Koordinator/e Kombëtar/e

64x64 republika e kosoves e1610568046502
Ured premijera
Objavljeno
02/08/2021
Grad
Priština
Kategorija
Vrsta oglasa
Posao  

Opis

Në bazë të nevojës për krijimin e një ekipi të përkohshëm për zhvillimin e programit Kompakt ndërmjet Qeverisë së Kosovës dhe SHBA-së, bazuar në Marrëveshjen Zbatuese të Grantit, të datës 18 tetor 2019, të Ndryshuar dhe të Rivendosur në mes të Korporatës për Sfidat e Mijëvjeçarit dhe Zyrës së Kryeministrit në emër të Qeverisë së Republikës së Kosovës, për zhvillimin dhe lehtësimin e zbatimit të Kompaktit të Sfidave të Mijëvjeçarit, shpallen këto pozita për angazhimin e ekspertëve:

Një (1) Koordinator Kombëtar
Numri referues: ZKM-ZSM-001

Gjatë zhvillimit të Programit Kompakt, secili vend i kualifikuar duhet të mobilizojë burime të konsiderueshme financiare dhe njerëzore, të dhëna dhe informacione dhe të menduarit kritik nga sektori i tij publik dhe privat dhe shoqëria civile. Koordinatori Kombëtar e udhëheqë këtë proces të përpjekjeve duke menaxhuar punën e detajuar të përditshme të stafit të specializuar në Ekipin për Zhvillimin e Programit Kompakt dhe duke i angazhuar akterët kyç në ministri dhe agjenci qeveritare, komunitetin biznesor dhe organizatat e shoqërisë civile. 

Për të qenë i suksesshëm, Koordinatori Kombëtar duhet të jetë në gjendje t’i menaxhojë dhe të përgjigjet ndaj presioneve nga politikanët, udhëheqësit e biznesit dhe publiku, të koordinojë rrjedha të shumëfishta të punës komplekse, t’i delegojë detyrat duke i pasur parasysh detajet, të komunikojë në mënyrë të qartë dhe efikase dhe t’i inspirojë akterët dhe stafin.

Kvalifikacije:

 • Diplomë universitare në fushën e menaxhimit, administratës së biznesit, administratës publike, financave apo ekonomisë, juridikut, komunikimeve apo ndonjë fushë tjetër relevante profesionale.
 • Përvojë pune paraprake dhjetë (10) vjeçare apo më shumë në pozita të larta menaxhuese në subjekte të profilit të lartë apo strategjike në sektorin publik apo privat.
 • Aftësi të demonstruar për menaxhim të një institucioni, programi apo projekti të madh me staf prej dhjetë apo më shumë anëtarëve dhe preferohet me një buxhet vjetor prej më shumë se 5 milionë $.
 • Shkathtësi të jashtëzakonshme udhëheqjeje dhe organizative dhe aftësi për të punuar në ekipe të mëdha të përbëra nga shumë kultura. Aftësi për performancë të mirë nën presionin e afateve përfundimtare ambicioze dhe pritjeve të larta.
 • Përvoja e konsiderueshme paraprake në planifikimin e zhvillimit ekonomik apo ekzekutimin e projekteve për zhvillim ekonomik është shumë e preferueshme. Gjithashtu preferohet përvoja me organizata ndërkombëtare donatore dhe një kombinim i përvojës brenda dhe jashtë qeverisë.
 • Shkathtësi të shkëlqyeshme për komunikim me shkrim dhe verbal në gjuhën angleze.

Përshkrimi i përgjegjësive kryesore:

