Mësimdhënës/e në SHFMU (10)

ferizaj logo
Komuna e Ferizajt
Objavljeno
12/11/2021
Grad
Uroševac
Kategorija
Vrsta oglasa
Posao  

Opis

Bazuar u nenin 67 dhe 68, Ligjit për Zyrtarët Publikë Nr.06/L-114, nenin 35 paragrafi 1,4 dhe 5 Ligjit për Arsimin parauniversitar Republikës Kosovës nr. 04/L-032, neni 5 pika c, i Ligjit për Arsimin u Komunat e Republikës së Kosovës, Udhëzimit Administrative MASHT-it, nr. 05/2021, Normativi për Kuadrin e Arsimit Përgjithshëm, Drejtoria e Arsimit u Uroševac shpall

KONKURS
Për plotësimin e vendeve lira të punës u Shkolla Fillore Mesme Ulëta

Vendet e lira punës u Sholla Fillore Mesme Ulëta

 • Mësimdhënës/e për klase u zëvendësim u Shkollën Astrit Bytyqiu Uroševac.
  Numri i Pozitave: një (1).
 • Mësimdhënës/e për klase u Shkollën "Jeta e reu Fshatin Greme, Komuna e Ferizajt.
  Numri i Pozitave: dy (2).
 • Mësimdhënës/e për klase u zëvendësim u Shkollën Afrim Abaziu Uroševac.
  Numri i Pozitave: dy (2).
 • Mësimdhënës/e për klase u zëvendësim u Shkollën Besim Rexhepiu Fshatin Komogllavë, Komuna e Ferizajt.
  Numri i Pozitave: dy (2).
 • Mësimdhënës/e për klase u zëvendësim u Shkollën Abetarjau Fshatin Softaj, Komuna e Ferizajt.
  Numri i Pozitave: dy (2).
 • Mësimdhënës/e për Lëndën Edukatë Fizike për 10 orë:- u Shkollën Jeta e reu Fshatin Greme 2 orë, u Shkollën Muharrem Shemsediniu Fshati i Vjetër 8 orë, u Komunën e Ferizajt.
 • Numri i Pozitave: një (1)

Lloji i Pozitës: Nëpunës i Shërbimit Publik;
Titulli i mbikëqyrësit: Drejtori i shkollës;
Grada/Paga –A-421.2 €
Kohëz
gjatja e punës provuese: (6) muaj; 

