Ftesë për aplikim: Njohja e kompetencave në monitorim të prokurimit publik

64x64 Platforma Civikos
Platforma CIVIKOS
Objavljeno
30/06/2021
Grad
Kosovo
Kategorija
Vrsta oglasa
Posao  

Opis

KOMUNAT TRANSPARENTE, EFEKTIVE DHE LLOGARIDHËNËSE (USAID TEAM)
PLATFORMA CIVIKOS

Ftesë për aplikim: Njohja e kompetencave në monitorim të prokurimit publik nga Civikos në kuadër të projektit të USAID Komunat Transparente, Efektive dhe Llogaridhënëse

CiviKos në kuadër të projektit të USAID Komunat Transparente, Efektive dhe Llogaridhënëse hap thirrjen për përfaqësues të organizatave të shoqërisë civile, që veprojnë në nivel lokal që punojnë në fushën e monitorimit të prokurimit publik, që të përfitojnë nga mundësia e njohjes së kompetencave në fushën e monitorimit të prokurimit publik për të gjithë individët të cilën kanë përvojë dhe janë të angazhuar në monitorim të prokurimit publik në nivel lokal.

CiviKos do të formojnë një komision të përbërë nga ekspert të prokurimit publik nga shoqëria civile, gazetar, dhe ekspert te jashtëm te prokurimit për të bërë vlerësimin e aplikacioneve dhe të testit.

Pas vlerësimit të aplikacionit dhe rezultatit të testit, për pjesëmarrësit do të lëshohet një certifikatë për njohje të kompentencës, që dëshmon se aplikanti/ja ka njohuri në monitorim të prokurimit publik.

Të gjithë individët të cilët kanë marrë pjesë në punëtoritë e zhvilluara në kuadër të projektit TEAM gjatë vitit 2019 (punëtori mbi mësimin e aplikueshëm), dhe kanë përfunduar me sukses punëtoritë deri në përfundim të raporteve të gjeturave si dhe ata të cilët kanë marrë pjesë gjatë vitit 2020 dhe janë autor të raporteve të gjeturave në monitorim të prokurimit publik nuk kanë nevojë për aplikim pasi do tu njihen njohuritë dhe kompetencat e fituara gjatë këtij procesi dhe do të pajisen me certifikatën e kompetencës në monitorim të prokurimit publik.

Të gjithë individët e interesuar të cilën dëshirojnë të përfitojnë nga kjo mundësi mund të aplikojnë për fazën e parë deri me datën 15.07.2021 duke dërguar në email team@civikos.net këto dokumente :

  • Një profil (jo më shumë se një faqe A4) ku tregohet angazhimi aktual në shoqëri civile, përvoja paraprake në monitorim të prokurimit publik.
  • Raporte të publikuara në monitorim të prokurimit publik (në rast se jeni autor ose bashkë-autor, linku i publikimit apo raporti i bashkangjitur).

Pas përfundimit të testimit, në rast të kalimit të suksesshëm të testit CiviKos do të lëshoj certifikatën e kompetencave në monitorim të prokurimit.

Të gjithë individët mund ti shfrytëzojnë këto certifikata në të ardhmen për të dëshmuar kompetencën e tyre në monitorim të prokurimit publik nga Civikos në kuadër të Projektit të financuar të USAID Komunat Transparente, Efektive dhe Llogaridhënëse. Certifikatat do te identifikohen ne web-faqen www.monitoro- raporto.net.

---

TRANSPARENTNE, EFIKASNE I ODGOVORNE OPŠTINE (USAID TEAM)
CIVIKOS PLATFORMA

Poziv za apliciranje: Priznavanje sposobnosti u monitorisanju javnih nabavki od Civikosa u okviru USAID projekta Transparentne, efikasne i odgovorne opštine

CiviKos u okviru USAID projekta Transparentne, efikasne i odgovorne opštine otvara poziv za predstavnike organizacija civilnog društva koje deluju na lokalnom nivou i koje rade u oblasti monitorisanja javnih nabavki da iskoriste priliku za priznavanje sposobnosti u oblasti monitorisanja javnih nabavki za sve pojedince koji imaju iskustva i koji su uključeni u monitorisanju javnih nabavki na lokalnom nivou.

