Sekretar/e i/e Shkollës (2)

Komuna Kline 150x150 1 e1600679607861
komuna e Klinës
Objavljeno
26/06/2021
Grad
Klina
Kategorija
Vrsta oglasa
Posao  

Opis

Në bazë të Ligjit për Zyrtarët Publik Nr. 06L-114, nenit 67 dhe 68, si dhe në bazë të Udhëzimit
Administrativ Nr. 0772017, Drejtoria Komunale e Arsimit në Klinë, shpall:

KONKURS
PËR PLOTËSIMIN E VENDEVE TË LIRA TË PUNËS

Drejtoria për Arsim

Titulli i vendit te punës Një Sekretar ne këto shkolla :
SHFMU “Dëshmoret” ne Volljak paralelja e ndarë ne Perqevë , dhe
SHFMU“ Zgjimi” ne Gremnik.
Koeficienti 6.3
Përgatitja shkollore Fak. Juridik Ekonomik dhe Fak. Filozofik- Shkenca Politike 2 vite përvoje pune
I karrierës

Titulli i vendit te punës . Një Sekretar për këto shkolla:
SHFMU“SESsat Mekuli” ne Caravik,
SHFMU“Ymer Berisha” ne Siqeve,
SHFMU“Nena Terezë” ne Budisalc dhe
SHFMU“At Gjergj Fishta” ne Jagod
Koeficienti 6.3
Përgatitja shkollore Fak.Juridik Ekonomik dhe Fak. Filozofik- shkenca politike
Përvoje e punës: 2 vite përvojë
I karrierës
Orët e punës: 40 orë

Detyrat Kryesore:

 • Të realizojë detyrat dhe përgjegjësitë për vendin përkatës të punës duke u bazuar në Ligjin mbi Arsimin Para universitar dhe në aktet e tjera nënligjore të cilat i rregullojnë fushat përkatëse relevante për vendin e tijfsaj të punës.
 • Zhvillon planifikimin në përputhje me politikat dhe procedurat e shkollës dhe Brenda afatit të kërkuara.
 • Të mbajë tëgjitha shenimet (tëdhenat) përnxënës.
 • Të hartoj rregulla dhe aktetën dryshme juridike për shkollën.
 • Të ndihmojë dhe këshilloj drejtorin në planifikimin dhe menaxhimin e buxhetit.
 • Të ndihmojë dhe këshilloj drejtorin në zbatimin e ligjit dhe akteve tjera juridike.
 • Të punojë në bashkpunim me koleget dhe profesionistë e tjerë dhe të posedoj aftësit llogaridhënie lidhur me kryrjen e detyrave të punës.
 • Te ndihmojë drejtorinë në mbledhjet me prindër, komunitetin, arsimtarët dhe aktivitet e tjera shkollore.
 • Kryen detyrra te tjera të caktuara nga dejtori, DKA-ja, MASH-it, dhe SIA,

Kushtet dhe shkathtësitë e kërkuara:

 • Të jenë shtetas të Republikës së Kosovës,
 • Të kenë të kryer arsimin universitar të nivelit përkatës ,

Dokumentet e nevojshme që kërkohen:

 1. Certifikata e lindjes,
 2. Diploma e fakultetit të kryer për nivelin përkatës, e noterizuar
 3. Dëshmi mbi përvojën ec punës,
 4. Dëshmi që nuk është nën hetime,
 5. Kopja e letërnjoftimit.

Konkursi mbetet i hapur 15 ditë nga data 28.06.2021 deri më datë 13.07.2021

Të gjithë kandidatët e interesuar duhet t'i marrin aplikacionet dhe të plotësuara të dorëzohen
pranë Zyrës se personelit ne Arsim, kati i dyte në Komunën e Klinës. Formulari i aplikimit mund te shkarkohet nga linku kk.rks-gov.net

Dokumentacioni i kandidatëve të cilët nuk i plotësojnë kushtet e konkursit nuk do të shqyrtohet, ndërsa në intervistë do të ftohën vetëm kandidatët nga lista e ngushtë.

Aplikacionet e pakompletuara komisioni gjatë selektimit të tyre, do të refuzoj çdo aplikacion të
kandidatëve të cilët nuk e kanë plotësuar këtë kushte të konkursit.

Rezultatet shpallën në ueb faqen e komunës.

Slični oglasi