Mësimdhënës/e në SHML (5)

ferizaj logo
Komuna e Ferizajt
Objavljeno
12/11/2021
Grad
Uroševac
Kategorija
Vrsta oglasa
Posao  

Opis

Bazuar u nenin 67 dhe 68, Ligjit për Zyrtarët Publikë Nr.06/L-114, nenin 35 paragrafi 1,4 dhe 5 Ligjit për Arsimin Parauniversitar Republikës Kosovës nr. 04/L-032, neni 5 pika c, i Ligjit për Arsimin u Komunat e Republikës Kosovës, Udhëzimeve Administrative MASHT-it, nr. 05/2021 dhe 05/2015, Normativi për Kuadrin e Arsimit rgjithshëm dhe Arsimit Profesional, Drejtoria e Arsimit u Uroševac shpall

KONKURS
Për plotësimin e vendeve lira punës në Shkolla Mesme Larta

Vendet e lira punës u Sholla Mesme Larta 

 • Mësimdhënës/e për Lëndën e Matematikës u Shkollën e Mjekësisë Elena Gjikau Uroševac.
  Numri i Pozitave: një (1).
 • Mësimdhënës/e për Lëndë Ekonomike dhe 11 orë për Lëndën e Gjeografisë në Shkollën Faik Konicau Uroševac.
  Numri i Pozitave: një (1).
 • Mësimdhënës/e për 20 orë për Lëndën e Gjuhës Gjermane: u Shkollën Dr. Shaban Hashani” 6 orë, u Shkollën Kuvendi Arbërit6 orë, u SHFMUAstrit Bytyqi6 orë dhe në SHFMU Tefik Çanga2 orë u Uroševac.
  Numri i Pozitave: një (1).
 • Mësimdhënës/e për 10 orë për Lëndën e Arkitekturës u Shkollën Pjetër Bogdaniu Uroševac.
  Numri i Pozitave: një (1).
 • Mësimdhënës/e për 10 orë për Lëndën e Etikës ( mësim zgjedhor) u Shkollën Kuvendi i Arbëritu Uroševac.
  Numri i Pozitave: një (1).

Lloji i Pozitës:Nëpunës i Shërbimit Publik;
Titulli i mbikëqyrësit: Drejtori i shkollës;
Grada/Koeficienti:Koeficienti -A- 459.95/1
Kohëzgjatja e punës provuese: (6) muaj; 