CiviKos će formirati komisiju koja će se sastojati od stručnjaka za javne nabavke iz civilnog društva, novinara i vanjskih stručnjaka za nabavku radi ocenjivanja aplikacija i za testiranje.

Nakon ocenjivanja aplikacija i rezultata testa, učesnicima će se izdati potvrda o priznavanju sposobnosti koja dokazuje da aplikant ima znanja u monitorisanju javnih nabavki.

Svi pojedinci koji su učestvovali na radionicama sprovedenim u okviru projekta TEAM tokom 2019. godine (radionice o primenjivom učenju), i uspešno su završili radionice do završetka izveštaja o nalazima, kao i oni koji su učestvovali tokom 2020. godine i koji su autori izveštaja o nalazima monitorisanja javnih nabavki nemaju potrebe za apliciranje, jer će im se priznati znanje i sposobnosti stečene tokom ovog procesa, a biće im izdat i certifikat o osposobljenosti u monitorisanju javnih nabavki.

Svi zainteresirani pojedinci koji žele iskoristiti ovu priliku mogu se prijaviti za prvu fazu do 15.07.2021 sa slanjem ovih dokumenata emejlom na adresu team@civikos.net:

  • Profil (ne više od jedne A4 stranice) gde se opisuje trenutno angažovanje u civilnom društvu, prethodno iskustvo u monitorisanju javnih
  • Objavljene izveštaje o monitorisanju javnih nabavki (u slučaju da ste autor ili koautor, link za publikacije ili priloženi izveštaj).

Po završetku testiranja, u slučaju uspešnog polaganja testa, CiviKos će izdati potvrdu o sposobnostima za monitorisanje nabavki.

Svi pojedinci mogu koristiti ove potvrde u budućnosti u dokazivanju svoju sposobnost u monitorisanju javnih nabavki od strane Civikosa u okviru USAID Projekta Transparentnih, efikasnih i odgovornih opština. Potvrde će biti identifikovane na veb stranici www.monitoro-raporto.net.

---

KOMUNAT TRANSPARENTE, EFEKTIVE DHE LLOGARIDHËNËSE (USAID TEAM)
PLATFORMA CIVIKOS

Invitation to apply: Recognition of competencies in public procurement monitoring by Civikos within the USAID Transparent, Effective and Accountable Municipalities project

CiviKos in the framework of the USAID Transparent, Effective and Accountable Municipalities activity opens the call for representatives of civil society organizations, operating at the local level working in the field of public procurement monitoring, to take advantage of the opportunity to recognize competencies in the field of public procurement monitoring for all individuals who have experience and are engaged in public procurement monitoring at the local level.

CiviKos will form a commission composed of public procurement experts from civil society, journalists, and members of the PPRC to evaluate applications as well as the test.

After evaluating the application and the test result, participants will be issued a certificate of competency recognition, proving that the applicant has knowledge in public procurement monitoring.

All individuals who have participated in the workshops conducted under the USAID Transparent, Effective and Accountable Municipalities activity during 2019 (workshops on applicable learning), and have successfully completed the workshops by the end of the findings reports as well as those who have participated during 2020 and are the author of the reports of the findings in public procurement monitoring do not need to apply as they will be recognized the knowledge and competencies acquired during this process and will be provided with the certificate of competence in public procurement monitoring.

All interested individuals who wish to take advantage of this opportunity can apply for the first phase by date 15.07.2021 by sending an email to team@civikos.net documents listed below:

  • A profile (no more than one A4 page) showing current engagement in civil society, previous experience in public procurement
  • Published reports on public procurement monitoring (in case you are an author or co-author, publication link).

Upon completion of the test, in case of successful passing of the test CiviKos will issue the certificate of competencies in procurement monitoring.

All individuals can use these certificates in the future to demonstrate their competence in monitoring public procurement by Civikos under the USAID Funded Transparent, Effective and Accountable Municipalities Project. The certificates will be identified at the web page www.monitoro-raporto.net