Sekretar/e i/e Përgjithshëm

kosovo logo 150x150 1 e1604661172151
Ministria e Drejtësisë
Objavljeno
11/11/2021
Grad
Priština
Kategorija
Vrsta oglasa
Posao  

Opis

Në bazë të nenit 40, paragrafi 2 të Ligjit Nr.06/L-114 për Zyrtaret Publik dhe nenit 6 paragrafi 1.4 i Rregullores  Nr.15/2020 për pranim, vlerësim dhe disiplinë të nivelit të lartë drejtues, Departamenti për Menaxhimin e Zyrtarëve  Publikë, shpallë: 

Konkurs
Pranim i hapur 

*Aplikimi është i hapur për të gjithë kandidatët e interesuar 

Titulli i pozitës së punës Sekretar i Përgjithshëm 1
Klasa e pozitës Drejtues i Lartë 1
Kohëzgjatja e emërimit 4 vjet/godine/years
Koeficienti/Paga Paga bruto - 1171,18 €
Nr. i kërkuar 1
Data e njoftimit 12/10/2021
Afati për aplikim 11/11/2021 - 25/11/2021
Institucioni Ministria e Drejtësisë
Departamenti Zyra e Sekretarit të Përgjithshëm
Divizioni
Vendi i punës
Nr. i Referencës RN00007731
Kodi i procedurës RPC0000849 

Përshkrimi i përgjithshëm i punës 

 1. Mbështet dhe ofron këshilla të nivelit të lartë për titullarin e institucionit në përcaktimin e politikave, strategjive dhe  objektivave të institucionit dhe zhvillimit të tyre; 
 2. Siguron koordinimin dhe hartimin e politikave, objektivave si dhe formulimin dhe zhvillimin e programeve,  procedurave përkatëse dhe standardeve për zbatimin e tyre; 
 3. Miraton plane pune, plane veprimi si dhe iniciativa për arritjen e objektivave në periudha afatshkurtra, afatmesme  dhe afatgjata si dhe organizon punën dhe përcakton detyrat sipas njësive kryesore administrative; 
 4. Koordinon dhe garanton përfshirjen e kontributeve të dhëna nga departamentet, dhe/ose strukturat tjera të  institucionit gjatë procesit të formulimit të politikave dhe strategjive sipas fushës së përgjegjësisë; 
 5. Siguron zbatimin e legjislacionit, politikave dhe vendimeve të titullarit të institucionit si dhe zgjidhjen e problemeve  të ndryshme dhe komplekse, që ndikojnë në realizimin e objektivave të institucionit; 
 6. Siguron përgatitjen dhe zbatimin e buxhetit për realizimin e politikave, synimeve dhe objektivave të institucionit  dhe siguron një sistemi efikas të kontrollit të brendshëm financiar si dhe identifikon mundësitë për reduktim të  shpenzimeve; 
 7. Menaxhon nëpunësit civilë dhe punonjësit e tjerë të institucionit dhe vendos politika dhe programe për  administrimin, përzgjedhjen, trajnimin, stimulimin dhe zhvillimin e burimeve njerëzore, si dhe udhëheqjen dhe  menaxhimin e tyre; 
 8. Përfaqëson institucionin me autorizim të titullarit të institucionit në takime dhe forume brenda jashtë vendit në  fushat dhe çështjet e ndërlidhura me mandatet dhe funksionet e institucionit; 
 9. Kryen edhe çdo detyrë dhe përgjegjësi tjetër që i caktohet me Ligj apo i delegohet shprehimisht nga titullari I  institucionit. 

Kërkesat e përgjithshme për pranim 

 • Të jetë shtetas i Republikës së Kosovës; 
 • Të ketë zotësi të plotë për të vepruar; 
 • Të zotërojë njërën nga gjuhët zyrtare, në pajtim me Ligjin për Gjuhët; 
 • Të jetë i aftë në pikëpamje shëndetësore për të kryer detyrën përkatëse; 
 • Të mos jetë i dënuar me vendim të formës së prerë për kryerjen e një vepre penale me dashje; Të mos ketë në fuqi një masë disiplinore për largim nga një pozitë e zyrtarit publik, të pushuar sipas këtij ligji. 

Kërkesat e përgjithshme formale 

 • Diplomë/a të studimeve universitare me të paktën 240 kredi/ECTS apo ekuivalente me to, e preferuar në fushat që  ndërlidhen me fushëveprimin e institucionit ku rekrutohet. 
 • Kualifikime të posaçme formale: nuk ka kërkesa të posaçme formale për këtë pozitë. 
 • Përvoja e punës e kërkuar: Së paku tetë (8) vite përvojë pune profesionale, duke përfshire së paku pesë (5) vite  përvoje pune në pozita drejtuese. 

Kërkesat (Njohuri, Aftësi dhe Cilësi) e përgjithshme të nevojshme 

 • Mendimi strategjik; 
 • Lidership; 
 • Mendimi kreativ; 
 • Zgjidhja e problemeve; 
 • Orientimi kah rezultatet; 
 • Komunikimi; 
 • Menaxhimi; 
 • Përshtatja; 
 • Puna në ekip; 
 • Zhvillimi i vetës dhe i tjerëve; 
 • Integriteti. 

