Konkurs për emërimin, riemërimin e personelit akademik

universiteti i prizrenit ukshin hoti e1612955343283
Universiteti i Prizrenit Ukshin Hoti
Objavljeno
01/11/2021
Grad
Prizren
Kategorija
Vrsta oglasa
Posao  

Opis

Senati i Universitetit “Ukshin Hoti”, bazuar në dispozitat e nenit 8 të Ligjit të Punës nr. 03/L-212, nenit 26  të Ligjit mbi Arsimin e Lartë, dispozitat e Ligjit nr. 06/L-114 për Zyrtarët Publikë si dhe dispozitat e  Statutit të Universitetit, në mbledhjen e mbajtur më 30.09.2021 mori vendim për të shpall: 

NJOFTIM PËR KONKURS 

për 

EMËRIM /RIEMËRIMIN DHE AVANCIM TË PERSONELIT AKADEMIK 

FAKULTETI EKONOMIK 

Një mësimdhënës për lëndët (avancim në përputhje me nenin 173 të Statutit):

 • Statistika (1901B02S01O03), Menaxhment ndërkombëtar, sem. I, 6 orë;
 • Ekonometria (2001M01S03O04), Administrim biznesi/msc., sem. III, 3 orë;
 • Makroekonomi (1901B01S02O02), Administrim biznesi, sem. II, 4 orë;
 • Makroekonomi (1901B02S02O03), Menaxhment ndërkombëtar, sem. II, 4 orë;

Një mësimdhënës për lëndët (avancim/ riemërim në përputhje me nenin 172 /173 të Statutit):

 • Mikroekonomi (1901B01S01O03), Administrim biznesi, sem. I, 4 orë;
 • Mikroekonomi (1901B02S01O02), Menaxhment ndërkombëtar, sem. I, 4 orë;
 • Bazat e financës (1901B02S02O02), Menaxhment ndërkombëtar, sem. II, 6 orë;

Një mësimdhënës për lëndët (në përputhje me nenin 173 të Statutit): 

 • Organizimi i ndërmarrjeve (1901B01S03O05), Administrim biznesi, sem. III, 4 orë;
 • Raportimi financiar (1901B01S05O03), Administrim biznesi, sem. V, 4 orë;
 • Financat ndërkombëtare (1901B02S04O01), Menaxhment ndërkombëtar, sem. IV, 4 orë;
 • Aftësitë menaxheriale (2001M01S02Z05), Administrim biznesi/msc. sem. II, 2 orë;

Një asistent për lëndët (në përputhje me nenin 174, pika 1.3 të Statutit): 

 • Ndërmarrësi (1901B01S01O04), Administrim biznesi, sem. I, 6 orë;
 • Menaxhimi i projekteve (1901B02S03O02), Menaxhment ndërkombëtar, sem. III, 6 orë;
 • Bazat e menaxhimit (1901B01S02O05), Administrim biznesi, sem. II, 6 orë;
 • Ndërmarrësi (1901B02S04O02), Menaxhment ndërkombëtar, sem. IV, 6 orë;

Një asistent për lëndët (në përputhje me nenin 174 të Statutit): 

 • Organizimi i ndërmarrjeve (1901B01S03O05), Administrim biznesi, sem. III, 6 orë;
 • Raportimi financiar (1901B01S05O03), Administrim biznesi, sem. V, 4 orë;
 • Analiza kuantitative në biznes (1901B02S04O04), Menaxhment ndërkombëtar, sem. IV, 4 orë;
 • Financat ndërkombëtare (1901B02S04O01), Menaxhment ndërkombëtar, sem. IV, 6 orë

FAKULTETI I SHKENCAVE KOMPJUTERIKE 

Një mësimdhënës për lëndët:

 • 3D modelimi dhe animacioni (Drejtimi DS; sem. III; 19-03B06S-3Z03; 2+2 orë);
 • Finite automata dhe gjuhët formale (Drejtimi TIT; sem. V; 19-03B07S-5Z03; 2+2 orë);
 • Algoritmet e zgjedhura (Drejtimi ShTKT/msc.; sem. II; 1301M27S02O01; 2 orë);
 • Kompjutimi jokonvencional1(Drejtimi ShTKT/msc.; sem. I; 2 orë);
 • Kërkesat në dizajnimin e sistemit (Drejtimi TIT; sem. III; 19-03B07S-3Z03; 2 orë).