Detyrat dhe përgjegjësitë për Mësimdhënës/e

 1. Punë kryesi është i obliguar ta realizojë plan programin mësimor për vendin përkatës të punës duke u bazuar u Ligjin mbi Arsimin parauniversitar në Republikën e Kosovës dhe në aktet e tjera nënligjore, të cilat i rregullojnë fushat përkatëse relevante për vendin e tij/saj punës
 2. Të zbatojë detyrat e punës duke siguruar cilësinë dhe kompetencën profesionale u procesin e mësimdhënies; 
 3. Të përgatisë me rregull planin mësimor vjetor, mujor dhe ditor, në përputhje me korrikulën, e u pajtim me kërkesat për përshtatjen e mësimdhënies,aftësive dhe prirjeve individuale të çdo nxënësi;
 4. Të ketë njohuri për një repertor të gjerë të stileve mësimore dhe të jetë në gjendje ti aplikojë ato që më së miri i përgjigjen situatës u klasë
 5. T'i shfrytëzoj në mënyrë efektive resurset i ka në dispozicion
 6. Të planifikoj, të udhëheqë dhe të vëzhgoj nxënien dhe sjelljen e secilit nxënës
 7. Të zbatoj metodologjitë e reja të mësimdhënies dhe të vlerësimit në përputhje me udhëzimet kurrikulare;
 8. Të krijojë një atmosferë pune dhe disipline, pa përdorur metoda ndëshkimi ose forma të ndryshme të poshtërimit ndaj nxënësve;
 9. Të kontrolloj me rregull dhe mbajë evidencë për suksesin dhe progresin individual të secilit nxënës si dhe të jetë u gjendje t'i raportoj prindit apo kujdestarit të fëmijës drejt për progresin e arritur nxënësit sipas kërkesës; 
 10. zgjoj nxënësit kureshtjen për nxënë dhe ti inkuadrojë ata të nxënë u mënyrë pavarur
 11. Të kujdeset për zhvillim të vazhdueshëm profesional individual sipas planit të paraparë dhe të kujdeset për realizimin e planifikimit
 12. jetë u komunikim vazhdueshëm me familjen e çdo nxënësi duke realizuar takime individuale me prindër, kujdestarë të fëmijës;
 13. T'i ndihmojë kolegët për ngritjen e cilësisë punës;
 14. mbikëqyrë dhe të udhëzoj nxënësit në procesin mësimor;
 15. Të marrë pjesë në punën e organeve të shkollës;
 16. Të marrë pjesë aktive në përgatitjen e programeve dhe evenimenteve në shkollë, kur kërkohet nga drejtori i shkollës;
 17. Të marrë pjesë në formë aktive në organizimet jashtë mësimore me nxënës dhe të kryejë me përgjegjësi ekskursionet me nxënës brenda dhe jashtë vendit, sipas udhëzimeve drejtorit të shkollës;
 18. Të tregoj respekt sjellje kolegiale dhe jo diskriminuese ndaj bashkëpunëtorëve me të cilët punon;
 19. Të respektoj autoritetin e drejtpërdrejt të zyrtarit cilit i raporton, dhe t'i kryej detyrat mund t'i caktoj ai/ajo. Detyrat e punës duhet të jen në harmoni me legjislacionin në fuqi;
 20. Të mos kërkojë apo të pranojë udhëzime lidhur me kryerjen e detyrave të punës nga asnjë organ drugo stranice përveç drejtorit të shkollës dhe DKA-ose personave caktuar nga ata
 21. Të mos e shfrytëzoj pozitën e punës për interesa private në dobi të një pale të tretë, përfshirë edhe familjen, shoqërinë apo rrethin shoqëror;
 22. Të ushtrojë maturi maksimale lidhur me të gjitha çështjet e punës. Përfshirë ruajtjen e informatave (nëse nuk janë publike), cilat lidhen me procesin e punës dhe raporteve të krijuara prej saj, duke mos komunikuar këto informata me asnjë person fizik dhe juridik, përveç kur informatat e tilla janë të parapara në kuadër të detyrave sipas kësaj kontrate apo autorizimit nga zyrtari të cilit i raporton;
 23. Të mbajë orën e kujdestarisë dhe kujdestarinë ditore; I punësuari është i obliguar të respektoj kodin e veshjes dhe sjelljes, të përcaktuara me rregulloren e brendshme të shkollës dhe me akte tjera nënligjore;
 24. I punësuari , nuk do kryej punë apo detyrë tjetër, me orar të plotë, nëse puna e tillë, bie ndesh me aktet përkatëse ligjore dhe nënligjore, pa pëlqimin paraprak me shkrim nga DKA-ja ose përfaqësuesit e saj

Kushtet e përgjithshme dhe veçanta për pranimin e zyrtarëve publikë

 • Të jetë shtetas i Republikës së Kosovës;
 • Të ketë zotësi të plotë për të vepruar;
 • Të jetë i aftë në pikëpamje shëndetësore për të kryer detyrën përkatëse;
 • Të mos jetë i dënuar me vendim të formës prerë për kryerjen e një vepre penale me dashje;
 • Të mos ketë në fuqi një masë disiplinore për largim nga një pozitë e zyrtarit publik.
 • Për vendin e punës për mësimdhënës/e kërkohet përgatitja përkatëse profesionale sipas Udhëzimit Administrativ të MASHT-it, nr. 05/2021 dhe, 05/2015, Normativi për Kuadrin e Arsimit Përgjithshëm dhe Arsimit Profesional.
 • Të drejtë aplikimi kanë kandidatët me përgatitje profesionale përkatëse.
 • Aplikacionet merren dhe dorëzohen në zyren për shërbimin e qytetarëve, për Drejtorinë e Arsimit.

Për aplikim kandidatët duhet të kompletoju dokumentacionin në vijim:

 • Diplomën ose Çertifikatën e fakultetit, kopje e vërtetuar
 • Çertifikatën e lindjes,kopje
 • Kopjen e letërnjoftimit
 • Çertifikatën nga Gjykata që nuk është nën hetime(origjinali)

Dokumentet e pakompletuara dhe ato arrijnë pas afatit nuk merren në shqyrtim nga komisioni. Dokumentet e aplikimit nuk kthehen.

Data e njoftimit: 12.10.2021- 11.11.2021 mbetet në shpallje, ndërsa aplikimi u formë fizike fillon nga data 12.11.2021- 26.11.2021.

Rezultatet shpallen u tabelën e shpalljeve dhe në web faqen e komunës Ferizajt, në linkun

https://konkursi.rks-gov.net

Prano njoftimet me email

Slični oglasi

27/11/2021
22/11/2021