Kërkesa specifike 

Nuk ka. 

Fusha e njohurive, cilësive dhe aftësive që do të vlerësohen 

 • Aftësi të larta organizative, drejtuese (lidership), formulim politikash, dhe menaxhim strategjik. 
 • Shkathtësi të shkëlqyera strategjike dhe analitike që mundësojnë të këshilloj për çështje komplekse me  besueshmëri dhe përcaktimin dhe arritjen e objektivave strategjike të institucionit. 
 • Aftësi për të udhëhequr bashkëpunimin dhe për të menaxhuar ndryshime të rëndësishme në organizata të mëdha  dhe komplekse. 
 • Njohuri të gjera lidhur me fushën e përgjegjësisë së institucionit, menaxhimin e sistemit buxhetor dhe të shërbimit  civil. 
 • Aftësi për t'iu përshtatur prioriteteve të zhvendosura, kërkesave dhe afateve kohore përmes aftësive të nivelit të  lartë analitik dhe zgjidhjes së problemeve. 
 • Aftësi të forta negocimi, komunikimi dhe ndikim personal, përfshirë aftësinë për të krijuar dhe mbajtur  marrëdhënie besimi me titullarin e institucionit dhe stafin që menaxhon 
 • Njohja e gjuhës angleze konsiderohet si një vlerë e shtuar 

Dokumentacioni që duhet paraqitur për aplikim 

 • Aplikacioni i cili plotësohet online me rastin e aplikimit (konsiderohet si CV dhe vlerësohet nga Komisioni); Kopjet e diplomave mbi kualifikimin arsimor, nostrifikimin për diplomat e marra jashtë vendit;  Dëshmi për përvojën e punës / vërtetim i lëshuar nga institucioni përkatës i punësimit për përvojën e punës, që  përcakton pozitën e punës si dhe kohëzgjatjen e angazhimeve në atë pozitë; 
 • letër motivimi; 
 • kopje të vlerësimeve të punës për dy vitet e fundit; 
 • kopjen e letërnjoftimit/Pasaportës; 
 • dëshmi nga institucioni ku punon që nuk ka masë disiplinore; 
 • Certifikatë nga Gjykata që nuk është i dënuar me vendim të formës së prerë për kryerjen e një vepre penale me  dashje, jo më të vjetër se gjashtë (6) muaj nga data e lëshimit; 
 • si dhe çdo dokument që provon plotësimin e kushteve për aplikim të përcaktuara në shpalljen e konkurrimit dhe  të deklaruara në aplikacion. 

Shënim shtesë: 

Ky proces i rekrutimit mund të monitorohet nga përfaqësuesit e Projektit të Ambasadës Britanike për përkrahje të  Rekrutimeve te Pavarura. Kandidatët njoftohen që emrat dhe rezultatet e kandidatëve që konsiderohen të emërueshëm  nga Projekti i Ambasadës Britanike për përkrahje të Rekrutimeve te Pavarura do të publikohen në faqen e internetit të  projektit. Kur të aplikoni për këtë pozitë, do të konsiderohet se pëlqimi është dhënë për publikimin përkatës. Do të  konsiderohet se gjithashtu është dhënë pëlqimi për Projektin e Ambasadës Britanike për përkrahje të Rekrutimeve të  Pavarura për të hyrë nga distanca dhe për të ruajtur përkohësisht dhe sigurt informatat për aplikimin dhe punën e  vlerësimit të kandidatëve. Informatat e tilla do të fshihen përgjithmonë pasi të ketë përfunduar vlerësimi.  

Data e daljes së rezultateve të vlerësimit paraprak 

 • Lista e kandidatëve të cilët plotësojnë kushtet, do të shpallet më së largu deri më datën 10/12/2021, në portalin e  rekrutimit elektronik (https://konkursi.rks-gov.net

Mënyra e vlerësimit të kandidatëve/aplikantëve 

 • Testimi me shkrim – maksimumi 35 pikë 
 • Vlerësimi i biografisë – maksimumi 15 pikë 
 • Intervista – maksimumi 50 pikë 

Data e shpalljes së rezultateve të vlerësimit përfundimtar  

 • Lista e kandidateve sipas vlerësimit përfundimtar, do të shpallet më së largu deri më datën 09/01/2022, në  portalin e rekrutimit elektronik (https://konkursi.rks-gov.net). 

Mënyra e njoftimit dhe komunikimit me kandidatët 

 • Përmes email,SMS dhe portalit për rekrutimi elektronik (https://konkursi.rks-gov.net) 

Mënyra e aplikimit 

Komunitetet joshumicë dhe pjesëtarët e tyre kanë të drejtë për përfaqësim të drejtë dhe proporcional në shërbimin civil  të Kosovës, siç specifikohet në Ligj. 

Komunitetet jo-shumicë dhe pjesëtarët e tyre, gjinia më pak e përfaqësuar dhe personat me aftësi të kufizuara  inkurajohet të aplikojë për pozitat e shpallura. 

Aplikacionet e dorëzuara pas afatit të paraparë nuk pranohen dhe aplikacionet e mangëta refuzohen

Prano njoftimet me email