Mësimdhënës/e (5)

Komuna Kline 150x150 1 e1600679607861
komuna e Klinës
Objavljeno
15/11/2021
Grad
Klina
Kategorija
Vrsta oglasa
Posao  

Opis

RN00007747
Lloji i rekrutimit: Pranim
Data e njoftimit: 15/10/2021
Afati për aplikim: 15/11/2021 - 29/11/2021

Duke u bazuar ne nenin 67 dhe 68 te ligjit të Zyrtareve Publik Nr. 067L-114, nenit $ te ligjit të Punës nr. 034L-212, nenit 35 te Ligjit te Arsimit Parauniversitar nr. 047L-32, nenin 5, pika c, të Ligjit nr. 037L 068 për arsi në komunat e Republikës së Kosovës dhe Udhëzimit Administrativ nr. 0772017, UA 0572021 Normativin mbi kuadrin profesional te Arsi te Përgjithshëm, UA 0512015 Normativin për Mësimdhënësit e Arsimit Profesional, Drejtori i Drejtorisë së Arsimit shpall:

KONKURS PUBLIK
Për pozitat e lira si në vijim

 • 1 (një) mësimdhënës për lëndën Gjuhe Angleze — SHFMU” At Gjergj Fishta” në Jagod 21 orë- ne kohe te caktuar deri me 01.05.2022
 • 1 (një) mësimdhënës për lëndën e Gjeografis 5 Ore ne - SHFMU “Deshmoret e Qendreses ” në Gllarevë me 5 Ore - ne SHFMU “Zgjimi” Gremnik me mandat te ushtruesit te detyrës se Drejtorit :
 • 1 (një) mësimdhënës për mësim Klase - SHFMU ”Nene Tereza ” në Budisalc deri ne kthimin e punëtores nga lehonia
 • 1 (një) mësimdhënës për lenden Edukat Qytetare 5 ore ne - SHFMU ”Ismet Raci” në Kline dhe 5 ore ne SHFMU “Zgjimi” ne Gremnik me mandat te ushtruesit te detyrës se drejtorit
 • 1 (një) mësimdhënës për mësim klase - SHFMU ”Tre Deshmoret ” ne Jashanice paralelja e ndare ne Gjurgjevik te Madhe deri ne kthimin e punëtores nga lehonia:

Koeficienti : 5.82 për mësimdhënës në shkolla fillore te mesme te ulta

Kualifikimi: Sipas UA 0572021 —Normativin mbi kuadrin profesional të Arsimit të Përgjithshëm, UA 0522015 Normativin për Mësimdhënësit e Arsimit Profesional

Përshkrimi i detyrave punuese:

 • Të realizojë plan-programin mësimor për vendin përkatës të punës duke u bazuar në Ligjin mbi Arsimin Parauniversitar në Republikën e Kosovës dhe në aktet e tjera nënligjore,
 • Te kontrolloj me rregull dhe te mbaje evidencën për suksesin dhe progresin individual te secilit nxënës si dhe te jete ne gjendje ti raportoj prindit apo kujdestarit te familjes
 • Të marrë pjesë aktive në përgatitjen e programeve dhe aktiviteteve të tjera në shkollë, kur kërkohet nga drejtori i shkollës
 • Të marrë pjesë aktive në përgatitjen e programeve dhe aktiviteteve të tjera në shkollë, kur kërkohet nga drejtori i shkollës
 • I punësuari është i obliguar të respektoi kodin e veshjes dhe të sjelljes, të përcaktuar me rregulloren e brendshme të shkollës dhe akteve tjera ligjore dhe nënligjore:
 • Bashkëpunon me organet e shkollës dhe me të gjitha institucionet tjera profesionale,

Dokumentet e nevojshme për aplikim:

 • Aplikacioni i punësimit
 • Kopja e dokumentit te identifikimit (letëmjoftimi)
 • Diploma e vërtetuar te noteri publik
 • Certifikata e diplomimit jo më e vjetër se gjashtë muaj e vërtetuar te noteri
 • Certifikata qe nuk është nën hetime
 • Certifikata e lindjes.

Mënyra e aplikimit: Dokumentacioni i aplikimit dorëzohet në kopje fizike se bashku me formularin e aplikimit ne Drejtorin e Arsimit. Formulari i aplikimit mund te shkarkohet nga linkun rks-gov.net

Rekrutimi: intervista me shkrim dhe goje dhe përzgjedhjen e kandidateve do te beje Komisioni i përzgjedhur nga DKA

Themelimi i marrëdhënies se punës: - Marrëdhënia e punës themelohet vetëm nga dita e nënshkrimit te kontrates se punes.

Aplikimi ne konkurs: - Afati i aplikimit fillon nga data 15/11/2021 deri me 30/11/2021, ora 16:00.

Prano njoftimet me email

Slični oglasi

27/11/2021
24/11/2021
22/11/2021