Punëtor/e Tekniko-Shërbyes/e në SHFMU

lipjan
Komuna Lipjan
Objavljeno
20/12/2021
Grad
Lipljane
Kategorija
Vrsta oglasa
Posao  

Prano njoftimet me email

Opis

Duke u bazuar në nenin 79 dhe 80 të Ligjit numër 06,L-114 për Zyrtarët Publikë, nenit 8 te Ligjit te Punës O3/L-212 si dhe Statutit të Komunës, shpall:

KONKURS
PËR PLOTËSIMIN E VENDEVE TË PUNËS

Titulli i vendit të punës: Punëtor Tekniko-Shërbyes në:

1. SHFMU “Vezir Kolshi” në Baicë

 • Vendi lirë: 40 orë pune në javë, punëtorë teknik:

Institucioni: Komuna e Lipjanit
DepartamentifDrejtoria: Drejtorati për Arsim
Lloji i pozitës: Nëpunës Administrativ dhe Mbështetës
Numri i Pozitave: (1) një
Titulli i mbikëqyrë Drejtori i Shkollës
Grada/Koeficienti: Sipas koeficientit 4.0
Kohëzgjatja e emërimi: E pacaktuar

Kushtet e përgjithshme dhe të veçanta për pranimin e zyrtarëve publikë

 • Te jete shtetas i Republikës së Kosovës
 • Të ketë zotësi të plotë për të vepruar
 • Të zotërojë njërën nga gjuhët zyrtare, në pajtim me Ligjin për Gjuhët
 • Të jetë i aftë në pikëpamje shëndetësore për të kryer detyrën përkatëse
 • Të mos jetë i dënuar me vendim të formës së prerë për kryerjen e një vepre penale me dashje
 • Të mos ketë në fuqi një masë disiplinore për largim nga një pozitë e zyrtarit publik, të pushuar sipas ligji.

Detyrat dhe përgjegjësitë:

Personeli shërbyes — teknik, ka për detyrë të kryejë detyrat dhe përgjegjësitë që janë të përcaktuara në kontratën e punës, në Rregulloren për Institucionet Edukative dhe detyrat të tjera që i'a jep mbikëqyrësi i drejtpërdrejtë.

Shkollimi i kërkuar: Shkollimi i mesëmfose fillor

Dokumentet e kërkuara:

 • Formulari i aplikimit i plotësuar
 • Diploma mbi kualifikimin e noterizuar
 • Diplomat e lëshura nga Institucionet Shkollore jashtë vendit duhet të jenë të nostrifikuara (kopje)
 • Vërtetimi për përvojën e punës (nëse ka)
 • Certifikatën nga Gjykata se nuk është nën hetime (origjinali)
 • Dokumenti personal (letërnjoftim ose pasaportë) i fotokopjuar.

Dokumentet duhet të jenë në kopje dhe ato nuk kthehen, ndërsa origjinalet do të kërkohen me rastin e intervistimit.

Si informata të sakta dhe të vërteta do të konsiderohen vetëm ato informata, të cilat janë të dëshmuara me dokumente (jo ato që janë vetëm të deklaruara pa dëshmi).

Afati dhe mënyra e aplikimit:

30 ditë nga dita e publikimit të konkursit mbetet vetëm njoftim, ndërsa konkursi mbetet i hapur 15 ditë, aplikacionet dorëzohen nga data 20.12.2021 deri me 03.01.2022 (15:00).

Paraqitja e kërkesave: Kandidatët e interesuar, duhet t'i marrin aplikacionet dhe të plotësuara ti dorëzojnë në Qendrës për Shërbime me Qytetarë në Komunën e Lipjanit

Kërkesat e dërguara pas datës së fundit dhe kërkesat e pakompletuara nuk do të pranohen.

Njoftimet dhe rezultatet shpallen në ueb faqen e Komunës httpsëkk.rks-gov.nevlipjani dhe tabelën e shpalljeve të Komunës.

 

Slični oglasi

14/01/2022
Punëtor/e Teknik/e   Kačanik
07/01/2022
Mësimdhënës/e (16)   Kačanik
07/01/2022
07/01/2022