Një mësimdhënës për lëndët: 

 • Bazat e bartjes së informacionit (Drejtimi TIT; sem. I; 19-03B07S-1Z01; 2+2 orë); 
 • Zhvillimi i lojrave (Drejtimi DS; sem. V; 19-03B06S-5O03; 2 orë); 
 • Inteligjenca artificiale e avancuar2(Drejtimi ShTKT/msc. Sem. III; 2+2); 
 • Zhvillimi dhe menaxhimi i sistemit softuerik (Drejtimi ShTKT/msc. Sem. II; 1301M27S02O04; 2 orë);
 • Grafika kompjuterike dhe procesimi i imazheve (Drejtimi DS; sem. IV; 19-03B06S-4O01; 2 orë); 

Një asistent për lëndët (rizgjedhje); 

 • Teknologji digjitale (Drejtimi TIT; sem. I; 19-03B07S-1O03; 2 orë); 
 • Arkitektura e kompjuterëve dhe sistemet operative (Drejtimi TIT; sem. II; 19-03B07S-2O04; 2 orë);
 • Inxhinieringu Softuerik (Drejtimi TIT; sem. III; 19-03B07S-3O03; 2 orë);
 • Autentifikimi dhe kriptografia (Drejtimi TIT; sem. IV; 19-03B07S-4O03; 2 orë);
 • Sistemet operative (Drejtimi DS; sem. II; 19-03B06S-2O04; 2 orë);
 • Dizajnimi i sistemeve të informacionit (Drejtimi DS; sem. IV; 19-03B06S-4Z01; 2 orë).

Një asistent për lëndët: 

 • Hyrje në informatikë (Drejtimi DS; sem. I; 19-03B06S-1O01; 2 orë); 
 • Sistemet e bazave të të dhënave (Drejtimi TIT; sem. V; 19-03B07S-5O01; 2 orë); 
 • Intelegjenca artificiale ( Drejtimi DS, sem. V; 19-03B06S-5O01; 2 orë); 
 • Bazat e avancuara të të dhënave (Drejtimi SD; sem. IV; 19-03B06S-5O02; 2 orë); 
 • Zhvillimi i avancuar i ueb-it (Drejtimi SD; sem. IV; 19-03B06S-4O03; 2 orë); 
 • Hyrje në ueb gjuhët dhe teknologjitë (Drejtimi TIT; sem. II; 19-03B07S-2Z02; 2 orë); 

III.FAKULTETI I EDUKIMIT 

Në gjuhën mësimore shqipe: 

Një mësimdhënës për lëndët: 

 • Histori kombëtare (Programi fillor, sem. IV; 16-4-B-9-S4-O4, 3 orë); 
 • Histori kombëtare (Programi parashkollor, sem. V; 16-4-B-10-S5-O1, 2 orë); 
 • Edukatë qytetare (Program fillor, sem. III; 16-4-B-9-S3-Z6, 2 orë); 
 • Edukatë qytetare (Program parashkollor, sem. III; 16-4-B-10-S3-Z6, 2 orë); 
 • Metodologji e shkencave shoqërore (Program fillor, sem. V; 16-4-B-9-S5-O1, 3 orë);
 • Bazat e shkencave shoqërore (Programi parashkollor, sem. IV; 16-4-B-10-S4-O1, 3 orë); 

Një mësimdhënës për lëndët: 

 • Gjuhë angleze I për programin parashkollor (Programi parashkollor, sem. I; 21-4-B-10-S1-O3, 2 orë);
 • Gjuhë angleze I për programin fillor (Programi fillor, sem. I; 21-4-B-9-S1-O3, 2 orë);
 • Gjuhë angleze II për programin fillor (Programi fillor, sem. III; 16-4-B-9-S3-O4, 3 orë);
 • Hyrje në shumëgjuhësinë: një qasje shoqërore (Programi gjuhë angleze, sem. V; 21-5-B-23-S-Z8, 2  orë)

Në gjuhën mësimore boshnjake: 

Një mësimdhënës për lëndët: 

 • Filozofi edukimi (Programi fillor, sem. II; 16-4-B-11-S2-O4, 2 orë); 
 • Filozofi edukimi (Programi parashkollor, sem. VI; 16-4-B-12-S6-O3, 2 orë); 
 • Pedagogji e edukimit parashkollor (Programi parashkollor, sem. III; 16-4-B-12-S3-02, 3 orë);
 • Strategjitë e edukimit parashkollor (Programi parashkollor, sem. VII; 16-4-B-12-S7-O4, 2orë);
 • Teori e mësimit (Programi fillor, sem.III; 16-4-B-11-S3-O3, 2 orë). 