Detyrat dhe përgjegjësitë për Mësimdhënës/

 1. Punë kryesi është i obliguar ta realizojë plan programin mësimor për vendin përkatës të punës duke u bazuar në Ligjin mbi Arsimin parauniversitar në Republikën e Kosovës dhe në aktet e tjera nënligjore, të cilat i rregullojnë fushat përkatëse relevante për vendin e tij/saj të punës;
 2. Të zbatojë detyrat e punës duke siguruar cilësinë dhe kompetencën profesionale në procesin e mësimdhënies;
 3. Të përgatisë me rregull planin mësimor vjetor, mujor dhe ditor, në përputhje me korrikulën, e në pajtim me kërkesat për përshtatjen e mësimdhënies,aftësive dhe prirjeve individuale të çdo nxënësi;
 4. Të ketë njohuri për një repertor të gjerë të stileve mësimore dhe të jetë në gjendje ti aplikojë ato që më së miri i përgjigjen situatës në klasë;
 5. T'i shfrytëzoj në mënyrë efektive resurset që i ka në dispozicion;
 6. Të planifikoj, të udhëheqë dhe të vëzhgoj nxënien dhe sjelljen e secilit nxënës;
 7. Të zbatoj metodologjitë e reja të mësimdhënies dhe të vlerësimit në përputhje me udhëzimet kurrikulare;
 8. Të krijojë një atmosferë pune dhe disipline, pa përdorur metoda ndëshkimi ose forma të ndryshme të poshtërimit ndaj nxënësve;
 9. Të kontrolloj me rregull dhe të mbajë evidencë për suksesin dhe progresin individual të secilit nxënës si dhe të jetë në gjendje t'i raportoj prindit apo kujdestarit të fëmijës drejt për progresin e arritur të nxënësit sipas kërkesës; 
 10. Të zgjoj të nxënësit kureshtjen për të nxënë dhe ti inkuadrojë ata të nxënë në mënyrë të pavarur;
 11. Të kujdeset për zhvillim të vazhdueshëm profesional individual sipas planit të paraparë dhe të kujdeset për realizimin e planifikimit;
 12. Të jetë në komunikim të vazhdueshëm me familjen e çdo nxënësi duke realizuar takime  individuale me prindër, kujdestarë të fëmijës;
 13. T'i ndihmojë kolegët për ngritjen e cilësisë së punës;
 14. Të mbikëqyrë dhe të udhëzoj nxënësit në procesin mësimor;
 15. Të marrë pjesë në punën e organeve të shkollës;
 16. Të marrë pjesë aktive në përgatitjen e programeve dhe evenimenteve në shkollë, kur kërkohet nga drejtori i shkollës; 
 17. marrë pjesë në formë aktive u organizimet jashtë mësimore me nxënës dhe të kryejë me përgjegjësi ekskursionet me nxënës brenda dhe jashtë vendit, sipas udhëzimeve të drejtorit të shkollës; 
 18. Të tregoj respekt sjellje kolegiale dhe jo diskriminuese ndaj bashkëpunëtorëve me të cilët punon;
 19. Të respektoj autoritetin e drejtpërdrejt të zyrtarit të cilit i raporton, dhe t'i kryej detyrat që mund t'i caktoj ai/ajo. Detyrat e punës duhet të jen në harmoni me legjislacionin në fuqi
 20. Të mos kërkojë apo të pranojë udhëzime lidhur me kryerjen e detyrave të punës nga asnjë organ tjetër përveç drejtorit të shkollës dhe DKA-së ose personave të caktuar nga ata;
 21. mos e shfrytëzoj pozitën e punës për interesa private në dobi të një pale të tretë, përfshirë edhe familjen, shoqërinë apo rrethin shoqëror;
 22. Të ushtrojë maturi maksimale lidhur me të gjitha çështjet e punës. Përfshirë ruajtjen e informatave (nëse nuk janë publike), të cilat lidhen me procesin e punës dhe raporteve të krijuara prej saj, duke mos komunikuar këto informata me asnjë person fizik dhe juridik, përveç kur informatat e tilla janë të parapara në kuadër të detyrave sipas kësaj kontrate apo autorizimit nga zyrtari të cilit i raporton;
 23. Të mbajë orën e kujdestarisë dhe kujdestarinë ditore; 
 24. I punësuari është i obliguar të respektoj kodin e veshjes dhe të sjelljes, të përcaktuara me rregulloren e brendshme të shkollës dhe me akte tjera nënligjore;
 25. I punësuari, nuk do të kryej punë apo detyrë tjetër, me orar të plotë, nëse puna e tillë, bie ndesh me aktet përkatëse ligjore dhe nënligjore, pa pëlqimin paraprak me shkrim nga DKA-ja ose përfaqësuesit e saj; 

Kushtet e përgjithshme dhe të veçanta për pranimin e zyrtarëve publikë

 • jetë shtetas i Republikës së Kosovës;
 • Të ketë zotësi plotë për të vepruar;
 • Të jetë i aftë në pikëpamje shëndetësore për të kryer detyrën përkatëse;
 • Të mos jetë i dënuar me vendim të formës së prerë për kryerjen e një vepre penale me dashje;
 • Të mos ketë në fuqi një masë disiplinore për largim nga një pozitë e zyrtarit publik.
 • Për vendin e punës për mësimdhënës/e kërkohet përgatitja përkatëse profesionale sipas Udhëzimit Administrativ të MASHT-it, nr. 05/2021, Normativi për Kuadrin e Arsimit Përgjithshëm.
 • Të drejtë aplikimi kanë kandidatët me përgatitje profesionale përkatëse.
 • Aplikacionet merren dhe dorëzohen në zyren për shërbimin e qytetarëve, për Drejtorinë e Arsimit.

Për aplikim kandidatët duhet të kompletojnë dokumentacionin në vijim:

 • Diplomën ose Çertifikatën e fakultetit, kopje e vërtetuar
 • Çertifikatën e lindjes,kopje
 • Kopjen e letërnjoftimit
 • Çertifikatën nga Gjykata që nuk është nën hetime(origjinali)

Dokumentet e pakompletuara dhe ato që arrijnë pas afatit nuk merren u shqyrtim nga komisioni. Dokumentet e aplikimit nuk kthehen.

Data e njoftimit: 12.10.2021- 11.11.2021 mbetet në shpallje, ndërsa aplikimi në formë fizike fillon nga data 12.11.2021- 26.11.2021

Rezultatet shpallen në tabelën e shpalljeve dhe u web faqen e komunës së Ferizajt, u linkunhttps://konkursi.rks-gov.net

Prano njoftimet me email