Stomatolog/e i/e praksës së përgjithshme

dragash logo min e1558652293568
QKMF Dragash
Objavljeno
22/07/2021
Grad
Dragash
Kategorija
Vrsta oglasa
Posao  

Opis

Në bazë të nenit 67 dhe 68 të Ligjit për Zyrtarët Publik Nr. 06/L-114, Komuna e Dragash-it shpall:

KONKURS PËR PLOTËSIMIN E VENDEVE TË PUNËS

 • Titulli i vendit punës: Stomatolog i praksës përgjithshme: në QKMF “Adem Berisha”-Dragash
 • Institucioni: Komuna e Dragashit
 • Departamenti/ Drejtoria: Drejtoria për Shëndetësi dhe Mirëqenie Sociale-QKMF
 • Lloji i pozitës: Nëpunës i Shërbimit Publik
 • Numri i pozitave: (1) Një
 • Titulli i mbikëqyrësit: Drejtori i QKMF Grada/Koeficienti: H-26
 • Kohëzgjatja e emërimit: Me kohë të pacaktuar

Kushtet e përgjithshme dhe të veçanta për pranimin e zyrtarëve publik:

 • Të jetë shtetas i Republikës së Kosovës
 • Të ketë zotësi të plotë për të vepruar
 • Të zotërojë njërën nga gjuhët zyrtare, në pajtim me ligjin për gjuhët
 • Të jetë i aftë në pikëpamje shëndetësore për të kryer detyrën përkatëse
 • Të mos jetë i dënuar me vendim të formës së prerë për kryerjen e një vepre penale me dashje
 • Të mos ketë në fuqi ndonjë masë disiplinore për largim nga një pozitë e zyrtarit publik, të pushuar sipas ligjit.

Detyrat dhe përgjegjësitë e stomatologut

 • Kryen punët profesionale te ndërlidhura me shërbimin polivalent
 • Bene shërimin, kyretazhin si dhe ekstraksionin e dhëmbëve
 • Kryen te gjitha procedurat mjekuese urgjente : ndalja e dhimbjes, drenazhe, largimi i urës, incizione, referime për shërim , ekzaminim diagnostike shtese
 • Përshkruan barërat dhe përcjell gjendjen e
 • Përcjell edukimin e mjekeve dhe kuadrit te mesëm mjekësorë ne praktiken profesionale obligative
 • Bashkëpunon me profesionistet tjerë shëndetësorë

Kushtet dhe kriteret e përzgjedhjes së kandidatëve:

 • Të ketë te kryer fakultetin e mjekësisë, drejtimi stomatologjisë i përgjithshëm
 • Licencën përkatëse te lëshuar nga organi kompetent

Dokumentet e nevojshme:

 • Formulari i aplikimit i plotësuar
 • Rezymeja personale ( CV)
 • Dokumenti personal ( Letërnjoftimi apo Pasaporta), fotokopje
 • Diploma e kualifikimit
 • Kopjet e Licencës
 • Personat që kanë diplomuar jashtë Kosovës duhet të kenë të nostrifikuar nga MASHT
 • Certifikata që nuk jeni nën hetime ( Origjinali )
 • Certifikata e Mjekut pas përzgjedhjes nga Komisioni

Dokumentet duhet të jenë u Kopje dhe ato nuk kthehen, ndërsa origjinalet do të rkohen në rastin e intervistimit. Si informata të sakta dhe të rteta do të konsiderohen vetëm ato informata të cilat do të jenë shmuara ( jo ato që janë vetëm të deklaruara pa dëshmi ).

Afati dhe mënyra e aplikimit:

30 ditë nga dita e publikimit të konkursit mbetet vetëm njoftim(21/06/2021 deri me dt.22/07/2021), ndërsa konkursi mbetet i hapur 15 ditë, aplikacionet dorëzohen nga data 22/07/2021. deri më 05.08.2021(15:30 h)

Paraqitja e kërkesave:

Aplikacionet merren në Zyren e Sherbmit të Personelit, në ndërtesën e administratës së përgjithshme Dragash, si dhe mund të shkarkohen nga ueb-faqja zyrtare e Komunës së Dragashit, dhe të plotësuara dorëzohen në zyrën e pranimit.

Rezultatet shpallen në linkun: https://konkursi.rks-gov.net/

 • rkesat e dërguara pas datës së fundit dhe kërkesat e pa kompletuara nuk do të pranohen.
 • r shkak të numrit të madh të rkesave, vetëm kandidatët e përzgjedhur në listën e ngushtë do të kontaktohen. Komuna e Dragashit | Drejtoria e Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale Dragashit 22000 | Republika e Kosovës https://kk.rks-gov.net/Dragash/

Slični oglasi

Mësimdhënës/e (4)   Dragash nova
20/10/2021
20/10/2021
18/10/2021