Specialist/e i/e prokurimit

Agjencia Kadastrale e Kosoves e1629964978131
Agjencia Kadastrale e Kosovës
Objavljeno
04/11/2021
Grad
Priština
Kategorija
Vrsta oglasa
Posao  

Opis

Kërkesë për Shprehje Interesi

 • Shteti: Kosova
 • ID e projektit: P164555
 • Emri i Kredisë së Bankës Botërore: Projekti i Kadastrit të Pronës së Paluajtshme dhe Infrastrukturës Gjeohapësinore
 • Nr. Identifikimi i Kontratës: REGIP-KCA-011-CS-INDV

Specialist i prokurimit

Hyrje

Qeveria e Kosovës ka marrë një Kredi nga Shoqata Ndërkombëtare për Zhvillim (IDA) në vlerë prej 14.60 milion EUR për të financuar Projektin e Kadastrit të Pronës së Paluajtshme & Infrastrukturës Gjeohapësinore, që pritet të zbatohet brenda një periudhe pesëvjeçare. Projekti i propozuar synon të ndihmojë Qeverinë e Kosovës që të rrisë transparencën dhe cilësinë e administrimit të tokës dhe të dhënave dhe shërbimeve gjeohapësinore. Agjencia Kadastrale e Kosovës (AKK) është agjencia zbatuese për projektin REGIP, brenda së cilës do të krijohet Njësia për Implementimin e Projektit (NjIP). NjIP-i do të ketë stafin me një Udhëheqës të NJIP-it, Specialist të Prokurimit, Specialist të Menaxhimit Financiar, Marrëdhënie me Publikun dhe Komunikim dhe personel tjetër teknik si ekspert i GIS / Kadastrit, specialist Ligjor etj.

NJIP do të jetë përgjegjës për zbatimin e përditshëm të Projektit dhe për sigurimin e mbikëqyrjes teknike specifike të aktiviteteve të projektit. NjIP -i do të jetë përgjegjës për të gjitha aspektet e mirëbesimit, të tilla si prokurimi, menaxhimi financiar, monitorimi dhe vlerësimi dhe masat mbrojtëse sipas Projektit.

Komponentët e projektit janë Komponenti A - Politika, Mbështetje Ligjore dhe Institucionale; Komponenti B - Modernizimi i Kadastrit; Komponenti C – Teknologjia e Informacionit dhe Komunikimit (TIK) dhe Infrastruktura Gjeohapësinore dhe Komponenti D - Menaxhimi i Projektit, Ngritja e Kapaciteteve, Informimi i Publikut, dhe Monitorimi & Vlerësimi.

Përgjegjësitë e Specialistit të Prokurimit

Prokurimi do të mbështesë NjIP-in në të gjitha aspektet e prokurimit të Projektit dhe do të jetë i ngarkuar me detyrat e mëposhtme:

Do bashkëpunojë me Udhëheqësin e NjIP-it për të kryer aktivitetet e prokurimit në kuadër të projektit dhe përditësimin e Planit të Prokurimit për drejtimin dhe mbështetjen e blerjeve të bëra në kuadër të projektit. Ai/ajo do të ofrojë këshilla për të gjitha çështjet e lidhura me prokurimin, do të ndihmojë në hartimin e dokumenteve të tenderit dhe kërkesave për propozim (RFP, (përfshirë listën e ngushtë të firmave/konsulentëve), do të marrë pjesë dhe do të ndihmojë NjIP/AKK në procesin e vlerësimit dhe përzgjedhjes së ofertave për konsulentët dhe përgatitjen e raportit të vlerësimit dhe rekomandimit për dhënien e kontratës, mbi draft korrespondencën me ofertuesit/konsulentët, draft korrespodencën e lidhur me prokurimin ndërmjet NjIP-së dhe Bankës. Ai/ajo do të sigurojë që çdo aktivitet prokurimi të kryhet në përputhje me marrëveshjen e kredisë dhe në përputhje me Rregulloret e Prokurimit të Bankës Botërore për Huamarrësit IPF (Rregulloret e Prokurimit), të nxjerra në korrik 2016 dhe të rishikuara në nëntor 2017 dhe gusht 2018 për furnizimin e mallrave, punëve dhe shërbimeve jo konsulente dhe këshilluese. Specialisti i prokurimit, së bashku me Udhëheqësin e NjIP-it, do të përdorë sistemin online STEP (Ndjekja sistematike e shkëmbimeve në prokurim) për të gjitha aktivitetet e Projektit.

