Roje

hidrodrini 1 e1600241647201
Hidrodrini
Objavljeno
13/07/2021
Grad
Peć
Kategorija
Sigurim  
Vrsta oglasa
Posao  

Opis

Bazuar në nenin 8 të Ligjit Nr.037L-212 të Punës , nenit 4 të UA 0772017 për rregullimin e procedurave të konkursit në sektorin publik nenit 4 të Rregullores mbi Marrëdhënjen e Punës të punëtorëve të KRU “ Hidrodrini “ Sh. A. Pejë , Kryeshefi Ekzekutiv i Kompanisë publikon këti

KONKURS

Pozita: Roje në NjO Pejë
Ekzekutues: 1 (Një)
Kohëzgjatja e Kontratës: Kontrata lidhet për kohë të caktuar (6 mujore ), me mundësi vazhdimi varësisht nga angazhimi i të punësuarit

Detyrat dhe përgjëgjesitë:

 • Te zbatoje me korrektësi dhe përgjegjësi disiplinën në pune dhe zbatimin e detyrave të ngarkuara
 • Të raportoj mbi gjendjen e lënë, gjatë ndrrimit të tij
 • Në rast të Avarisë ne Kompani të ndërmerr masa preventive.
 • Të raportoj me kohë për çfarëdo defekti në paisje
 • Të mbajë vendin e punës te pastër dhe të rregullt
 • Të mos lejoj personat e paautorizuar të hynë në objekt
 • Për çdo rast të rrezikut të informoj menaxherin dhe organet përgjëgjëse
 • Kryen edhe detyra të tjera në përputhje me ligjet dhe rregulloret të cilat mund të kërkohen në mënyrë të arsyeshme kohë pas kohe nga mbikqyrësi:

Kerkesat/kualifikimet Profesionale:

 • Diploma e shkollës së mesme
 • Te kete aftesi të mira komunikuese
 • Kopja letërnjoftimit
 • Çertifikatën që kandidati nuk është nën hetime
 • Dëshmi për përvojën e punës

Aplikacionet mund të merrenë në zyrën Burimeve Njerëzore te KRU. “Hidrodrini 'Sh. A. Rr” Lekë Dukagjini” Nr.156 Pejë dhe Veb — faqen “ Hidrodrini” Sh. A. hidrodrini.com

Aplikacionit i bashkangjiten kopje të dokumentacionit mbi kualifikimin, për përvojen e punës, dokumente tjera të nevojshme që kërkon vendi i punës për të cilën konkurrojnë kandidatët. Aplikacioni dhe dokumentet përcjellëse dorëzohen në KRU “ Hidrodrini” Sh. A. Zyra e Burimeve Njerëzore në pliko të mbyllur në adresën: Rr.“ Lekë Dukagjini“ nr.156 - Pejë (afër Patrikanës së Pejë

Shpallja do të jetë e hapur 15 (pesëmbëdhjetë) ditë nga dita e publikimit ne shtypin ditor dhe webfaqe  hidrodrini.com

Kandidatët që ftohen në intervistë janë të obliguar të sjellin me vete dokumentet 0
verifikim para komisionit intervistues. Kandidatët që hyjnë në përzgjedhje të ngushtë, do të informohen lidhur me intervistën nëpërmjet telefonit ose me shkrim në afat ligjor nga zyra e Burimeve Njerëzore. Aplikacionet e derguara pas afatit të cekur më lartë nuk do të Pranohe .Dokumentat jo të kompletuara do të refuzohen . KRU “ Hidrodrini” Sh. A. ofron mundesi të barabarta të Punësimit për të gjithë shtetasit e Republikës së Kosovës.

Potpuno saopštenje.