 • Koordinohet nga afër me zyrtarët e lartë të qeverisë për t’i kuptuar dhe prezantuar në mënyrë efikase prioritetet e vendit të kualifikuar në zhvillimin e Programit Kompakt.
 • Shërben si pikë primare e kontaktit për shkëmbimin e informacioneve kritike operacionale ndërmjet qeverisë dhe MCC, përfshirë kuptimin e qartë dhe të plotë të procesit të zhvillimit të Kompaktit, kërkesave dhe kritereve për investime të MCC.
 • Menaxhon tërë procesin e zhvillimit të Kompaktit në emër të qeverisë, përfshirë udhëzimin për analizën fillestare dhe vlerësimin e sfidave për zhvillim ekonomik, udhëheqjen e identifikimit të koncept projekteve që do t’i adresojnë ato sfida, promovojnë zbutjen e varfërisë dhe rritjen ekonomike, koordinimin e zhvillimit dhe dizajnimit të projekteve të dakorduara, të cilat i përmbushin kriteret për investime dhe kërkesat tjera të MCC.
 • Krijon, ruan dhe shfrytëzon marrëdhënie efektive me zyrtarët, zyrat, individët dhe stafin kyç në qeveri për të siguruar shpërndarjen e informacioneve, për të siguruar zotimin e të gjitha informacioneve dhe burimeve të nevojshme dhe për të motivuar përfundimin në kohë të detyrave kritike.
 • I raporton në baza periodike Presidentit, Kryeministrit apo pikës së përcaktuar politike të kontaktit (p.sh. ME) për t’iu ofruar në kohë përditësime në lidhje me statusin e procesit të zhvillimit të Kompaktit, marrjen e mbështetjes së nivelit të lartë dhe aprovimit për vendimet kyçe dhe për identifikimin dhe zgjidhjen e çështjeve.
 • Angazhon në mënyrë aktive akterë të rëndësishëm politikë, udhëheqës të biznesit privat, organizata të shoqërisë civile dhe donatorë ndërkombëtarë përgjatë procesit të zhvillimit të Kompaktit dhe shërben si përfaqësues i dukshëm publik i përpjekjeve të qeverisë për zhvillim të Kompaktit.
 • Planifikon dhe zbaton vizita periodike nga stafi dhe zyrtarët e lartë të MCC.

Niveli i përpjekjes:

Koordinatori Kombëtar duhet të jetë në dispozicion me orar të plotë gjatë procesit të zhvillimit të Kompaktit, i cili në përgjithësi zgjat dy deri në tre vjet. Roli është rigoroz dhe sfidues dhe për këtë arsye Koordinatori Kombëtar nuk duhet të ketë përgjegjësi të konsiderueshme konkurruese gjatë kësaj kohe.

Stafi homolog:

Koordinatori Kombëtar do të punojë drejtpërdrejt me Udhëheqësin e Ekipit të Vendit (UEV) të MCC për vendin e kualifikuar.

INFORMATA TË PËRGJITHSHME PËR KANDIDATËT NË LIDHJE ME APLIKIMIN

PROCEDURAT

Zyra e Kryeministrit ofron mundësi të barabarta punësimi për të gjithë qytetarët e Republikës së Kosovës dhe mirëpret aplikacionet nga të gjitha komunitetet në Kosovë.

Kandidatët për pozitat e lartpërmendura duhet të dorëzojnë këto dokumente:

 • CV
 • Letër motivimi.
 • Dokumentacionin e paraparë për sa i përket punësimit (dëshmi të kualifikimit profesional, të përvojës së punës, referencat etj. Diplomat e fituara jashtë vendit duhet të vërtetohen nga MASHT-i).
 • Certifikatë (dëshmi) se nuk është nën hetim.
 • Shtetas i Kosovës (kopja e pasaportës ose e letërnjoftimit).

Konkursin me të dhënat e aplikimit mund ta gjeni në ueb faqen: http: //www.rks-gov.net/pm/;

Dokumentacioni duhet të dorëzohen në  adresën elektronike e-mailin zyrtar personeli.zkm@rks-gov.net

Dokumentacioni i pakompletuar me informatat e kërkuara do të konsiderohet i pavlefshëm.

Për shkak të numrit të madh të aplikacioneve të pranuara, vetëm kandidatët e përzgjedhur në listën e ngushtë do të kontaktohen.

Kohëzgjatja e angazhimit të  ekspertëve është një (1) vit.

Pagesa për angazhimin e ekspertëve është e negociueshme.

Afati  për të aplikuar është nga 02/08/2021 deri më 16/08/2021.

Kërkesat e dërguara pas afatit të fundit për aplikim nuk do të pranohen.

Për informata shtesë, ju lutem thirrni në këtë numër: 038 200 14 818 dhe 038 200 14 817.

