Specialistë Ligjor

Komuna Kline 150x150 1 e1600679607861
Opština Klina
Objavljeno
16/08/2021
Grad
Klina
Kategorija
Vrsta oglasa
Posao  

Opis

Në bazë të Ligjit Nr. 06/L – 114 për zyrtarët publikë, Neni 34 (2 dhe 3) dhe Rregullores (QRK) NR. 16/2020 për pranimin dhe karrierën në shërbimin civil të Republikës së Kosovës, Nenet: 7 dhe 9, Komuna Klinë shpall:

Konkurs

Pranim

Aplikimi është i hapur për të gjithë kandidatët e interesuar.

Emri i grupit Specialistë Ligjor
Institucioni Komuna Klinë
Data e njoftimit 26.07.2021
Afati për aplikim 16.08.2021 - 24.08.2021
Nr. i Referencës RN00007358
Kodi RPC0001195

Përshkrimi i përgjithshëm i punës

 1. Zhvillon dhe arrin pëlqimin për planet e punës dhe afatet me udhëheqësin për zbatimin e objektivave ne realizmin e shërbimeve ndaj qytetareve ne fushën e gjendjes civile; 10%
 2. Pranon kërkesat e palëve për korrigjimin e gabimeve të cilat kanë ndodhur me rastin e regjistrimit në librat amë, ndërrimin e emrit dhe mbiemrit dhe regjistrime të mëvonshme në librat amzë të lindurve; 20%
 3. Bënë regjistrimin e ngjarjeve të gjendjes civile në librat amë përkatës, të lindjes, martesës dhe vdekjes si dhe përgatit regjistra sipas kërkesave të drejtoritve komunalelidhur me gjendjen civile 15%
 4. Kryen shërbime sipas kërkesave te qytetareve për lëshimin e certifikatave të lindjes, te vdekjes dhe martesës; vërtetim mbi statusin martesor; vërtetimin që personi është në jetë (gjallë); certifikata mbi gjendjen familjare; 15%
 5. Pranon raporte të ndryshme nga komunat tjera për ndryshime në librat amë si dhe përcjellë raporte të ndryshme komunave tjera; 15%
 6. Përpilon dhe plotëson deklarata të ndryshme dhe merr në pyetje dëshmitarët në prezencën e palëve për lloje të ndryshme të regjistrimeve apo lëshuarjen e vertetimeve;10%
 7. Mirëmban dhe ruan regjistrat e ndryshme dhe librat amë të lindjes,vdekjes dhe marteses;10%

Kryen edhe detyra tjetër në përputhje me ligjet dhe rregulloret të cilat mund të kërkohen në mënyrë të arsyeshme kohë pas kohe nga mbikëqyrësi: 5 %

Kërkesat e përgjithshme për pranim

 • Të jetë shtetas i Republikës së Kosovës;
 • Të ketë zotësi të plotë për të vepruar;
 • Të zotërojë njërën nga gjuhët zyrtare, në pajtim me Ligjin për Gjuhët;
 • Të jetë i aftë në pikëpamje shëndetësore për të kryer detyrën përkatëse;
 • Të mos jetë i dënuar me vendim të formës së prerë për kryerjen e një vepre penale me dashje;
 • Të mos ketë në fuqi një masë disiplinore për largim nga një pozitë e zyrtarit publik, të pushuar sipas këtij

Kërkesat e përgjithshme formale

 • Arsimimi i kërkuar: Diplomë/a të studimeve universitare me të paktën 180 kredi/ECTS ne njeren nga keto drejtime: Juridik ose Administrate Publike.
 • Kualifikime të posaçme formale:
 • Përvoja e punës e kërkuar: Nuk kërkohet.

Kërkesat (Njohuri, Aftësi dhe Cilësi) e përgjithshme të nevojshme

 • Njohuri profesionale specifike në fushën përkatëse të punës, të fituar përmes arsimimit dhe trajnimeve bazike;
 • Aftësi për të kuptuar dhe zbatuar praktikat operative për të përmirësuar efikasitetin;
 • Njohuri lidhur me procedurat standarde administrative/teknike në një fushë të caktuar;
 • Aftësi për të punuar me vet-iniciativë në kuadër të planeve dhe procedurave të përcaktuara;
 • Shkathtësi të mira të komunikimit, përfshirë aftësinë për të dhënë udhëzime dhe përcjellë informata tek të tjerët;
 • Shkathtësi kompjuterike në aplikacione të programeve (Word, Excel, Power Point).

Mënyra e aplikimit

Përmes portalit për rekrutim elektronik (https://konkursi.rks-gov.net)

Dokumentacioni që duhet paraqitur për aplikim

 • Kopjet e diplomave të dhëna nga institucionet arsimore
 • Kopjet e dëshmisë së punësimit
 • Kopjet e dëshmisë së trajnimeve
 • Kopje të vlerësimeve të punës për dy vitet e fundit
 • Dokument që dëshmon se nuk keni ndonjë masë disiplinore që nuk është shuar ende

Mënyra e vlerësimit të kandidatëve/aplikantëve

 • Testimi me shkrim
 • Vlerësimi i biografisë
 • Intervistë

Fusha e njohurive, cilësive dhe aftësive që do të vlerësohen

 • Njohuritë nga legjislacioni që lidhet me fushën e gjendjes civile;
 • Aftësi dhe pavarësi në vendimmarrje;
 • Shkathtësi në komunikim, planifikim dhe bashkëpunim;
 • Shkathtësi në programet e Mikrosoft Office - Word, Excel, Power Point)

Mënyra e njoftimit dhe komunikimit me kandidatët

Shpallja e rezultateve përfundimtare

 • Në përfundim të vlerësimit të kandidatëve, fituesi do të shpallet përmes portalit për rekrutim elektronik (https://konkursi.rks-gov.net). Të gjithë kandidatët pjesëmarrës në këtë procedurë do të njoftohen individualisht në mënyrë elektronike.

Komunitetet joshumicë dhe pjesëtarët e tyre kanë të drejtë për përfaqësim të drejtë dhe proporcional në shërbimin civil të Kosovës, siç specifikohet në Ligj.

Komunitetet jo-shumicë dhe pjesëtarët e tyre, gjinia më pak e përfaqësuar dhe personat me aftësi të kufizuara inkurajohet të aplikojë për pozitat e shpallura.

Potpuno saopštenje.

Slični oglasi

Zyrtar/e ligjor/e   Uroševac
12/10/2021