Konkurs për bursa për studentë (100)

ferizaj logo
Komuna Ferizaj
Objavljeno
07/12/2021
Grad
Uroševac
Kategorija
Vrsta oglasa

Prano njoftimet me email

Opis

Bazuar u nenin 8, paragrafi 1dhe 3 dhe nenin 10, Rregullorës për ndarjen e bursave për studentë, për vitin akademik 2021/2022 Drejtoria e Arsimit shpall

KONKURS
Për dhënien e 100 bursave fillestare për vitin akademik 2021/2022.

Përparësi për fitimin e bursës kanë studentët e degëve deficitare

Kushtet: drejtë për aplikuar kanë studentët cilët:

 • jenë banorë rezidentë Komunës Ferizajt,
 • jenë student studiojnë u universitete Republikës Kosovës, por jo ata me vetëfinancim, korrespodencë, studentë u studime pasuniversitare Master dhe Doktoratë,
 • jenë studentë paku u vitin e dytë studimeve themelore- Bachelor,
 • jenë studentë rregullt,
 • kenë kryera gjitha provimet e vitit paraprak,
 • kenë të regjistruar vitin akademik për cilin jepet bursa.
 • kenë notën mesatare 7.50 e lartë,
 • jenë studentë cilët nuk kanë humbur dhe nuk janë përsëritës vitit.

Kriteret për përzgjedhje:

 • Fëmijëve dëshmorëve UÇK-iu ndahet stipendijama pa kritere.
 • kushte barabarta përparësi kanë studentët e familjeve ngushta dëshmorëve, invalidëve, pjesëmarrësve luftës dhe ata me gjendje vështirë ekonomike-sociale.
 • Stipendije ndahet për dhjetë muaj, nga 50 euro u muaj, gjithsej 500 euro.
 • Studenti nuk ka drejtë marr dy apo shumë stipendijama nga njësitë buxhetore, apo burime ndryshme

Dokumentet e nevojshme për aplikim:

 • Kërkesa për aplikim,
 • Çertifikata e provimeve dhëna (origjinali), me kopjen e indeksit nëse keni indeks,
 • Vërtetimi për dhënien e gjitha provimeve vitit paraprak,
 • Vërtetimi për regjistrimin e semestrit përkatësisht vitit studimeve 2021/2022,
 • Dëshmi se është banor i Komunës Ferizajt,
 • Deklarata e anëtarëve të familjes,
 • Letërnjoftimin personal, kopje,
 • Llogarinë personale bankës, kopje,
 • Vërtetimi nga Administrata Tatimore që nuk janë në marrëdhënie pune;
 • Vërtetimin se është fëmijë i dëshmorit, invalidit të luftës, veteranit të luftës, i martirit të luftës, se është person me aftësi të kufizuara, pa prind dhe që është në skemë sociale.
 • Diplomë, mirënjohje, çerfikatë për suksese të arritura në gara-konkurse kombëtare dhe ndërkombëtare u lëmin e arsimit.
 • Nëse vërtetohet se studenti që është përfitues i bursës nga komuna, është duke marrë bursë nga ndonjë njëri tjetër buxhetore, ai/ajo obligohet te kthejë bursën.

Me rastin e aplikimit studentët me vete duhet të sjellin indeksin apo çertifikatën për verifikimin e notave. Kërkesa për aplikim merret u zyrën për shërbimin e qytetarëve për drejtorinë e Arsimit në Komunë, Dokumentet e pa kompletuara nuk pranohen, dhe ato arrijnë pas afatit nuk merren në shqyrtim nga komisioni.

Konkursi mbetet i hapur 15 ditë, nga dita e publikimit në tabelën shpalljeve, web faqen e Komunës, respektivisht prej datës: 06.12.2021 deri më 20.12.2021. 

Potpuno saopštenje.

 

Slični oglasi

14/01/2022
11/01/2022
Roje   Istok
11/01/2022
Roje (4)   Peć
11/01/2022