Specialist/e për Vlerësim dhe Monitorim

fondi kosovar per garanci kreditore e1624633494730
Fondi Kosovar per Garanci Kreditore
Objavljeno
11/07/2021
Grad
Priština
Kategorija
Vrsta oglasa
Posao  

Opis

ZAHTEV ZA IZRAŽAVANJE INTERESA
(SHËRBIME KONSULENCE - KONSULENT INDIVIDUAL)

VENDI - Kosovë
EMRI I PROJEKTIT- Projekti për Forcim të Sektorit Financiar,
IDA br. kredita 6416-XK
Identifikacioni broj projekta: 165147
NAZIV RADNOG MESTA: Specialist/e për Vlerësim dhe Monitorim
Delovodni broj: 06/CS/IC/2021

U cilju jačanja okvira za praćenje i evaluaciju, KCGF želi da angažuje kvalifikovanog stručnjaka za procenu i praćenje.

Kosovski Fond za Kreditno Jemstvo (KFKJ) je nezavisno pravno lice osnovano njegovim zakonom, kako bi se zadovoljila potreba za povećanjem pristupa finansijama za mikro, mala i srednja preduzeća (MMSP) na Kosovu za otvaranje radnih mesta, povećanje lokalne proizvodnje i vrednosti -dodate usluge, poboljšavaju trgovinski bilans i povećavaju mogućnosti finansiranja MMSP.

Qeveria e Kosovës (QK) ka marrë një Kredi nga Asociacioni Ndërkombëtar për Zhvillim (IDA) në shumën prej 22.3 milionë eurosh (të barasvlershme me 25 milionë dollarë amerikanë) për të financuar Projektin për Forcimin e Sektorit Financiar, që pritet të zbatohet brenda një periudhe tre vjeçare. Projekti synon t’i ndihmojë QK-së për përmirësimin e qasjes në financa për ndërmarrjet mikro, të vogla dhe të mesme duke forcuar kapacitetin financiar dhe teknik të Fondit Kosovar për Garanci Kreditore.

Opis radnih obaveza:

Nga Specialisti për Vlerësim dhe Monitorim kërkohet të mbështesë FKGK-në për përmirësimin e mëtejshëm të nivelit të raportimit nga bankat partnere, të ndihmojë në përmirësimin e proceseve të brendshme dhe të përgatisë raporte vlerësimi në fushën e riskut të kredisë dhe për sektorin financiar në përgjithësi. Specialisti për Vlerësim dhe Monitorim do të sigurojë informacion sasior dhe cilësor të përditësuar, duke i eksploruar dhe modeluar të dhënat. Modelet e përgatitura do të bazohen në të dhëna empirike të brendshme dhe të jashtme, duke pasur si synim që të mbështetet FKGK-ja me informata kyçe mbi riskun në nivelin e portofolit, të cilat do të mbështesin vendimmarrjen në FKGK.

FKGK mbështetet shumë në raportimin nga institucionet financiare partnere, andaj Specialisti për Vlerësim dhe Monitorim do ta mbështesë institucionin për ndërtimin e një metodologjie që do t’i mundësojë institucionit për zbulimin e hershëm të gabimeve të raportimit. Bazuar në natyrën e punës, Specialisti për Vlerësim dhe Monitorim do të sjellë propozimin për automatizim dhe rritje të efikasitetit të raportimit pa dëmtuar cilësinë e informacionit.

Specijalista za evaluaciju i praćenje biće zadužen za sledeće zadatke:

