Mjek/e i/e praktikës së përgjithshme (2)

rahovec e1601100650626
Komuna e Rahovecit
Objavljeno
15/07/2021
Grad
Rahovec
Kategorija
Vrsta oglasa
Posao  

Opis

Në bazë të nenit 62 të Ligjit mbi Vetëqeverisjen Lokale të Komunave të Kosovës 037L-040,
nenit 8 të Ligjit të Punës së Kosovës Nr. 037L-212 dhe nenit 81.1 të Statutit të Komunës se Rahovecit, Drejtoria e Shëndetësisë dhe Përkujdesje Sociale, shpall këtë:

KONKURS
Për plotësimin e vendeve të lira të punës:

1. Mjek i praktikës së përgjithshme ... kryes detyre 2 (dy)

KUSHTET për Mjek të Praktikës së Përgjithshme :

a) Të ketë të kryer fakultetin e mjekësisë

b) Të jetë ile pajisur me licencën e punës

c) Çertifikatë mjekësore

d) Vërtetimi nga gjykata që nuk është i dënuar dhe që nuk është nën hetime

e) Kontrata në kohëzgjatje sipas ligjeve në fuqi

f) Vendi i punës (lokacioni) përcaktohet sipas nevojës.

Afati i aplikimit fillon nga data, 16.07.2021 dhe zgjat 15 ditë kalendarike, dhe atë deri më datë,
30.07.2021.

Aplikacioni merret/shkarkohet nga linku: https://konkursi.rks-gov.net/

Dokumentacioni me aplikacion në fotokopje të vërtetuara të dërgohen në adresën: Drejtoria e
Shëndetësisë dhe Përkujdesje Sociale në Komunën e Rahovecit.

Dokumentacioni i pakompletuar dhe që arrin pas afatit të caktuar nuk do të merret në shqyrtim.

Slični oglasi

Mësimdhënës/e (4)   Dragash nova
20/10/2021
20/10/2021
18/10/2021