Recepsionist/e (3)

Qendra e Studenteve e1631135302237
Qendra e Studentëve e UP
Objavljeno
25/11/2021
Grad
Priština
Kategorija
Vrsta oglasa
Posao  

Prano njoftimet me email

Opis

RN00007801
Lloji i rekrutimit: Pranim
Data e njoftimit: 26/10/2021
Afati për aplikim: 25/11/2021 - 09/12/2021

Qendra e Studentëve e Universitetit të Prishtinës në Prishtinë, në baze te ligjit për Zyrtarët Publik Ligji Nr. 006/L-114 neni 79 si dhe Ligjit të Punes Nr.03/L-212, neni 7 dhe 8 të Ligjit të Punës të Republikës të Kosovës, publikon këtë :

KONKURS

Qendra e Studentëve

Titulli i vendit të punës: Tre (3) Recepcionist/e -kodi AD/230
Kategoria funksionale: Niveli tekniko- administrative
Drejtoria: Strehimit
Pozita e nëpunësit: e karrierës
Lloj i emërimit: Akt Emërim-pa afat të caktuar
Raporton: Udhëheqësi i konviktit
Koeficienti: Pesë (5)
Grada: Dymbëdhjetë (12)

Qellimi i vendit të punës

 • Sigurimi i mbështetjes të sekretaris së instuticionit thirrjet telefonike dhe orientimi i palëve për të siguruar që shërbimet e institucionit ofrohen në mënyrë efektive dhe efikase

Detyrat kryesore:

 • Përgjigjet në thirrjet telefonike përcakton qëllimin e tyre dhe i transferon përcjell ato tek zyrtarët apo njësit organizative përktës
 • Përgjigjet pytjeve lidhur me institucionin dhe orienton palët për realizimin e kërkesave të tyre si dhe jep informacione tjera
 • Pranon informatat përmes telefonitdhe faxit dhe i përcjell ato tekë zyrtarët përkatës
 • Mirëpret vizitorët në institucion, përcakton qëllimin e vizitës së vizitorve dhe i njofton zyrtarët përkatës të institucionit lidhur me vizitorin
 • Monitoron hyrjen dhe daljen e vizitorve dhe i pajis me leje kalime nëse kërkohet për qasje në institucion
 • Pranon dhe regjistron postën zyrtare dhe adreson tek personat apo njësit organizative përkatse të institucionit
 • Kryen edhe detyra tjera në përputhje me Ligjet dhe Rregulloret të cilat mundë të kërkohen në mënyr të arsyshme kohë pas kohe nga mbikëqyrësi

Shkathtesite e kërkuara:

 • aftësitë të mjaftushme që her pas herë të merret me disa qështje të cilat nuk janë parapa me udhëzime, por që lidhën me nevojat e instucionit,
 • Shkathtësi në komunikim me stafin të të njejtin nivel mbrenda instuticionit
 • Shkathëtsi kompjuterike në aplikacione të programeve vvord, Excel.

Kualifikimi dhe përvoja:

 • Arsimimi mesëm
 • Së paku Një (1) vjet përvojë pune në fushën përkatse teknike s

Kandidatët duhet të sjellin dokumentet e më poshtme me rastin e aplikimit

 • Letër motivuese
 • Kualifikimi shkollor (Diploma të jetë e vërtetuar të noteri)
 • Nëse diploma është e fituar jashtë vendi të jetë e nostrifikuar
 • Vërtetimin mbi përvojën e punës
 • Certifikat që nuk jeni nën hetime
 • Dokumentin e identifikimit

Informacionet plotesuese

 • Konkursi është i hapur 15 ditë nga dita e publikimit në njërën nga gazetat ditore.
 • aplikacionet merren/dorëzohen (bashkangjitur të gjitha dokumentet relevante në kopje) në Qendrën e Studentëve të Universitetit të Prishtinës në Prishtinë, rruga Agim Ramadani, p.n. kati i dytë, nr. kontaktues i telefonit 038-223-951, prej orës 08,00 — 16,00,
 • aplikacionet e dërguara pas datës së fundit nuk do të pranohen.
 • aplikacionet e pakompletuara mund të refuzohen.
 • kandidatët të cilët hyjnë në përzgjedhje të ngushtë për intervistë do të informohen përmes telefonit.
 • Qendra e studentëve e Universitetit të Prishtinës në Prishtinë ofron mundësi të barabarta të punësimit për të gjithë shtetasit e Kosovës dhe mirëpret aplikacionet nga të gjithë personat e gjinisë mashkullore dhe femërore nga të gjitha komunitetet në Kosovë

Slični oglasi

Recepsionist/e   Đakovica
17/01/2022
Recepsionist/e   Priština
31/12/2021