IV.FAKULTETI JURIDIK 

Një mësimdhënës për lëndët (avancim sipas nenit 172): 

 • E drejta penale I (Drejtimi Juridik, sem. III, 1902B05S03O02, 6 orë); 
 • E drejta penale II (Drejtimi Juridik, sem. IV, 1902B05S04O04, 6 orë); 

Një mësimdhënës për lëndët (avancim sipas nenit 172): 

 • E drejta e procedurës civile I (Drejtimi Juridik, sem. V, 1902B05S05O01, 6 orë);
 • E drejta e procedurës civile II (Drejtimi Juridik, sem. VI, 1902B05S06O01, 6 orë); 

Një mësimdhënës për lëndët (sipas nenit 173): 

 • Kriminologjia (Drejtimi Juridik, sem. VIII, 1902B05S08O04, 6 orë); 
 • Kriminalistika (Drejtimi Juridik, sem. V, 1902B05S05O03, 6 orë); 

Një asistent për lëndët (sipas nenit 174 pika 1.3 të Statutit) 

 • Mbrojtja ndërkombëtare e të drejtave të njeriut (Drejtimi Juridik, sem. II, 1902B05S02O02, 8 orë);
 • E drejta ndërkombëtare publike (Drejtimi Juridik, sem. III, 1902B05S03O02, 8 orë);
 • E drejta ndërkombëtare private (Drejtimi Juridik, sem. VI, 1902B05S06O03, 8 orë); 

Një asistent për grup lëndësh (zgjedhje sipas nenit 174):  

 • E drejta administrative (Drejtimi Juridik, sem. III, 1902B05S03O04, 8 orë); 
 • Procedura administrative (Drejtimi Juridik, sem. VIII, 1902B05S05O04, 8 orë); 
 • Filozofia e së drejtës (Drejtimi Juridik, sem. I, 1902B05S01O04, 8 orë); 

FAKULTETI I FILOLOGJISË 

Dega e Gjuhës dhe Letërsisë Shqipe: 

Një mësimdhënës për lëndët e gjuhësisë (avancim/ riemërim):  

 • Fonetikë e gjuhës shqipe me fonologji I- (Drejtimi GjLSh; sem. I, 21-5-B-22-S1-O4, 2 orë);
 • Fonetikë e gjuhës shqipe me fonologji II- (Drejtimi GjLSh; sem. II, 21-5-B-22-S2-O4, 2 orë);
 • Gjuhë shqipe I (Drejtimi GjLGj; sem. I, 21-5-B-24-S1-06, 2 orë);
 • Gjuhë shqipe II (Drejtimi GjLGj; sem. II, 21-5-B-24-S2-05, 2 orë);
 • Gjuhësi e përgjithshme (Drejtimi GjLSh; sem. V,21-5-B-22-S5-O5, 2 orë);
 • Stilistikë e gjuhës shqipe (Drejtimi GjLSh; sem. VIII, 21-5-B-22-S8-O2, 2 orë);
 • Gjuhësi gjenerative (Drejtimi GjLSh; sem. VIII, 21-5-B-22-S8-O5, 2 orë).

Një mësimdhënës për lëndët e letërsisë (avancim/ riemërim): 

 •  Letërsi krahasimtare (Drejtimi GjLSh; sem. VII, 21-5-B-22-S7-O3, 3 orë);
 • Letërsi e sotme shqipe I (Drejtimi GjLSh; sem. V, 21-5-B-22-S5-O3, 3 orë);
 • Letërsi e sotme shqipe II (Drejtimi GjLSh; sem. VI, 21-5-B-22-S6-O3, 3 orë);
 • Letërsi botërore I ( Drejtimi GjLSh; sem. VII, 21-5-B-22-S7-O1, 3 orë);
 • Letërsi botërore II ( Drejtimi GjLSh; sem. VIII, 21-5-B-22-S8-O1, 3 orë);

Një asistent për lëndët e letërsisë (emërim): 

