Punetorë teknikë (8)

spitali prizren 150x150 1 e1632139106451
Opšta bolnica-Prizren
Objavljeno
18/09/2021
Grad
Prizren
Kategorija
Vrsta oglasa
Posao  

Opis

Në bazë të nenit 67 paragrafi 1, paragrafi 3 pika 3.2, paragrafi 5 dhe 7, nenit 68 paragrafi 1, nenit 69 të Ligjit Nr.06/L-114 për Zyrtar Publik, nenit 62 paragrafi 6 të Ligjit Nr.04/L-125 për Shëndetësi, nenit 10 paragrafi 1, nenit 11 paragrafi 1,2 nenit 13 paragrafi 1 dhe 3 i Statutittë SH.S.K.U.K-së, nenit 13 dhe 22 të Statutit të Spitalit të Përgjithshëm ”Prim.Dr. Daut Mustafa”dhe kërkesës së aprovuar nga Bordi Drejtues i SHSKUK për shpallje të Konkursit me nr.protokolli 1689 dt.29.07.2021, Këshilli Drejtues i Spitalittë Përgjithshënf’Prim.Dr. Daut Mustafa” nw Prizren, më 18.08.2021, publikon

KONKURS
PËR PLOTËSIMIN E VENDEVE TË LIRA TË PUNËS NË KOHË TË PACAKTUAR

Institucioni: Spitalit të Përgjithshëm “Prim. Dr. Daut Mustafa” në Pz
Titulli i vendit të punës: Punëtorë teknikë-8

 1. Punëtorë higjienistë-6
 2. Mirëmbajtës i parkut-oborrit-1
 3. Frizer-1

Raporton : Shefit shërbimit teknik
Kontrata:  Me kohë të pa caktuar,
Kategorija Funksionale/Grada:
Nr referencës:
4/5.4.

Qëllimi i pozitës 1, 2, 3: Ofrimi i shërbimeve cilësore teknike për mbarëvajtje sa më efektive dhe efikase të institucionit

Përshkrimi i punëve dhe detyrave të punës nwn pikwn 1 (Punëtorë higjienistë):

 • Çdo ditë kryen dezinfektimin e nyjeve sanitare,
 • Kujdeset për pastërtinë e dhomave të pacientëve dhe korridoreve,
 • Ndihmon në bartjen e pacienteve të vdekur deri në morgun e spitalit,
 • Mbledh mbeturinat nëpër reparte dhe i bartë deri në vendin për deponi të mbeturinave,
 • Kryen edhe punë tjera sipas kërkesave dhe nevoja tjera që dalin në kuadër të shërbimit teknik e që përcaktohen nga udhëheqësi - Shefi i shërbimit teknik.

ShkoIIimi - Përgaditja profesionale:

 • Diploma e shkollës së mesme ( kopja e noterizuar ),
 • Letërnjoftimi kopje,
 • 'Çertifikatën e lindjes,                      ,
 • Çertifikatën e lëshuar nga Gjykata që nuk jeni i dënuar ose nën hetime,

Përshkrimi i punëve dhe detyrave të punës nën pikën 2 (mirëmbajtës i parkut-oborrit - 1 pozitë)

 • Kryen te gjitha punët e mirëmbajtjes dhe pastërtisë në oborrin e Spitalit,
 • Mirëmbajtjen e hapësirave të gjelbëruara, rrugëve dhe hapësirave tjera në kuadër të oborrit të Spitalit,
 • Bën mihjen e dheut dhe sipërfaqeve,
 • Bën mbjelljen e barit në sipërfaqet e përgaditura për këtë qëllim,
 • Bën mbjelljen e luleve në kopsht, fontana dhe pjesë të tjera dhe i mirëmban ato.
 • Kryen edhe punë tjera në kuadër të shërbimit teknilc sipas kërkesave dhe nevoja që paraqiten në shërbimin teknik e që përcaktohen nga udhëheqësi i tij- shefi i shërbimit teknik.

Shkollimi - Përgaditja profesionale:

Përveç kushteve të përgjithëshme kandidati duhet t’i plotësoj edhe këto kushte të veçanta:

 • Diploma e shkollës së mesme ( kopja e noterizuar) dhe trajnime nëse posedon,
 • Letërnjoftimi lcopje,
 • Çertifikatën e lindjes,
 • Çertifikatën e lëshuar nga Gjykata që nuk jeni i dënuar ose nën hetime,
 • Të ketë aftësi të mira psiko-fizike pasi kërkohet punë fizike.

Përshkrimi i punëve dhe detyrave të punës nën pikën 3 ( frizer)

Bën të gjitha punët rreth qethjes dhe rruarjes së pacientëve të shtrirë në spital

 • Kryen rrojën dhe qethjen e pacientëve spitalorë;
 • Përgatit tek pacientët fushën e operacionit para shkuarjes në operacion, sipas nevojës dhe në bashkëpunim me infermierin;
 • Kryen vizitën e përditshme të reparteve dhe i përgjigjet ftesës së teknikut kryesor për të vizituar repartet.

Shkollimi - Përgaditja profesionale:

 • Diploma e shkollës së mesme ( kopja e noterizuar ) dhe trajnime nëse posedon,
 • Letërnjoftimi kopje,
 • Çertifikatën e lindjes,
 • Çertifikatën e lëshuar nga Gjykata që nuk jeni i dënuar ose nën hetime,

Procedura e konkurrimit:

Konkurrimi është i hapur për të gjithë kandidatët e interesuar.

Kushtet e pjesëmarrjes në rekrutim:

Të drejtë aplikimi kanë të gjithë Shtetasit e Republikës së Kosovës të moshës madhore që plotësojnë kushtet e Konkursit dhe kanë aftësinë për kryerjen e detyrave të punës.

Paraqitja e kërkesave: Aplikacionet merren dhe dorëzohen në Arkivin e Spitalit Përgjithshëm “Prim.Dr. Daut Mustafa” në Prizren, rruga”sheh Emini”, p.n.

Data e mbylljes së Konkursit:

Konkursi mbetet i hapur për aplikim 8 ditë kalendarike pas kalimit të afatit prej 30 ditësh kalendarike nga dita e aplikimit (shpalljes) nga NJBNJ në web faqe - SIMBNJ,

(shpallja nga data 18.08.2021 deri më 17.09.2021 - 30 ditë kalendarike e nga data 18.09.2021 deri më 27.09.2021 është afati 8 ditë kalendarike për marrje dhe paraqitje të aplikacioneve për pozitat e shpallura të punës ne Arkivin e Spitalit të Përgjithshëm “Prim.Dr. Daut Mustafa” në Prizren).

Prano njoftimet me email

Slični oglasi

Ciceron/e   Podujevo
26/11/2021
Recepsionist/e (3)   Priština
25/11/2021
23/11/2021
23/11/2021