Punëtor/e i/e Sigurimit (3), Pastrues/e (2)

kosovo logo 150x150 1 e1604661172151
QKMP Gjakovë
Objavljeno
16/10/2021
Grad
Đakovica
Kategorija
Vrsta oglasa
Posao  

Opis

RN00007619
Lloji i rekrutimit: Pranim
Data e njoftimit: 16/09/2021
Afati për aplikim: 16/10/2021 - 23/10/2021

bazë nenit 79, 80, 81 paragrafi.l, i Ligjit Nr.06/L-114 për Zyrtarët Publik; u pajtim me nenin 6 paragrafi 1 pika 3 e Statutit Shërbimit Spitalor Klinik Univerzitar i Kosovës (SHSKUK), Neni 62 paragrafi 6 Ligjit Nr.04/L-125 për Shëndetësi, Statutit Qendres Kombëtare Mjekësisë Punës, dhe miratimin e kërkesës nga Bordi Drejtues i SHSKUK me datë 19.08.2021, UD i Drejtorit Ekzekutiv i QKMP shpallë 

KONKURS 

Nr. | Qendra Kombëtare e Mjekësisë së Punës | Nr.Vende të lira  | Koeficienti 

1 | Punëtorë të Shërbimit Teknik | 3 | 4.8
2 |
Pastruese | 2 |

Titulli i vendit punës: Vredan radnik i Sigurimit- tri (3) pozita
Departamenti: Administratë dhe Usluge Mbështetëse
Kontrata e punës: Me kohë pacaktuar 
Raporton tek: Shefi i Shërbimit Teknik 
Kategoria funksionale/ Grada: 4.
Nr. References: QKMP 03/09/2021 

Detyrat dhe Përgjegjësitë:

 • Është i obliguar bëj sigurimin fizik objektit, personelit dhe pasurisë Institucionit
 • Është i obliguar bëj kontrollin fizik objekti, te perkujdeset per sigurinë e stafit gjatë orarit punës,
 • Bën kontrollin e hyrjes dhe daljes palëve/pacienteve dhe pengon hyrjen e personave pa autorizuar u objekt,
 • Është i obliguar ndaloj zhvendosjen e pronës QKMP-Đakovica jashtë institucionit, përveç u raste veqanta me lejen e Drejtorit Ekzekutiv,
 • rast fatkeqësive natyrore, zjarri, vërshimet dhe tërmeti ndërmerr masat e duhura;
 • rast sulmit u objektet e Institucionit ndërmerr masat e duhura lajmëron policinë, Drejtorin e Institucionit dhe punëtorët u objekt,
 • Raporton mbi aktivitetet ditore dhe parregullësitë, dëmtimet e pronës e mbikqyrë gjatë orarit punës,
 • Është i obliguar respektoj punën e organizuar u ndërrime sipas orarit përcaktuar nga Drejtori Ekzekutiv,
 • Kryen dhe pune te tjera qe kerkohen sipas vendit te punes nga Shefi i Sherbimit Teknik dhe Drejtori Ekzekutiv.

Kualifikimi, përvoja, aftësitë dhe karakteristikat personale, bazuar u specifikat për poziten Vredan radnik i Sigurimit:

 • ketë mbaruar shkollimin e mesëm. Do mirren parasysh trajnimet për ndërhyrje u raste emergjente apo kurset e kryera ndërlidhen me detyrat dhe përgjegjësitë e vendit punës

Aftësitë dhe atributet tjera kërkohen:

 • Kandidati/ja duhet ketë etikë u punë dhe integritet lartë pune;
 • Aftësi për të punuar i/e qetë, nën presion dhe si pjesë e ekipit
 • Aftësi për reaguar me kohë u rastet emergjente

Dokumente kërkuara:

 • Kopjen e diplomës së shkollimit mesem
 • Kopje letërnjoftimt apo Pasaportës,
 • Çdo dokument drugo stranice apo Çertifikatë trajnimi Kandidati/ja e vlerëson nevojshme që i përshtatet kushteve dhe kritereve përcaktuara lartë

Titulli i vendit punësPastruese: dy (2) pozita
DepartamentiAdministratë dhe Usluge Mbështetëse
Kontrata e punësMe kohë pacaktuar
Raporton tekShefi i Shërbimit Teknik dhe Mbështetës
Kategoria funksionale/ Grada: 4
Nr. ReferencesQKMP 04/09/2021

Detyrat dhe përgjegjësitë:

 • Bën pastrimin e gjitha objekteve banesore kontraktuara për mirëmbajtje;
 • Pastron dhe mban higjienen e shkallëve hyrjeve banesore;
 • Mirëmban mjetet e punës i përdorë; Kujdeset për higjenën e liftit;
 • Pastron dritaret dhe gjërat e tjera u hapësirën e përbashkët hyrjeve;
 • Për punën e vet i rgjigjet Mbikëqyresit Pastrimit;
 • Kryen edhe punë tjera me kërkesë mbikëqyrësit tij/saj.

Kualifikimi dhe kushtet tjera veçanta:

 • Të ketë kryer shkollën fillore ose mesme.
 • Preferohet paku një (1) vit përvojë punë relevante

Kualifikimi, përvoja, aftësitë dhe karakteristikat personale, bazuar u specifikat për poziten Pastruese:

Kandidati-ja duhet t'i dorëzoi këto dëshmi:

 • Dëshminë e shkollimit,
 • Dëshminë për Përvojën e Punës,
 • Kopjen e Letërnjoftimit dhe Referenca tjera janë rëndësishme për këtë vend pune

Kushtet e pjesëmanjes u rekrutim:

drejtë aplikimi kanë gjithë shtetasit e Republikës Kosovës moshës madhore cilët kanë zotësi plotë për vepruar, kanë mbaruar shkollimin e kërkuar dhe kanë aftësinë profesionale për kryerjen e detyrave sipas këtij konkursi.

Procedurat e konkurrimit: Hapja e procedures konkurimit shpallet nga NJBNJ, u ueb faqen e konkurimeve te SIMBNJ, paktën 30 ditë para dates planifikuar për paraqitjen e aplikimit nga kandidatet e interesuar. Konkurimi është i hapur për gjithë kandidatët e interesuar. Afati për pranimin e aplikacioneve është 8 ditë kalendarike mbas perfundimit njoftimit u SIMBNJ.

Paraqitja e kërkesave: Aplikacionet merren dhe dorëzohen u zyren e Sektorit e Personelit QKMP Đakovica. aplikacion duhet cekët qartë titulli i vendit punës dhe numri i referencës. Kontaktet me telefon mund ti bëni u nr.tel.0390 310061. (Gjatë dorëzimit aplikacioneve duhet respektohen masat anti Covid me maska distance). Aplikacionet e derguara pas mbylljes se konkursit dhe kërkesat e pakompletuara 

Kandidatët cilët aplikojnë, ofrojnë dëshmitë sipas konkursit shpallur, për ndryshe kandidatët nuk i plotësojnë kushtet e konkursit nuk do thirren për intervistim.

Prano njoftimet me email

Slični oglasi

21/11/2021
Punëtor/e Teknik/e   Kačanik
19/11/2021
19/11/2021
04/11/2021