 • Letërsi popullore (Drejtimi GjLSh; sem. I, 21-5-B-22-S1-O5, 1 orë); 
 • Letërsi e vjetër shqipe (Drejtimi GjLSh; sem. II, 21-5-B-22-S2-O1, 1 orë); 
 • Letërsi për fëmijë (Drejtimi GjLSh; sem. III, 21-5-B-22-S3-O4, 1 orë); 
 • Letërsi e sotme shqipe I (Drejtimi GjLSh; sem. V, 21-5-B-22-S5-O4, 2 orë); 
 • Letërsi e sotme shqipe II (Drejtimi GjLSh; sem. VI, 21-5-B-22-S6-O2, 2 orë); 
 • Letërsi krahasimtare (Drejtimi GjLSh; sem. VII, 21-5-B-22-S7-O3, 2 orë); 
 • Letërsi botërore I (Drejtimi GjLSh; sem. VII, 21-5-B-22-S7-O1, 2 orë); 
 • Letërsi botërore II (Drejtimi GjLSh; sem. VIII, 21-5-B-22-S8-O1, 2 orë). 

Dega e Gjuhës dhe Letërsisë Angleze: 

Një mësimdhënës për lëndët (avancim/ riemërim): 

 • Hyrje në hulumtim (Drejtimi GjLA; sem. VII; 21-5-B-23-S7-O1; 2 orë); 
 • Hyrje në mësimdhënie dhe mësimnxënie (Drejtimi GjLA; sem. IV; 21-5-B-23-S4-Z6; 2 orë);
 • Mësimdhënia e gjuhës angleze me praktikë I (Drejtimi GjLA; sem. V; 21-5-B-23-S5-O2; 2 orë);
 • Mësimdhënia e gjuhës angleze me praktikë II (Drejtimi GjLA; sem. VI; 21-5-B-23-S6-O1; 2 orë); Parimet e pedagogjisë (Drejtimi GjLA; sem. VIII; 21-5-B-23-S8-Z4; 2 orë);
 • Shkathtësitë e studimit (Drejtimi GjLA; sem. III; 21-5-B-23-S3-Z7; 2 orë);

Një mësimdhënës për lëndët (emërim): 

 • Histori dhe qytetërim britanik (Drejtimi GjLA; sem. III; 21-5-B-23-S3-O4; 2 orë);
 • Histori dhe qytetërim amerikan (Drejtimi GjLA; sem. IV; 21-5-B-23-S4-O4; 2 orë);
 • Shkrim kreativ (Drejtimi GjLA; sem. III; 21-5-B-23-S3-Z5; 2 orë);
 • Femrat, feminizmi dhe shkrimi (Drejtimi GjLA; sem. VII; 21-5-B-23-S7-Z7; 2 orë);

Dega e Gjuhës dhe Letërsisë Gjermane: 

Një mësimdhënës për lëndët (avancim/ riemërim): 

 • Hyrje në linguistikë gjermane (Drejtimi GjLGj; sem. I; 21-5-B-24-S1-O3; 2 orë);
 • Fonetikë dhe fonologji e gjuhës gjermane (Drejtimi GjLGj; sem. II; 21-5-B-24-S2-O2; 2 orë);
 • Leksikologji dhe leksikografi e gjuhës gjermane (Drejtimi GjLGj; sem. IV; 21-5-B-24-S4-O3; 2 orë);
 • Seminar i gjuhësisë gjermane (Drejtimi GjLGj; sem. V; 21-5-B-24-S5-O3; 2 orë);
 • Gjuhësi kontrastive (Drejtimi GjLGj; sem. V; 21-5-B-24-S5-O4; 2 orë);
 • Metodologjia dhe teknikat e punës shkencore (Drejtimi GjLGj; sem. VI; 21-5-B-24-S6-Z6; 2 orë);

Një mësimdhënës për lëndët (emërim): 

 • Civilizimi dhe Kultura Gjermane (Drejtimi GjLGj; sem. I; 21-5-B-24-S1-O5; 2 orë);
 • Filozofia e arsimit (Drejtimi GjLGj; sem. III; 21-5-B-24-S3-Z9; 2 orë);
 • Filmi dhe teatri në shek.XX (Drejtimi GjLGj; sem. V; 21-5-B-24-S5-Z7; 2 orë);
 • Gjuhë e huaj I (gjuhë gjermane) (Drejtimi GjLA; sem. I; 21-5-B-23-S1-O5; 2 orë);
 • Gjuhë e huaj II (gjuhë gjermane) (Drejtimi GjLA; sem. II; 21-5-B-23-S2-O5; 2 orë).

