Mjek/e i/ e Përgjithshëm/e (2)

lipjan
Opština Lipljan
Objavljeno
17/09/2021
Grad
Lipljane
Kategorija
Vrsta oglasa
Posao  

Opis

Bazuar në nenin 67 dhe 68 të Ligjit për Zyrtarë Publik nr. OGJL-1 14, neni $ të Ligjit të Punës nr. 031L-121, Udhëzimit Administrativ Nr.0772017 për rregullimin e procedurave të konkursit në
sektorin publik, neni 49 pika 49.2 të Statutit të Komunës së Lipjanit, Drejtoria për Shëndetësi dhe Përkujdesje Sociale shpall:

KONKURS
Për plotësimin e vendeve të punës

 • Dy (2) Mjekë të Përgjithshëm në QKMF-Lipjan

Detyrat dhe përgjegjësitë për Mjek të Përgjithshëm:

 1. Ofron mbrojtjen primare shëndetësore për pacientin dhe familjen duke respektuar kodin e mirësjelljes.
 2. Bën diagnozën iniciale dhe trajtimin e sëmundjes.
 3. I përgjigjet nevojave të QKMF-së dhe punkteve të tjera në KPSH.
 4. Referon tek Specialisti, nëse është e domosdoshme.
 5. Kryen shërbime të shëndetit reproduktiv, kujdesit antenatal dhe postnatal.
 6. Kryen shërbime shëndetësore për fëmijë.
 7. Promovon edukimin shëndetësor në shoqëri.
 8. Trajton lëndimet e vogla.
 9. Kryen vizita shtëpiake kur është e domosdoshme.
 10. Gjatë punës së tij i asistojnë infermierët.
 11. Kryen edhe punë të tjera nga lëmi i Kujdesit Primar Shëndetësor nëpër punkte të tjera shëndetësore në Lipjan, me kërkesën e menaxherit dhe Drejtorit të QKMF-së.
 12. Për punën e tijfsaj i përgjigjet stafit menaxhues të QKMF-së dhe DSHPS-së.

Kushtet dhe kriteret për Mjek të Përgjithshëm:

 • Fakulteti i Mjekësisë — Drejtimi i Përgjithshëm.
 • Licenca e Punës
 • Certifikata Shëndetësore
 • Certifikata që nuk është nën hetime nga Gjykata Themelore në Prishtinë Dega në Lipjan
 • Vërtetimi nga Policia që nuk është nën hetime
 • Letërnjoftimi kopje.

Aftësitë:

 • Të ketë aftësi komunikimi
 • Të ketë aftësi për udhëheqjen e punës i pavarur duke respektuar Ligjin si dhe etikën
 • Të ketë aftësi në organizimin e punës dhe në kryerjen e detyrave të përshkruara më lartë
 • Të ketë shkathtësi dhe kualitete personale.

Paga mujore për Mjek të Përgjithshëm:

Koeficienti: 7.2
Kohëzgjatja e kontratës me kohë të pacaktuar
Puna Provuese gjashtë muaj (6)

Afati dhe mënyra e aplikimit:

Konkursi është i hapur 15 ditë kalendarik, e drejta për aplikim nga data 17.09.2021 deri me
01.10.2021 që konsiderohet si dita e fundit e konkurimit.

Paraqitja e Aplikacioneve:

Aplikacionet mund të merren në mënyrë fizike në zyrën për shërbime me qytetarët në Komunën e Lipjanit sporteli nr. 3 dhe dorëzohen në të njëjtën sportel bashkë me dokumentet e kërkuara në konkurs.

Napomena:

Dokumentet e dorëzuara duhen të janë kopje të noterizuara ( Diploma dhe Licenca) dhe ato nuk kthehen, ndërsa aplikacionet e pa kompletuara dhe pas afatit nuk do të shqyrtohen të gjitha njoftimet dhe rezultatet shpallen në vveb faqen e Komunës httpsikk.rks-gov.netilipjan dhe në tabelën e shpalljeve të Komunës.

Prano njoftimet me email

Slični oglasi

02/12/2021
02/12/2021