Kryetar/e, Anëtarë (4) të OSHP

64x64 republika e kosoves e1610568046502
Ured premijera
Objavljeno
10/12/2021
Grad
Priština
Kategorija
Vrsta oglasa
Posao  

Prano njoftimet me email

Opis

Në mbështetje të nenit 3 të Ligjit Nr. 05/L-092 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit Nr.04/L-042 për Prokurimin Publik në Republikës së Kosovës i plotësuar dhe ndryshuar me Ligjin Nr.04/L-237 dhe me Ligjin Nr.05/L-068, Zyra e Kryeministrit shpall:

KONKURS

Për përzgjedhjen e kryetarit dhe katër (4) anëtarëve të Organit Shqyrtues të Prokurimit Publik (OSHP).  Qeveria e Republikës së Kosovës, sipas nenit 3 të Ligjit Nr.05/L-092 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit Nr.04/L-042 për Prokurimin Publik i propozon Kuvendit së paku dy (2) kandidatë për secilën pozitë të lirë për anëtar të OSHP-së.

Kualifikimet e nevojshme për të qenë kandidat për kryetar/anëtar të  OSHP-së janë si në vijim:

  • të jetë shtetas i Kosovës;
  • të mos jetë i dënuar për ndonjë vepër penale ose të mos jetë i akuzuar për ndonjë vepër penale;
  • të ketë të përfunduar provimin e jurisprudencës;
  • të ketë së paku tre (3) vjet përvojë profesionale në njërën nga këto fusha: drejtësi, administratë publike, financa publike ose prokurim;
  • të ketë aftësi për të kryer detyrat në mënyrë të paanshme, të ndërgjegjshme, me vendosmëri dhe përgjegjshmëri.

INFORMATË E PËRGJITHSHME PËR KANDIDATËT LIDHUR ME PROCEDURAT E KONKURIMIT

Kandidatët për kryetar dhe anëtar të Organit Shqyrtues të Prokurimit Publik (OSHP), duhet të dorëzojnë këto dokumente.

  • CV-në e cila ofron shembuj të arritjeve në punë;
  • Letër motivimin;
  • Dokumentacionet e parapara në kushtet e punësimit (dëshmitë e kualifikimit profesional, vërtetimin e përvojës së punës, pasqyra e kontributeve në Trustin Pensional);
  • Certifikatën (dëshminë) që dëshmon se nuk është nën hetime jo më të vjetër se 6  muaj;
  • Shtetas i Republikës së Kosovës (kopje të pasaportës ose të letërnjoftimit).

Dokumentacioni duhet të jetë në pliko (zarf) të mbyllur ku shkruhet emri dhe mbiemri si dhe emri i pozitës në të cilën konkurron kandidati dhe të dorëzohen në Sekretariatin  Koordinues të Qeverisë  në Zyrën e  Kryeministrit, Ndërtesa e Qeverisë, kati i I-rë, zyra Nr. 34.

Dokumentacioni i dorëzuar nuk kthehet, origjinalet mund të kërkohen nga komisioni përzgjedhës.

Për informata shtesë mund të njoftoheni përmes telefonit 038/ 200 14 400.

Afati i konkursit është i hapur nga data  10 dhjetor 2021 deri me 24 dhjetor 2021.

Inkurajohen të gjithë të interesuarit nga komunitetet jo-shumicë, gratë dhe të interesuarit tjerë që të aplikojnë në konkursin për kryetar dhe anëtar të Organit Shqyrtues të Prokurimit Publik (OSHP).

Ky proces rekrutimi mund të monitorohet nga përfaqësues të Projektit Britanik për Emërime në Pozita të Larta Drejtuese. Kandidatët njoftohen që emrat, rezultatet dhe kualifikimi i kandidatëve me rangimin më të lartë në këtë proces, do të publikohen në uebfaqen e projektit dhe që me të aplikuar për këtë pozitë do të konsiderohet se është dhënë pëlqimi për publikim.

Do të konsiderohet gjithashtu se është dhënë pëlqimi për Projektin e Ambasadës Britanike për përkrahje të Rekrutimeve te Pavarura për tu qasur në dokumente të dorëzuara në zarfin e aplikimit, Informatat e tilla do të fshihen përgjithmonë pasi të ketë përfunduar vlerësimi.

Potpuno saopštenje.