Praktikant/e në Njësinë e Engineering-ut/ Planifikim

64x64 ipko
IPKO
Objavljeno
12/07/2021
Grad
Priština
Kategorija
Vrsta oglasa
Posao  

Opis

Praktikanti/ja në Planifikim/Access Planning do t’i ketë këto përgjegjësi:

 • Realizon matjet në teren për teknologjinë 2G/3G/4G permes TEMS Investigation
 • Realizon matje në teren për burimet e jashtme të interferimit, përmes analizatorit të spektrit.
 • Përgatit raporte për matjet e realizuara sipas kërkesës.
 • Kryen çdo / të gjitha detyrat e tjera të përcaktuara nga menaxheri në kuadër të fushës së përgjegjësisë.

Për t’u konsideruar për këtë pozitë, kandidati/ja duhet të ketë përvojën, shkathtësitë, njohuritë dhe cilësitë si në vijim:

 • Duhet te jete student ose te ketë diplome universitare / Drejtimi Shkenca Kompjtuerike/ Drejtimi Telekomunikacion
 • Shkathtësi të avancuara kompjuterike
 • Kane perparesi kanditatet te cilet njohin apo kane pervoje ne ndonje gjuhe programuese
 • Aftësi për të marrë vendime të qëndrueshme duke përdorur informacionet në dispozicion si dhe duke ruajtur konfidencialitetin.
 • Aftësi për të komunikuar me punonjësit dhe kontaktet e ndryshme afariste në mënyrë profesionale dhe me mirësjellje.
 • Aftësi për të punuar nën presion të vazhdueshëm.
 • Aftësi për të punuar në ekip dhe shkathtësi të fuqishme ndërpersonale.
 • Nivel të lartë të motivimit dhe në gjendje të punojë shpejt dhe në mënyrë efektive.
 • Aftesi per vozitje te veturave.
 • Lejen e vozitjes, kategoria B

Kandidati/ja i/e suksesshëm/me do t’i bashkëngjitet një ekipi miqësor dhe profesional, ku do të zgjerojë dijen dhe do zhvillohet bashkë me kompaninë.

Vendi i punës: Prishtinë

Afati i fundit për aplikim është data 17.07. 2021

⇒ Apliko online.