 • Analiza e proceseve të brendshme në fushën e raportimit dhe sjellja e një propozimi të rishikuar që synon rritjen e cilësisë së raporteve;
 • Analiza dhe nëse është e nevojshme rishikimi, modifikimi i grupit ekzistues të paketave të raportimit;
 • Mbështetja e menaxhmentit në fushën e riskut të kredisë dhe vlerësimit të ndikimit për përmirësimin e informacionit të kërkuar nga palët e treta, duke e rritur kështu efikasitetin e kërkesave të raportimit nga FKGK kundrejt palëve të treta;
 • Po potrebi izgraditi standardni model/metodologije koje će automatizovati i povećati efikasnost pripreme izveštaja za internu upotrebu i za spoljne strane;
 • Analiza e proceseve të brendshme në fushën e vlerësimit dhe monitorimit të treguesve të shtueshmërisë. Në përputhje me rrethanat, nëse konsiderohet e nevojshme, rishikimi dhe gjetja e treguesve të rinj më adekuatë dhe metodologjisë për analizimin e treguesve;
 • Nëse konsiderohet e nevojshme, propozimi i mekanizmit shtesë të kontrollit në kuadër të proceseve tona të brendshme në fushën e raportimit në mënyrë që të rritet cilësia e raportimit;
 • Zhvillimi i treguesve të rinj që tregojnë ndikimin e skemës për garanci kreditore në treg;
 • Identifikimi i burimeve të të dhënave dhe përcaktimi i shpeshtësisë për të matur nëse janë arritur rezultatet;
 • Ndihma për përgatitjen e treguesve të performancës që do të përdoren për vlerësimin e performancës së FKGK-së, ose performancës së sektorit financiar në Kosovë;
 • Uspostaviti okvir za praćenje kako bi se osiguralo da li ostvareni ciljevi odstupaju od postavljenih ciljeva.

Kvalifikacije:

Specijalista za evaluaciju i praćenje moraće da ispuni sledeće uslove:

 • Diplomë fakulteti në fushë relevante për detyrën, siç janë si Ekonomia, Statistikat, Ekonometria;
 • Poželjna je magistarska diploma ili odgovarajuća specijalizacija u oblasti zaduženja;
 • Të paktën pesë (5) vjet përvojë në modelimin dhe analizën e të dhënave.
 • Përvojë profesionale në punë me analizimin e të dhënave dhe përgatitjen e raporteve.
 • Preferohet përvojë e punës në sektorin bankar në kuadër të departamentit të SIM-it.
 • Përvoja e kaluar e punës në kreditim do të konsiderohet si avantazh.

Veštine i kompetencije koje će se ocenjivati tokom procesa odabira su:

 • Aftësi e shkëlqyeshme në përdorimin e Microsoft Excel dhe softuer tjetër relevant statistikor ose softuer tjetër relevant;
 • Vlerësimi kritik i sistemit të vendosur;
 • Aftësia për analizim të problemeve të të dhënave dhe për ta përcjellë informacionin;
 • Aftësia për të ndërtuar modele analitike dhe parashikuese;
 • Aftësia për ta analizuar procesin e raportimit të brendshëm dhe për të gjetur zgjidhje të duhura.

Period angažovanja

Specialisti për Vlerësim dhe Monitorim do të punojë me orar të plotë. Kohëzgjatja e kontratës pritet të fillojë në shtator 2021 deri në fund të përfundimit të projektit më 31 dhjetor 2023.

Izveštavanje

Specijalista za evaluaciju i praćenje izveštavaće projektnog koordinatora /izvršnog direktora KFKJ-a i podnosiće mesečne tabele s radnim vremenom koji prikazuju odrađene radne dane u svakom kalendarskom mesecu.

Proces izbora

Iskusni i kvalifikovani pojedinci biće izabrani u skladu sa odredbama uredbi Svetske banke o nabavkama za zajmoprimce sredstava za finansiranje investicionih projekata (FIP), jul 2016. revidiranim novembra 2017. nakon otvorenog konkursnog procesa odabira.

Zainteresovani individualni konsultanti mogu dobiti dodatne informacije na dole navedenoj adresi tokom radnog vremena: 08.00-16.00 sati (od ponedeljka do petka).

Shprehja e interesit duhet të dorëzohet në formë të shkruar ose me e-mail, në adresën e mëposhtme deri më 29 Korrik 2021.

Kosovski fond za kreditno jemstvo, KFKJ
Adresa: Ul. Njazi Alishani br. 5
10000, Priština, Kosovo,
Email: procurement@fondikgk.org

Slični oglasi