaj

Petyrat dhe përgjegjësitë:

 • Te jete i afte qe me orar te plote dhe pa kufizime te kryej detyrat e punës
 • Kryen te gjitha punët instaluese ne mirëmbajtjen dhe ndërtimin e rrjetave te ujësjellësit
 • Kryen gjitha punët vjë instaluese ne punim te kyçjeve ne punim te ujësjellësit për objektet individuale te animi, objektet e banimit kolektiv, objektet industriale ej.
 • Manipulon me ventil ne rrjetin e ujësjellësit sipas nevojës.
 • Përkujdeset për kryerje kualitative te punëve ne mirëmbajtjen dhe ndërtimin e rrjetit te ujësjellësit.
 • Përkujdeset për shfrytëzim racional të materialit, në suaza të normave dhe standardeve për pune përkatëse
 • Obligohet të mbajë mjetet mbrojtëse e punës
 • Ngarkohet me material te caktuar dhe materialin teprice e kihen ne depo.
 • Përkujdeset për shfrytëzimin e drejte për vegla dhe mjete të punës te cilat janë dhënë ne
  shfrytëzim.
 • Kryen edhe punët tera në lëmin e profesionit dhe aftësive te tj sipas urdhrit te shefit
 • Përgjigjet për rregullsinë e punëve dhe detyrave të parashtruara dhe përdorimin e mjeteve të punës
 • Për punën që kryen i përgjigjet Kryepunëtorit

Procedura e aplikimit:

Kandidatet e interesuar duhet të plotësojnë aplikacionin e Kompanisë dhe së bashku me aplikacion të bashkangjesin edhe këto dokumente:

 • Biografi (CV) e detajuar,
 • Letëmjoftim-kopje,
 • Letërmotivimi
 • Diplomën e Shkollës mesme (Obligative diploma e noterizuar),
 • Dëshmi mbi përvojën e sukseshme paraprake,
 • Dëshmi që nuk është nën hetime

Aplikacionet mund të tërhiqen në zyrën të KRU“Hidroregjioni jugor” Sh.A.. me adresë Rr “Wesly
Clark” pn Prizren

Aplikacionet dhe dokumentet përcjellëse duhet të dorzohen në zyre të shërbimit për punë juridike dhe të përgjithshme të mbyllura në pako. Dokumenetet nuk kthehen.

Konkursi do të jetë i hapur 15 ditë nga dita e publikimi respektivisht deri me datën 19.08.2021 në ora 16:00.

Potpuno saopštenje.