Konsulentë kontraktorë individual (4)

republika e kosoves e1610568046502
Ministarstvo prosvete i nauke
Objavljeno
30/07/2021
Grad
Kosovo
Kategorija
Vrsta oglasa
Tenderi  

Opis

Blerësi MINISTRIA E ARSIMIT
Kodi/Numri 2021/208 Udheheqesi-21-4932-2-3-6/B05-0014114
Emërtimi Angazhimin me shërbime të veçanta për 4 (katër) konsulentë kontraktorë individual
Lloji i dokumentit* B05 Njoftim per Kontrat
Lloji i kontratës 2 Shërbime
FPP 80400000-8 Shërbime arsimore për te rritur dhe tjera
Lloji i procedurës 6 Kuotim i Çmimit
Vlera e parashikuar 9 600,00
Afati për dorëzimin e ofertave/kërkesës për pjesëmarrje 03.08.2021 14:00
Data e njoftimit 30.07.2021

Grupi 1. Kontraktor individual për trajtimin dhe ekspertizen e diplomave dhe dokumente të
tjera të lëshuara nga institucionet arsimit parauniveristar.

Grupi 2. Kontraktor individual për ofrimin e shërbimeve, përgaditjen profesionale të lëndeve për takimet të komisionit për trajtimin e diplomave të lëshuara nga Univerisiteti i Mitrovicës së Veriut.

Grupi 3. Kontraktor individual për trajtimin dhe ekspertizë të lëndëve për njohje barasvlerë dhe nostrifikim të diplomave të fituara brenda dhe jashtë vendit

Grupi 4. Kontraktor individual për ofrimin e shërbimeve, trajtimin, informimin si dhe verifikimin validimin e diplomave dhe dokumente të tjera të lëshuara nga institucionet arsimit të lartë në Kosovë me qëllim të përdorimit të tyre jashtë Kosove.

Më shumë informacion.

Slični oglasi