Mësues/e Klase në SHFMU

komuna decan logo e1612521714314
Komuna e Deçanit
Objavljeno
20/10/2021
Grad
Dečane
Kategorija
Vrsta oglasa
Posao  

Opis

bazë nenit 67, 68 Ligjit Nr.06/L-114 për Zyrtarët Publikë, Ligjit Nr.03/L-068 për Arsimin në Komuna Republikës Kosovës, Ligjit Nr.04/L-032 për Arsimin parauniversitar u Republikën e Kosovës, u bazë Udhëzimit Administrativ (MASHT) nr.05/2021 për Normativin mbi Kuadrin Profesional Arsimit Përgjithshëm, dhe u bazë Udhëzimit Administrativ 07/2017 për Rregullimin Procedurave Konkursit u Sektorin Publik, Komuna e Deçanit, shpall

KONKURS
Për plotësimin e vendit të lirë të punës

Institucioni: Komuna e Dečane
Drejtoria: Drejtoria e Arsimit 

Titulli i vendit punës

 • Mësues Klase u SHFMU Esad Mekuliu Maznik
  Numri i Pozitave: Dobro (1);
 • Periudha e kontratës: Me kohë pacaktuar (Vend i Lirë

Lloji i Pozitës: Nëpunës i Shërbimit Publik;
Titulli i mbikëqyrësit: Drejtori i Institucionit

Detyrat kryesore

 1. Punëkryesi është i obliguar ta realizojë plan programin mësimor për vendin përkatës punës duke u bazuar u Ligjin mbi Arsimin parauniversitar u Republikën e Kosovës dhe u aktet e tjera nënligjore, cilat i rregullojnë fushat përkatëse relevante për vendin e tij/saj punës;
 2. zbatojë detyrat e punës duke siguruar cilësinë dhe kompetencën profesionale u procesin e mësimdhënies;
 3. përgatisë me rregull planin mësimor vjetor, mujor dhe ditor, u përputhje me korrikulën, e u pajtim me kërkesat për përshtatjen e mësimdhënies, aftësive dhe prirjeve individuale çdo nxënësi;
 4. ketë njohuri për një repertor gjerë stileve mësimore dhe jetë u gjendje ti aplikojë ato miri i përgjigjen situatës u klasë;
 5. T'i shfrytëzojnë mënyrë efektive resurset i ka u dispozicion;
 6. planifikoj, udhëheqë dhe vëzhgoj nxënien dhe sjelljen e secilit nxënës;
 7. zbatoj metodologjitë e reja mësimdhënies dhe vlerësimit u përputhje me udhëzimet kurrikulare;
 8. krijojë një atmosferë pune dhe disipline, pa përdorur metoda ndëshkimi ose forma ndryshme poshtërimit ndaj nxënësve;
 9. kontrollojmë rregull dhe mbajë evidencë për suksesin dhe progresin individual secilit nxënës si dhe jetë u gjendje t'i raportoj prindit apo kujdestarit fëmijës drejt për progresin e arritur nxënësit sipas kërkesës;
 10. zgjoj nxënësit kureshtjen për nxënë dhe ti inkuadrojë ata nxënë u mënyrë pavarur;
 11. kujdeset për zhvillim vazhdueshëm profesional individual sipas planit paraparë dhe kujdeset për realizimin e planifikimit;
 12. jetë u komunikim vazhdueshëm me familjen e çdo nxënësi duke realizuar takime individuale me prindër, kujdestarë fëmijës;
 13. T'i ndihmojë kolegët për ngritjen e cilësisë së punës;
 14. mbikëqyrë dhe udhëzoj nxënësit u procesin mësimor;
 15. marrë pjesë u punën e organeve të shkollës;
 16. marrë pjesë aktive u përgatitjen e programeve dhe evenimenteve u shkollë, kur kërkohet nga drejtori i shkollës;
 17. marrë pjesë u formë aktive u organizimet jashtë mësimore me nxënës dhe kryejë me përgjegjësi ekskursionet me nxënës brenda dhe jashtë vendit, sipas udhëzimeve drejtorit shkollës;
 18. tregoj respekt sjellje kolegjiale dhe jo diskriminuese ndaj bashkëpunëtorëve me cilët punon;
 19. respektoj autoritetin e drejtpërdrejt zyrtarit cilit i raporton, dhe t'i kryej detyrat mund t'i caktoj ai/ajo. Detyrat e punës duhet jen u harmoni me legjislacionin u fuqi
 20. mos kërkojë apo pranojë udhëzime lidhur me kryerjen e detyrave punës nga asnjë organ drugo stranice përveç drejtorit shkollës dhe DKA-ose personave caktuar nga ata;
 21. mos e shfrytëzoj pozitën e punës për interesa private u dobi një pale tretë, përfshirë edhe familjen, shoqërinë apo rrethin shoqëror.
 22. ushtrojë maturi maksimale lidhur me gjitha çështjet e punës. Përfshirë ruajtjen e informatave (nëse nuk janë publike), cilat lidhen me procesin e punës dhe raporteve krijuara prej saj, duke mos komunikuar këto informata me asnjë person fizik dhe juridik, përveç kur informatat e tilla janë parapara u kuadër detyrave sipas kësaj kontrate apo autorizimit nga zyrtari cilit i raporton;
 23. mbajë orën e kujdestarisë dhe kujdestarinë ditore;
 24. I punësuari është i obliguar respektoj kodin e veshjes dhe sjelljes, të përcaktuara me rregulloren e brendshme shkollës dhe me akte tjera nënligjore;
 25. I punësuari sipas kësaj kontrate, nuk do kryej punë apo detyrë drugo stranice, me orare plotë, nëse puna e tillë, bie ndesh me aktet përkatëse ligjore dhe nënligjore, pa pëlqimin paraprak me shkrim nga DKA-ja ose përfaqësuesit saj