Një mësimdhënës për lëndët (emërim): 

 • Hyrje në translatologji (përkthim, interpretim) (Drejtimi GjLGj; sem. II; 21-5-B-24-S2-O3; 2 orë);
 • Gjuhë gjermane III, Praktikë gjuhe (B1/1) (Drejtimi GjLGj; sem. III; 21-5-B-24-S3-O1; 2 orë);
 • Hyrje në didaktikën e gjuhëve të huaja (Drejtimi GjLGj; sem. III; 21-5-B-24-S3-O4; 2 orë);
 • Gjuhësi e tekstit (Drejtimi GjLGj; sem. III; 21-5-B-24-S3-Z8; 2 orë); 
 • Analizë e gabimeve gjuhësore (Drejtimi GjLGj; sem. IV; 21-5-B-24-S4-Z8; 2 orë);
 • Fjalëformimi i gjuhës gjermane (Drejtimi GjLGj; sem. IV; 21-5-B-24-S4-Z9; 2 orë);

VI.FAKULTETI I SHKENCAVE TË JETËS DHE MJEDISIT 

Një mësimdhënës për lëndët (avancim/ rizgjedhje sipas nenit 171 të Statutit): 

 • Prodhim bimor (drejtimi agrobiznes; sem. I: 21-6-B-30-S1-O2, 3 orë); 
 • Hortikulturë (drejtimi agrobiznes; sem. III: 21-6-B-30-S3-05, 2 orë);
 • Marketing agroushqimor (drejtimi agrobiznes; sem. IV: 21-6-B-30-S4-O2, 2 orë);
 • Teknologji e prodhimit dhe përpunimit të produkteve perimore (drejtimi agrobiznes; sem. V: 21-6-B 30-S5-Z1-2, 2 orë);
 • Praktikë profesionale (drejtimi agrobiznes; sem. VI: 21-6-B-30-S6-O1, 3 orë).

Një mësimdhënës për lëndët (avancim/ rizgjedhje sipas nenit 172 të Statutit):

 • Biologjia e shtazëve (drejtimi: shkencat e pyjeve dhe mjedisit; dem. I: 21-6-B-31-S1-O4, 3 orë); 
 • Gjenetika e pyjeve (drejtimi: shkencat e pyjeve dhe mjedisit; sem. III: 21-6-B-31-S3-O3, 3 orë); 
 • Entomologjia e pyjeve (drejtimi: shkencat e pyjeve dhe mjedisit; sem. IV: 21-6-B-31-S4-O3, 3 orë); 
 • Ekologji e bimëve dhe gjeobotanikë (drejtimi: shkencat e pyjeve dhe mjedisit; sem. V: 21-6-B-31-S5- O1, 3 orë);
 • Monitormi i mjedisit (drejtimi: shkencat e pyjeve dhe mjedisit; sem. II: 21-6-B-31-S2-Z7, 2 orë).

Një mësimdhënës për lëndët (avancim/ rizgjedhje sipas nenit 172 të Statutit)::

 • Prodhimet pyjore jo drusore (drejtimi: shkencat e pyjeve dhe mjedisit; sem. III: 21-6-B-31-S3-O2, 3  orë);
 • Prerja e pyjeve (drejtimi: shkencat e pyjeve dhe mjedisit; sem. III: 21-6-B-31-S3-O5, 3 orë);
 • Mekanizimi i pyjeve (drejtimi: shkencat e pyjeve dhe mjedisit; sem. IV: 21-6-B-31-S4-O5, 2 orë);
 • Ergonomia e pyjeve (drejtimi: shkencat e pyjeve dhe mjedisit; sem. V: 21-6-B-31-S5-O3, 3 orë);
 • Inxhinieringu i pyjeve (drejtimi: shkencat e pyjeve dhe mjedisit; sem. IV: 21-6-B-31-S4-Z7, 2 orë);

Një mësimdhënës për lëndët (avancim/ rizgjedhje sipas nenit 172 të Statutit)::