Detyrat dhe përgjegjësitë kryesore të Specialistit të Prokurimit tregohen në Terma të Referencës (TeR) për këtë detyrë. TeR mund të gjenden në linkun në web faqen e AKK-së në linkun: http://www.kca-ks.org/vend-pune 

Kualifikimet e nevojshme

 • Diplomë universitare përkatëse;
 • Minimumi 7 vjet përvojë të përgjithshme/profesionale dhe të paktën 4 vjet përvojë specifike përkatësisht në prokurimin e mallrave, punëve, shërbimeve teknike dhe konsulencës që lidhen me zbatimin e projekteve të financuara nga organizata ndërkombëtare, mundësisht nga Banka Botërore;
 • Përvojë me prokurimet publike. Përfshirë akreditimin sipas ligjit të prokurimit publik;
 • Njohja me planifikimin dhe mbajtjen e tenderëve për mallra, punime, shërbime teknike dhe konsulente (TA);
 • Njohuri gjuhësore: Njohja e gjuhës angleze dhe shqipe/thelbësore; Njohja e gjuhës serbo-kroate do të ishte përparësi;
 • Njohuri të operimit në kompjuter

Periudha e Performancës

Specialisti i Prokurimit do të punojë me kohë të plotë dhe kohëzgjatja e kontratës pritet të fillojë në nëntor 2021 deri në fund të përfundimit të projektit më 31 gusht 2023. Kohëzgjatja e kontratës do të jetë subjekt i performancës së kënaqshme të rënë dakord gjatë një vlerësimi zyrtar të planifikuar në fund të çdo viti. Paga do të paguhet në bazë të tarifës mujore të rënë dakord në kontratë. Konsulenti pritet të fillojë shërbimet me nënshkrimin e kontratës.

Niveli i pagës

Sipas rregullores së Ministrisë së Financave 01/2016 dhe e plotësuar me rregulloren 05/2017 për administrimin e fondeve të huamarrjes, niveli i pagës për këtë pozicion është ndërmjet 800-1000 Euro.

Procesi i përzgjedhjes:

Individët me përvojë dhe të kualifikuar do të përzgjidhen sipas dispozitave të Rregullores së Prokurimit të Bankës Botërore për Financimin e Projekteve të Huamarrjes (IPF), Korrik 2016, bazuar në konkursin e hapur.

Kriteret e vlerësimit:

 • Kualifikimi i përgjithshëm - 30 pikë
 • Përvoja specifike në lidhje me detyrën – 70 pikë

Konsulentët Individë të interesuar mund të marrin informacione të mëtejshme në adresën e mëposhtme gjatë orarit të punës: 08:00 - 16:00 (nga e hëna në të premte)

Shprehja e interesit mund të dorëzohet në adresën e mëposhtme deri më 18 nëntor 2021

Agjencia Kadastrale e Kosovës
Muzafer Çaka, Koordinator Projekti
Adresa: Rr. “Astrit e Arbnor Dehari” Nr.25
Arkivi Building 2 nd kati
10 000 Prishtinë, Republika e Kosovës
E-mail: Muzafer.Qaka@rks-gov.net

Potpuno saopštenje.

Prano njoftimet me email

Slični oglasi

Programme Assistant   Priština
29/11/2021
Human Rights Officer   Mitrovica
29/11/2021
26/11/2021