Mësimdhënës/e klasor/e

komuna malisheve e1558789653457
Komuna Malishevë
Objavljeno
07/12/2021
Grad
Malishevë
Kategorija
Vrsta oglasa
Posao  

Prano njoftimet me email

Opis

Në bazë të nenit 68 Paragrafi 1 të Ligjit për Zyrtarët Publik Nr,067L-1 14 për Zyrtaret Publikë e në bazë të nenit 8, paragrafi 1 dhe 2 të Ligjit të Punës. nr. O3IL-212, ( Gazeta Zyrtare e Republikës së Kosovës, Nr.9012010), Neni 5 pikës c. të Ligjit për Arsimin në Komunat e Republikës së Kosovës, nr. 037L-068, Ligjit për Arsimin Parauniverzitar në Republikën c Kosovës, Nr.04)L-032, të datës

KONKURS
Viti shkollor -2021/2022

  • SHFMU "Nalim Frashëri” në Banjë” në Carrallukë | Mësim Kfasor | Me kohë të caktuar |deri në kthim të Punëtorit në vendime tij të punës | Orë 20

Aplikacionit j bashkëngjiten këto dokumente:

  • Formulari i aplikimit
  • Rezymmeja personale (cv)
  • Dokumenti përsonal (letërnjoftimi ose pasaporta)
  • Diplomat e kualifikimit (ose certifikatat), çertifikatat në vend të diplomës jo më të vjetra së gjashtë muaj,
  • Çertifikata që nuk jeni nën hetime
  • Dëshmitë e përvojës në institucionet arsimore ( nëse ka)
  • Çertifikata e lindjes

Kushtet dhe Kualifikimi:

Në bazë të Udhëzimit Administrativ Nr. 0592021 Për Normativin Mbi Kuadrin Profesional të Arsimit të Përgjithshëm.

Në mungesë të kandidatëve me kualifikim përkatës, do të shqyrtohen edhe aplikacionet e kandidatëve me kualifikim më të përafërt.

Mosplotësimi i saktë dhe i qartë i formularit të aplikimit, aplikacionet e Pukompletuar dhe ato që dorëzohen pas afatit të konkursit nuk do të merren në shqyrtim, përkatësisht refuzohen,

Si informata të sakta dhe të vërteta do të konsiderohen vetëm ato informata, të cilat janë të dëshmuara me dokumentet jo ata që janë vetëm të deklaruara pa dëshmi

Për intervistë do të ftohën ata kandidatë të cilëti plotësojnë kushtet sipas akteve ligjore të cekura. Lista e ngushtë e aplikantëve që ftohen për intervistë dhe orari i intervistave publikohet në ueb- faqen e Komunës së Malishevës.

Të gjitha dokumentet duhet të jenë kopje dhe ato nuk kthehen, ndërsa origjinalet do të kërkohen me rastin e intervistimit.

Themelimi i marrëdhënies së punës:

Marrëdhënia e punës themelohet vetëm nga dita e nënshkrimit të kontratës së punës,

Afati dhe mënyra ec aplikimit

Të gjithë kandidatët e interesuar duhet t'i marrin aplikacionet dhë të plotësuara të dorëzohen pranë Qendrës për Shërbim me Qytetar në Komunën e Malishevës. Data e njoftimit në vveb faqe është prej 05.11.2021 deri me dt, 04.12.2021, ndërsa data e aplikimit është nga dt: 05.12.2021 deri me di: 19.12.2021, në intervistë do të ftohën vetëm kandidatët nga lista e ngushtë.

Të gjithë kandidatët që kanë mbaruar studimet Jashtë Shtetit të Republikës së Kosovës, e që
konkurrojnë Për këto pozita, duhen që diplomate tyre (gradat universitare të fituara) të jenë të
njohura nga Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë, në të kundërtën komisioni gjatë
selektimit të aplikacioneve, do të refuzoj çdo aplikacion të kandidatëve të cilët nuke kanë
plotësuar këtë kushte të konkursit,

Në intervistë do të ftohën vetëm kandidatët nga lista e ngushtë.

Slični oglasi

Mësimdhënës/e (4)   Elez Hani
18/01/2022
15/01/2022
15/01/2022
14/01/2022