Roje

hidrodrini 1 e1600241647201
Hidrodrini
Objavljeno
01/12/2021
Grad
Peć
Kategorija
Sigurim  
Vrsta oglasa
Posao  

Prano njoftimet me email

Opis

Bazuar u nenin 8 Ligjit Nr.03/L-212 Punës, nenit 4 UA 07/2017 për rregullimin e procedurave konkursit u sektorin publik nenit 4 Rregullores mbi Marrëdhënjen e Punës punëtorëve KRU Hidrodrini" Sh. A. Peć, Kryeshefi Ekzekutiv i Kompanisë publikon këtë

RISHPALLET KONKURSI 

Pozita : Roje u Radavc NjO Peć.
Ekzekutues : 1 (Dobro)
Kohëzgjatja e kontratës: Kontrata lidhet për kohë caktuar (6 mujore ), me mundësi vazhdimi varësisht nga angazhimi i punësuarit

Detyrat dhe përgjëgjesitë: 

 • Te zbatoje me korrektësi dhe përgjegjësi disiplinën u pune dhe zbatimin e detyrave ngarkuara;
 • raportoj mbi gjendjen e lënë, gjatë ndrrimit tij.
 • rast Avarisë ne Kompani ndërmerr masa preventive.
 • raportoj me kohë për çfarëdo defekti u paisje.
 • Të mbajë vendin e punës te pastër dhe rregullt.
 • mos lejoj personat e paautorizuar hynë u objekt.
 • Për çdo rast rrezikut informoj menaxherin dhe organet përgjëgjëse.
 • Kryen edhe detyra tjera u përputhje me ligjet dhe rregulloret cilat mund kërkohen në mënyrë arsyeshme kohë pas kohe nga mbikqyrësi

Kërkesat/Kualifikimet Profesionale: 

 • Diploma e shkollës mesme;
 • ketë aftësi mira komunikuese;
 • Kopja letërnjoftimit;
 • Çertifikatën kandidati nuk është nën hetime;
 • Dëshmi për përvojën e punës

Aplikacionet mund merrenë u zyrën Burimeve Njerëzore te KRU "Hidrodrini"Sh. A. Rr" Lekë Dukagjini" Nr.156 Peć dhe Web-faqenHidrodriniSh. A. www.hidrodrini.com.

Aplikacionit i bashkangjiten kopje dokumentacionit mbi kualifikimin, për përvojen e punës, dokumente tjera nevojshme kërkon vendi i punës për cilën konkurrojnë kandidatët. Aplikacioni dhe dokumentet përcjellëse dorëzohen u KRU Hidrodrini" Sh. A. Zyra e Burimeve Njerëzore u pliko mbyllur u adresën: Rr. Lekë Dukagjini" nr. 156 - Peć (afër Patrikanës Pejës). Shpallja do jetë e hapur 15 (pesëmbëdhjetë) ditë nga dita e publikimit, u shtypin ditore dhe Web-faqen www.hidrodrini.com

Kandidatët ftohen u intervistë janë të obliguar sjellin me vete dokumentet origjinale për verifikim para komisionit intervistues. Kandidatët hyjnë u përzgjedhje ngushtë, do informohen lidhur me intervistën nëpërmjet telefonit ose me shkrim u afat ligjor nga zyra e Burimeve Njerëzore. Aplikacionet e derguara pas afatit cekur lartë nuk do pranohe .Dokumentat jo të kompletuara do refuzohen. KRU HidrodriniSh. A. ofron mundesi barabarta punësimit për gjithë shtetasit e Republikës së Kosovos

 

Slični oglasi

Roje   Istok
11/01/2022
Roje (4)   Peć
11/01/2022