Konkurs për 6 pozita për Programin CEA

Kosovska fondacija za civilno društvo (KCSF)
Objavljeno
17/12/2021
Grad
Priština
Kategorija
Vrsta oglasa
Posao  

Prano njoftimet me email

Opis

Fondacioni Kosovar për Shoqëri Civile (KCSF) shpallë konkurs për 6 pozita për Programin për angazhim të qytetarëve - Citizen Engagement Activity (CEA)

Pozitat | Afati për aplikim

  1. Analist/e i/e të dhënave | 9 janar 2022
  2. Dizajner/e Grafik/e | 9 janar 2022
  3. Operator/e i/e Kamerës dhe Video Montazhier/e | 9 janar 2022
  4. Specialist/e për Marrëdhënie me Publikun/Komunikim | 9 janar 2022
  5. Specialist/e për Ndërlidhje dhe Mobilizim të Qytetarëve  | 9 janar 2022
  6. Zyrtar/e për ngritje të kapaciteteve | 9 janar 2022

Potpuno saopštenje.

Për KCSF

Kosovska fondacija civilnog društva (KCSF), je vodeća organizacija u podršci građanskim inicijativama na Kosovu od 1998. KCSF obezbeđuje finansiranje civilnog društva kroz napredne mehanizme i sisteme dodele grantova, gradi kapacitete i znanje za sektor kroz Centar KCSF, kao i kao štiti i promoviše prostor za građanstvo i okruženje delovanja civilnog društva na Kosovu i šire, krozistraživanje politike, zastupanje i mobilizaciju sektora. KCSF veruje da je snažno civilno društvo sa stvarnim angažovanjem građana u svom radu ključni element za inkluzivnu, transparentnu i odgovornu upravu, koja doprinosi transformaciji Kosova u demokratsko društvo sa perspektivom evropskih integracija i naprednom društveno- ekonomskih.

Programi për angazhim të qytetarëve - Citizen Engagement Activity (CEA)

Programi për angazhim të qytetarëve - Citizen Engagement Activity (CEA) është një program pesë vjeçar i Fondacionit Kosovar për Shoqëri Civile (KCSF) i cili financohet nga Agjencia e Shteteve të Bashkuara për Zhvillim Ndërkombëtar (USAID). Programi do të përkrahë aktivitete të shumta të cilat synojnë përmirësimin e lidhjes së shoqërisë civile me qytetarë, bashkëpunimin brenda sektorit dhe me sektorë të tjerë, si dhe diversifikimin e burimeve të shoqërisë civile përtej fondeve të donatorëve të huaj me qëllim të fuqizimit të pjesëmarrjes në vendimmarrje dhe rritjes së transparencës dhe llogaridhënies të institucioneve publike dhe të OShC-ve ndaj publikut.

Bazuar në përvojën e gjatë dhe ekspertizën e KCSF-së në zhvillimin e shoqërisë civile, duke përfshirë qasje të reja që kanë për qëllim ndërlidhjen e organizatave të shoqërisë civile me qytetarë dhe qytetare të Kosovës, dhe në bashkëpunim me organizata vendore dhe ndërkombëtare, CEA do të kontribuojë drejt arritjes së objektivave në vijim:

Objektiva 1 – Fuqizimi i bashkëpunimit të shoqërisë civile me qytetarë dhe qytetare të Kosovës, nxitja e aktivizimit komunitar dhe rritja e kërkesës për llogaridhënie.

Objektiva 2: Krijimi i partneriteteve brenda dhe ndërmjet sektorëve dhe rritja e besimit mes OShC-ve, qytetarëve, sektorit privat dhe institucioneve publike.

Objektiva 3: OShC me njohuri e aftësi të shtuara që e shfrytëzojnë kuadrin e përmirësuar ligjor dhe zhvillojnë kulturën e përkrahjes së aktiviteteve jo-për-përfitim nga burimet vendore dhe të diasporës.

Potpuno saopštenje.