---

Based on the need to establish an interim team to develop the Compact Program between the Government of Kosovo and the United States, based on the Grant Implementing Agreement, dated 18 October 2019, Amended and Restored between the Millennium Challenge Corporation and the Office of the Prime Minister on behalf of the Government of the Republic of Kosovo, for the development and facilitation of the implementation of the Millennium Challenge Corporation, the following positions are announced for the engagement of experts:

One (1) National Coordinator
Reference number: OPM-ZSM-001

During the development of the Compact Program, each eligible country must mobilize significant financial and human resources, data and information, and critical thinking from its public and private sectors and civil society. The National Coordinator leads this effort process by managing the detailed day-to-day work of specialized staff in the Compact Program Development Team and engaging key actors in government ministries and agencies, the business community, and civil society organizations.

To be successful, the National Coordinator must be able to manage and respond to pressures from politicians, business leaders and the public, coordinate multiple complex workflows, delegate tasks with attention to details, communicate clearly and efficiently and inspire actors and staff.

Qualifications:

 • University degree in management, business administration, public administration, finance or economics, law, communications or any other relevant professional field.
 • Ten (10) years or more previous work experience in senior management positions in high profile or strategic entities in the public or private sector.
 • Demonstrated ability to manage a large institution, program or project with a staff of ten or more members and preferably with an annual budget of more than $ 5 million.
 • Exceptional leadership and organizational skills and the ability to work in large multicultural teams. Ability to perform well under the pressure of ambitious deadlines and high expectations.
 • Significant prior experience in economic development planning or execution of economic development projects is highly preferred. Experience with international donor organizations and a combination of experience inside and outside government is also preferred.
 • Excellent written and verbal communication skills in English.

Description of key responsibilities:

 • Coordinates closely with senior government officials to effectively understand and present the priorities of the country qualified to develop the Compact Program.
 • Serves as the primary point of contact for the exchange of critical operational information between the government and the MCC, including a clear and complete understanding of the Compact development process, MCC investment requirements and criteria.
 • Manages the entire process of developing the Compact on behalf of the government, including guiding the initial analysis and assessment of economic development challenges, guiding the identification of concept projects that will address those challenges, promoting poverty alleviation and economic growth, and coordinating development and design of agreed projects, which meet the investment criteria and other MCC requirements.
 • Establishes, maintains and utilizes effective relationships with officials, offices, individuals and key staff in government to ensure the dissemination of information, to ensure the commitment of all necessary information and resources, and to motivate the timely completion of critical tasks.
 • Reports on a periodic basis to the President, Prime Minister or designated political contact point (e.g. ME) to provide timely updates on the status of the Compact development process, obtaining high-level support and approval for key decisions and for identifying and resolving issues.
 • Actively engages important political actors, private business leaders, civil society organizations and international donors throughout the Compact development process and serves as a visible public representative of the Government 's Compact development efforts.
 • Plans and implements periodic visits by MCC staff and senior officials.

Level of effort:

The National Coordinator should be available full time during the Compact development process, which generally takes two to three years. The role is rigorous and challenging and therefore the National Coordinator should not have significant competitive responsibilities during this time.

Counterpart staff:

The National Coordinator will work directly with the MCC Country Team Leader (CTL) for the eligible country.

GENERAL INFORMATION FOR CANDIDATES RELATED TO THE APPLICATION PROCEDURES

The Office of the Prime Minister offers equal employment opportunities to all citizens of the Republic of Kosovo and welcomes applications from all communities in Kosovo.

Candidates for the above positions must submit these documents:

 • CV
 • Motivation letter.
 • Provided documentation regarding employment (evidence of professional qualification, work experience, references, etc. Diplomas obtained abroad must be certified by MEST).
 • Certificate (proof) of not being under investigation.
 • Citizen of Kosovo (copy of passport or identity card).

The vacancy with application data can be found on the website: http: //www.rks-gov.net/pm/;

The documentation must be submitted to the official e-mail address personeli.zkm@rks-gov.net

Incomplete documentation with the required information will be considered invalid.

Due to the large number of applications received, only shortlisted candidates will be contacted.

The duration of the engagement of experts is one (1) year.

Payment for expert engagement is negotiable.

The deadline for application is from 02/08/2021 until 16 /08/2021.

Applications submitted after the application deadline will not be accepted.

For additional information, please call: 038 200 14 818 and 038 200 14 817.

Potpuno saopštenje.