 • Ekonomiks (drejtimi agrobiznes; sem. I: 21-6-B-30-S1-O3, 3 orë); 
 • Statistikë biznesi (drejtimi agrobiznes; sem. II: 21-6-B-30-S2-O4, 2 orë);
 • Bazat e financave (drejtimi agrobiznes; sem. III: 21-6-B-30-S3-O4, 2 orë);
 • Menaxhim financiar për agrobiznes (drejtimi agrobiznes; sem. IV: 21-6-B-30-S4-O4, 2 orë);
 • Zhvillim i integruar rural (drejtimi agrobiznes/ msc; sem. I: 21-6-M-32-S1-O2, 3 orë);

Një mësimdhënës për lëndët (avancim sipas nenit 173 të Statutit):  

 • Bazat e metodologjisës së hulumtimit (drejtimi agrobiznes; sem. I: 21-6-B-30-S1-O5, 2 orë);
 • Shërbimet këshillimore në agrobiznes (drejtimi agrobiznes; sem. IV: 21-6-B-30-S4-O1, 2 orë);
 • BE dhe politikat e përbashkëta bujqësore (drejtimi agrobiznes; sem. V: 21-6-B-30-S5-Z3-1, 2 orë);
 • Rrjeti i të dhënave të kontabilitetit në fermë (FADN) (drejtimi agrobiznes; sem. V: 21-6-B-30-S5-Z6-1,  2 orë);
 • Ekonomiks e bujqësisë dhe industrisë ushqimore (drejtimi agrobiznes/msc; sem. I: 21-6-M-32-S1-O1,  3 orë);

Kushtet dhe dokumentacioni për aplikim 

Dokumentacioni për aplikim:  

 • Kërkesën dhe CV-në,
 • Kopjen e diplomës përkatëse (për pozitën e mësimdhënësit diploma e tri niveleve të studimeve; ndërsa për pozitën e asistentit dy nivelet e studimit edhe certifikatën e notave) të noterizuar;
 • Ekstraktin/certifikatën e lindjes (origjinale) dhe kopjen e letërnjoftimit;
 • Dëshminë nga gjykata mbi të kaluarën penale (origjinale);
 • Kandidatët të cilët janë të punësuar në ndonjë institucion të arsimit të lartë në Republikën e Kosovës duhet të paraqesin edhe vendimin për zgjedhjen e fundit si dhe raportin mbi vlerësimin e  performancës (nëse aplikohet).
 • Dëshmitë për publikimet shkencore e profesionale, si dhe informatat e tjera specifike shtesë, të cilat  janë të rëndësishme për ata që aplikojnë;
 • Dëshmi mbi njohjen e gjuhës angleze ose ndonjë gjuhe tjetër/ përparësi.

Kandidatët që kanë doktoruar, magjistruar ose që kanë mbaruar master jashtë vendit, duhet të sjellin  edhe dëshmi për nostrifikimin e diplomës përkatëse nga MASHT-i, në të kundërtën do të konsiderohet  e pakompletuar dosja e aplikantit. 

Afati dhe mënyra e aplikimit 

 • Afati për aplikim sipas këtij konkursi është nga data. 01. 11. 2021-15. 11. 2021 ora 15:00. 
 • Paraqitja e dokumenteve bëhet në njësitë përkatëse akademike duke dorëzuar kopjen fizike si dhe të  skanuara në CD, të njëjtën në kopje elektronike e dërgoni edhe në e-mail-in zyrtar: apliko.upz@uni prizren.com.  
 • Aplikacionet e arritura pas afatit dhe ato që janë të pakompletuara apo të parregullta nuk do të  pranohen në konkurs (nuk do të shqyrtohen nga komisioni përkatës). 
 • Konkursin mund ta gjeni të publikuar edhe në faqen zyrtare në këtë adresë: www.uni-prizren.com

III. Procedura e zgjedhjes së kandidatëve dhe e drejta e ankesës 

Procedura e përzgjedhjes së kandidatëve sipas këtij konkursi dhe e drejta e ankesës realizohen në  përputhje me dispozitat ligjore në fuqi, dispozitat e Statutit të Universitetit “Ukshin Hoti” dhe  Rregullores nr. 01-161 për procedurat përzgjedhëse lidhur me emërimin, riemërimin dhe avancimin e  personelit akademik (të cilën mund ta gjeni në faqen zyrtare: https://uni-prizren.com).

Prano njoftimet me email

Slični oglasi

Drejtor/e në SHFMU   Istok nova
02/12/2021
Roje Objekti   Podujevo nova
02/12/2021
Ekspert/e profesional/e (7)   Priština nova
01/12/2021