Specialist/e i Monitorimit & Evaluimit

kosovo logo 150x150 1 e1604661172151
MMPHI
Objavljeno
27/10/2021
Grad
Priština
Kategorija
Vrsta oglasa
Posao  

Opis

KËRKESË PËR CV

(SHËRBIME KONSULENCE - Konsulentë individualë)
Kosovo

PROJEKTI PËR NXITJEN DHE SHFRYTËZIMIN E MUNDËSIVE PËR SIGURINË E UJËRAVE (FLOWS)
(P169150)

Titujt e detyrës:          

 1. Menaxheri i Projektit
 2. Specialist i Prokurimit
 3. Specialist i Menaxhimit Financiar
 4. Specialist i Zhvillimit Social
 5. Specialist i Mjedisit
 6. Specialisti i Monitorimit & Evaluimit
 7. Specialist Ndërkombëtar i Prokurimit

Qeveria e Kosovës ka nënshkruar një Marrëveshje Financiare për financim nga Banka Botërore të kostos së Projektit për Nxitjen dhe Shfrytëzimin e Mundësive për Sigurinë e Ujërave (FLOWS) (“Projekti”) dhe synon të aplikojë një pjesë të të ardhurave për detyrat e shërbimeve për konsulencë individuale për subjektin.

Kjo shpallje bëhet për të gjashtë pozitat e stafit të NJZP-së, të cilët do të punojnë në kuadër të Projektit.

Fushëveprimi i punës

Termat e Referencës (TeR) për secilën nga këto gjashtë pozita të NJZP-së përshkruajnë objektivat, detyrat, përgjegjësitë specifike si dhe kërkesat e kualifikimit për secilën nga këto pozita - ju lutemi gjeni bashkangjitur vegzën për TeR-të https://mmphi.rks-gov.net/publikimet/67/mundsi-punsimi

Ministria e Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Insfastrukturës fton konsulentë individualë të përshtatshëm (“Konsulentë”) të shfaqin interesin e tyre dhe të paraqesin CV-të e tyre dhe dokumentacionin përkatës për ofrimin e shërbimeve të mësipërme. Konsulentët e interesuar duhet të japin informacion që demonstron se ata i kanë kualifikimet e kërkuara dhe përvojën përkatëse të përcaktuar në TeR për pozitën përkatëse. Kandidatët duhet të tregojnë në aplikimin e tyre pozitën/detyrën për të cilën po aplikojnë.

Një Konsulent do të përzgjidhet në përputhje me dispozitat për përzgjedhjen e Konsulentit Individual të përcaktuara në Rregulloren e Prokurimit të Bankës Botërore.

Informata të mëtejshme mund të merren në adresën e mëposhtme gjatë orarit të punës nga ora 08:00 deri në 16:00.

Aplikimet/CV-të duhet të dorëzohen në formë të shkruar në adresën e mëposhtme (personalisht, ose me postë, ose me faks, ose me e-mail) deri më 09 Nëntor, 2021.

Adresa për dorëzimin e aplikimeve/CV-ve:

Ministria e Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës
Adresa: Ndërtesa e ish-Rilindjes, kati XV;
Personi kontaktues: Fazile Ismaili – Divizioni i Burimeve Njerëzore
fazile.ismaili@rks-gov.net
Numri kontaktues: 038/200-35-555

---

Terms of Reference for Monitoring and Evaluation Specialist

Purpose of position:

The Government of Kosovo has concluded the agreement for FLOWS support to MESPI in maintaining and improving the water security situation in the country to ensure improved and sustainable livelihoods, food security, water supply and electricity generation; essential elements that support sustainable economic growth and poverty alleviation efforts.  The M&E Specialist will develop a project monitoring and evaluation plan and will act as an advisor on M&E related issues during the annual grant program programming.

Responsibilities of the Monitoring and Evaluation Specialist

 • Monitoring and Evaluation Specialist will actively participate in developing the Monitoring and Evaluation plan for the project functions based on the results and risk framework developed as part of the Bank’s Project Appraisal Document.
 • In carrying out his/her tasks he/she will work closely with the Communication Specialist/Public Awareness Campaign to commission random customer surveys with NGOs and beneficiaries.
 • He/she will set up a grievance registration hotline to ensure transparency of the grant administration process, and develop a grievance mechanism for grievances received that will be updated in the grant handbook and procedures.

Qualifications

The Monitoring & Evaluation Specialist must meet the following requirements:

 • Relevant university degree;
 • At least 3-5 years of general/professional experience and 2 years of specific/relevant experience in information collection, commissioning of surveys and M&E activities related to the implementation of projects funded by WB or other international donor;
 • Familiar with planning, design and implementation of information campaigns.
 • Fluency in English and Albanian is essential, skills in Serbian are an advantage.
 • Proficiency in computer operation.

Have clear police records, dispose of all civil rights and have no prior involvement in embezzlement.

Outputs

The main output of the work will be the satisfactory training program, professionally conducted and implemented for all levels of stakeholders in the government within the project of FLOWS.

The Monitoring & Evaluation Specialist will have a full time position within the Project. He/she will be provided with opportunities to develop professionally by participating in relevant WB training and courses during the term of the contract. Remuneration will be paid on a monthly basis.

Performance period

The M&E Specialist will be hired on probation until the Project becomes effective and will then be confirmed based on satisfactory performance. Once confirmed, the contract will be concluded for four years, but not longer than the FLOWS project duration.

Reporting

The M&E Specialist will have a full-time position within the FLOWS premises. He/she will report to the PMT Manager and will submit monthly schedules to calculate actual days worked during the calendar month.

Potpuno saopštenje.

Prano njoftimet me email

Slični oglasi

Programme Assistant   Priština
29/11/2021
Human Rights Officer   Mitrovica
29/11/2021