Konkurs për bursa studentë Komunës së Lipjanit (80)

lipjan
Opština Lipljan
Objavljeno
20/10/2021
Grad
Lipljane
Kategorija
Vrsta oglasa

Opis

Në mbështetje të nenit 7 të Rregullores për ndarjen e bursave për studentë të Komunës së Lipjanit 15 Nr. 670-19941 të datës 29.05.2020, Rregullores 15Nr. 670-47372 të datës 30.09.2020 për ndryshimin dhe plotësimin e Rregullores për ndarjen e bursave për studentë të Komunës së Lipjanit 15 Nr. 670-19941 të datës 29.05.2020 dhe Vendimit të Kryetarit të Komunës 1Nr. 670 55438 të datës 14.09.2021 për caktimin e numrit të bursave dhe shumës financiare për një bursë për studentë për vitin akademik-shkollor 2021/2022, Drejtorati për Arsim i Komunës së Lipjanit shpallë: 

KONKURS
PËR NDARJEN E BURSAVE PËR STUDENTË TË KOMUNËS SË LIPJANIT 

Komuna e Lipjanit ndanë 80 (tetëdhjetë) bursa për studentë të cilët studiojnë në Universitetet dhe Kolegjet e Republikës së Kosovës për vitin akademik 2021/2022. Vlera e bursës është 500 € për vitin akademik

Kushtet dhe kriteret:

Të drejtë për të aplikuar për bursë komunale kanë studentë të cilët i plotësojnë këto kushte: 

 • Të jenë banorë rezident të Komunës së Lipjanit
 • Të jenë të regjistruar në vitin akademik për të cilin ndahen bursat
 • Të kenë certifikatën e notave
 • Të mos jenë shfrytëzues të ndonjë burse tjetër për vitin e njëjtë akademik,
 • Të mos jenë të punësuar.

Niveli i studimeve për të cilën ndahet bursa është themelore (bachelor), studentë aplikues duhet të jenë të regjistruar së paku në vitin e dytë të studimeve.

Studentët do të vlerësohen me pikë nga Komisioni duke u bazuar në sukseset e arritura në vitin paraprak në pajtim me kriteret e përcaktuar me dispozitat e Rregullores për ndarjen e bursave për studentë të Komunës së Lipjanit 15 Nr. 670-19941 të datës 29.05.2020 dhe Rregullores 15Nr. 670-47372 të datës 30.09.2020 për ndryshimin dhe plotësimin e Rregullores për ndarjen e bursave për studentë të Komunës Lipjanit 15 Nr. 670-19941 të datës 29.05.2020, u këto fusha të studimit: 

 • Fakulteti i Arteve
 • Fakulteti i Shkencave Sportive
 • Fakulteti Juridik
 • Fakulteti Ekonomik
 • Fakulteti Filologjik
 • Fakulteti i Edukimit
 • Fakulteti i Ndërtimtarisë dhe Arkitekturës
 • Fakulteti Filozofik
 • Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike Fakulteti i Bujqësisë dhe Veterinarisë
 • Fakulteti i Mjekësisë
 • Fakulteti i Shkencave Matematiko-Natyrore
 • Fakulteti i Inxhinierisë Elektrike dhe kompjuterike

Dokumentacioni i nevojshëm për konkurrim:

 • Ekstraktin e lindjes
 • Kopja e letërnjoftimit
 • Çertifikata mbi vendbanimin
 • Deklaratën e bashkësisë familjare
 • Certifikatën e notave
 • ID e fakultetit
 • Konfirmimin e llogarisë bankare
 • Vërtetim nga fakulteti që nuk merrni bursë nga fakulteti
 • Dokumentin zyrtar të lëshuar nga organi kompetent si dëshmi se është fëmijë i dëshmorit, invalidit, veteranit dhe martirit të luftës së UÇK, është person me aftësi të kufizuara, u asistencë sociale si dhe dëshminë se nuk i ka prindërit në jetë.

Aplikacioni merret në zyrën e pranimit te Komunës dhe dorëzohen ne ketë zyre në afat prej 15 ditësh nga dita e publikimit.

Shënim: Të gjitha dokumentacionet e kërkuara duhet të jenë origjinale

Dokumentet e dorëzuara nuk kthehen

Shënim: Rregulloren për Ndarjen e Bursave për Student mund ta gjeni u faqen e Komunës.

⇒ Shpallja e plotë.

Prano njoftimet me email