Punët Ndërtimore, Instaluese dhe Furnizuese

KEP Trust
Objavljeno
07/12/2021
Grad
Kosovo
Vrsta oglasa
Tenderi  

Prano njoftimet me email

Opis

SHTYRJE AFATI

Ftesë për Ofertë

Institucioni Mikro-financiar KEP Trust, i fton kompanitë e specializuara , të ofertojnë mbi shërbimet e kryerjes se punëve ndërtimore dhe atyre shtesë, instaluese dhe furnizuese për plotësimin e nevojave te kohëpaskohshme, në pikat/lokacionet në të cilat operon KEP Trust.

Punët Ndërtimore, Instaluese dhe Furnizuese”
me nr Ref.# 340/21

Kushtet e përgjithshme:

1. Çmimet duhet të kuotohen në Euro dhe në çmim duhet të jetë e perfshirë dhe TVSH-ja

2. Oferta e juaj duhet te shoqërohet nga dokumentet si në vijim:

  • Çertifikata e regjistrimit të biznesit;
  • Çertifikata e numrit fiskal;
  • Çertifikata e TVSH-së.

3. Kushtet e tjera janë të percaktuara në dosje.

Ofertat e mbyllura në pliko, të drejtuara për zyren e Administratës – KEP HQ, të dorëzohen në Zyren Qëndrore të KEP-Trust , Rr. “Pashko Vasa” No.6,ose përmes postës elektronike në: prokurimi@keponline.net, më së voni deri ditën  e Enjte,  09 Dhjetor 2021, ora 16:00

Informacionet ne lidhje me dosjen e tenderit, mund t’i adresoni përmes e-mailit si në vijim: prokurimi@keponline.net