Pedagog/e në SHFMU

komuna istog e1558652144905
Opština Istok
Objavljeno
02/09/2021
Grad
Istok
Kategorija
Vrsta oglasa
Posao  

Opis

Duke u bazuar në nenin 67 dhe 68, të Ligjit Nr.067 L-114 për Zyrtarët Publikë, nenit 8 të Ligjit Nr. 037L-212 të Punës, nenit 5 pika c e Ligjit Nr.037L-068 për Arsim në Komunat e Republikës së Kosovës ,nenit 37 të Ligjit Nr.047L-032 për Arsimin Parauniversitar në Republikën e Kosovës , UA-MPMS, Nr.07,2017 Për Rregullimin e Procedurave të Konkursit në Sektorin Publik si dhe Udhëzimit Administrativ MASHT Nr.3472014 Funksionim i Shërbimit Pedagogjik-Psikologjik në Shkolla, Drejtori Komunal i Arsimit në Istog, ri-shpallë këtë:

KONKURS
PËR PLOTËSIMIN E VENDEVE TË LIRA TË PUNËS

I. Titulli i vendit të punës, Pedagog në SHFMU “Bajram Curri” në Istog
Institucioni: Komuna e Istogut
Departamentif Drejtoria: Drejtoria Komunale e Arsimit
Lloji i pozitës: Nënpunës i Shërbimit Publik
Numri i pozitave: (1) Një
Titulli i mbikëqyrësit: Drejtori i Shkollës
Grada/Koeficienti: 6
Kohëzgjatja : I/e karrierës (Punë provuese 6 muaj)

Detyrat dhe përgjegjësitë për vendin e punës:

 • Planifikimin, programin dhe organizimin e punës edukativo-arsimore
 • Mbështetjen e hartimit dhe zbatimit të planit zhvillimor të shkollës
 • Koordinimin e punës së aktiveve personale, plan programin e mësimdhënësve
 • Përkrahjen e klubeve të nxënësve, këshillat e prindërve dhe organet apo këshillat e tjera të shkollës
 • Merr pjesë në hulumtimin e nevojave arsimore, në hartimin dhe zbatimin e projekteve shkollore
 • Përcjellë dhe inkurajon futjen e risive dhe praktikave të mira pedagogjike
 • Pedagogu vepron në realizim të efektshëm të procesit edukativo arsimor
 • Pedagogu ndihmon dhe udhëzon mësimdhënësit në zbatimin e metodologjive
  in në qendër përmes ndihmës për implementimin e nxënies në bashkëpunim me mësimdhënësit duke i ndihmuar ata në përgatitjen e modeleve arsimore, planeve ditore dhe aspekteve të tjera të veprimtarisë arsimore.

Për vendin e punës pedagog, kërkohet përgatitje shkollore

 1. Nivelit master dega e Pedagogjisë
 2. Fakulteti i Edukimit, studimet katërvjeçarë në Degën e Pedagogjisë (apo siç është e rregulluar me UA 2014 për licencimin e mësimdhënësve dhe bashkëpunëtorëve profesional)

Dokumentacioni i nevojshëm për konkurrim:

 • Formulari i aplikimit (kërkesa) të cilin e plotëson kandidati,
 • Rezymeja personale (CV),
 • Dokumenti personal (kopja e letërnjoftimit),
 • Certifikata e lindjes, jo më e vjetër se 6 muaj,
 • Kopja e diplomës e vërtetuar të Noteri, ose certifikata në vend të diplomës jo me e vjetër se gjashtë muaj, çdo certifikatë me e vjetër se gjashtë muaj nga data e diplomimit nuk do të merret parasysh
 • Kandidatët të cilët kanë diplomuar jashtë Republikës së Kosovës, duhet t' i kenë diplomat e nostrifikuara nga Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë,
 • Dëshmitë e rikualifikimeve dhe trajnimeve të akredituara nga MASHT (nëse ka)
 • Dëshmia që nuk jeni nën hetime, jo më e vjetër se 6 muaj
 • Dëshmia e përvojës së punës (nëse ka)

Afati dhe mënyra e aplikimit:

Konkursi mbetet i hapur 15 ditë nga data 02.09.2021 deri 16.09.2021.

Aplikacionet merren në Qendrën për Shërbim me Qytetarë, në hyrje të ndërtesës së Komunës, zyra Nr.100, kati përdhes dhe dorëzohet i plotësuar së bashku me dokumentacionin përcjellës,
po në të njëjtën zyre.

Dokumentacioni duhet të jetë në kopje i vërtetuar, Komisioni i pranimit në rast dyshimi do të
kërkon origjinalin në intervistë.

Ky dokumentacion shërben deri në përfundim të procedurës së konkursit, ndërsa i njëjti nuk kthehet dhe as nuk ruhet. Dokumentacioni i pa kompletuar dhe ai i cili arrin pas afatit nuk do të
shqyrtohet.

Gjithashtu kandidatët të cilët nuk e plotësojnë qartë dhe saktë formulari do të refuzohet.

Prano njoftimet me email

Slični oglasi

02/12/2021
02/12/2021
01/12/2021