Mjek/e te praksës së përgjithshme (2)

Komuna Kline 150x150 1 e1600679607861
komuna e Klinës
Objavljeno
30/08/2021
Grad
Klina
Kategorija
Vrsta oglasa
Posao  

Opis

Në bazë të ligjit për Zyrtarët Publikë Nr. 06JL-114, Kapitulli V neni 67 dhe 68, si dhe në bazë të Udhëzimit Administrativ Nr. 0772017, për rregullimin e procedurave te konkursit ne sektorin publik, Drejtoria për Shëndetësi, shpall këtë:

KONKURS PUBLIK
PËR PLOTËSIMIN E VENDEVE TE LIRA TË PUNËS

Titulli i vendit te punës: Mjek te praksës së përgjithshme për punë në QKMF, QMF dhe
AMF
Kohëzgjatja/Kontrata: e pacaktuar
Departamenti: Qendra Kryesore e Mjekësisë familjare
Numri i Ekzekutuesve: 1
Koeficienti : 7.2 paga 565.51
Orari i Punës: 40 orë në javë
Titulli i Mbikëqyrësit: Drejtori i QKMF-së

Titulli i vendit të punës: Mjek te praksës së përgjithshme për punë në QKMF, QMF dhe
AMF
KohëzgjatjalKontrata: 12 muaj, me mundësi vazhdimi
Departamenti: Qendra Kryesore e Mjekësisë familjare
Numri i Ekzekutuesve: 1
Koeficienti : 7.2 paga 565.51
Orari i Punës: 40 orë në javë
Titulli i Mbikëqyrësit: Drejtori i QKMF-së

DETYRAT KRYESORE TË PUNËS:

 • mbanë evidencën e rregullt të dokumentacionit shëndetësor,
 • jep udhëzime me shkrim dhe me gojë për trajtim të pacientëve,
 • kujdeset për shëndetin e pacientëve,
 • përshkruan dhe administron tretmanët, medikamente dhe masa tjera shëndetësore,
 • raporton lindjet, vdekjet dhe sëmundjet ngjitëse,
 • referon pacientët tek specialistët mjekësor,
 • mban kujdestarinë sipas radhës dhe kryen punë tjera sipas kërkesës së drejtorit të QKMF-se,

Shkathtësitë e tjera te kërkuara:

 • aftësi ne organizimin e punës
 • aftësitë ne përdorimin e kompjuterit dhe programeve përkatëse
 • gatishmëri dhe aftësi për te punuar ne ekip

Kualifikimet arsimore te kërkuara:

 • Të ketë të kryer fakultetin e mjekësisë-drejtimi i përgjithshëm,
 • Të ketë të mbaruar stazhin e obliguar profesional,
 • Të jetë i licencuar,

DOKUMENTET E NEVOJSHME:

 • Dokumentet personale:
 • Diplomë universitare,
 • Licencë pune e lëshuar nga organi kompetent:

Afati i aplikimit:

Konkursi mbetet i hapur 15 ditë kalendarike nga data 29.08.2021 deri 12/09/2021

Te gjithë kandidatët e interesuar duhet t'i marrin aplikacionet dhe të plotësuara ti dorëzohen pranë Zyrës se personelit te QKMF-ës ne Klinë.

Dokumentacioni i kandidatëve të cilët nuk i plotësojnë kushtet e konkursit nuk do të shqyrtohet, ndërsa në intervistë do të ftohen vetëm kandidatët nga lista e ngushtë.

Rezultatet shpallen në link https://konkursi.rks-gov.net/

Prano njoftimet me email

Slični oglasi

29/11/2021
29/11/2021
Ciceron/e   Podujevo
26/11/2021