Kushtet dhe kualifikimi:

 • jenë shtetas Republikës Kosovës,
 • Fakultetit i Edukimi - programi fillor dhe Fakulteti i Mësuesisë sipas UA 05/2021 

Aplikacionit i bashkëngjiten këto dokumente: 

 • Formulari i aplikimit;
 • Rezymeja personale (CV);
 • Dokumenti personal(letërnjoftimi ose pasaporta - kopje);
 • Diploma e kualifikimit e noterizuar,
 • Obuke (nëse ka)
 • Vërtetimin për përvojën e punës (nëse ka);
 • Certifikata nuk jeni nën hetime;
 • Certifikata e lindjes;
 • Personat kanë diplomuar jashtë Kosovës duhet të kenë diplomat e nostrifikuara u MASHT

Dokumentacioni dorëzohet u kopje, pasi i njëjti pas përfundimit procedurave rekrutimit nuk kthehet

Afati dhe mënyra e publikimit:

30 ditë nga dita e publikimit konkursit mbetet vetëm njoftim, ndërsa konkursi mbetet i hapur 15 ditë, aplikacionet dorëzohen nga data 20.10.2021 deri me 03.11.2021 (16:00

Të gjithë kandidatët e interesuar, aplikacionet duhet ti shkarkojnë nga portali shtetëror https://konkursi.rks-gov.net/ dhe faqen zyrtare komunës, dhe plotësuara ti dorëzojnë u Drejtorin për Arsim, (Zyrën nr. 52). Vetëm kandidatët cilët i plotësojnë kriteret dhe hyjnë u listën e ngushtë do ftohen u intervistë. gjithë kandidatët cilët kanë mbaruar studimet jashtë Republikës Kosovës e konkurrojnë për këtë pozitë, duhet diplomat e tyre (gradat universitare fituara) jenë njohura (nostrifikuara) nga Ministria e Arsimit Shkencës dhe Teknologjisë, u kundërtën komisioni gjatë selektimit aplikacioneve, do refuzoj çdo aplikacion kandidatëve cilët nuk e kanë plotësuar këtë kusht konkursit. Mirëpriten aplikacionet prej meshkujve dhe femrave gjitha komuniteteve Republikës Kosovës. Aplikacionet e dorëzuara pas afatit paraparë nuk pranohen dhe aplikacionet e mangëta refuzohen. Për çdo paqartësi aplikuesit i drejtohen DKA-, zyra nr.52 Kati-III

Prano njoftimet me email

Slični oglasi

02/12/2021
02/12/2021
01/12/2021