Izvršni direktor, Glavni službenik za finansije i trezor

64x64 kru prishtina
RVP "Priština" ad
Objavljeno
09/09/2021
Grad
Priština
Kategorija
Vrsta oglasa
Posao  

Opis

U skladu sa funkcijama i nadležnostima predviđenim članom 21., u vezi sa članom 17. Zakona o javnim preduzećima (Zakon br. 03 / L-087), izmenjenim i dopunjenim Zakonom br. 04 / L-111 i Zakonom br. 05 / L-009 za JP, i člana 5 Administrativnog uputstva br. 07/2017 o regulisanju procedura konkurencije u javnom sektoru, Privremeni odbor direktora RKV "Priština" ad, odlučio je da objavi:

JAVNI KONKURS

Za popunjavanje dve (2) pozicije

 • IZVRŠNI DIREKTOR
 • GLAVNI SLUŽBENIK ZA FINANSIJE I TREZOR
 • Referentni broj: 1327 

1. Radno mesto: IZVRŠNI DIREKTOR

Mesto : Priština
Preduzeće: Regionalno vodovodno preduzeće "Priština"ad.
Odgovori: Upravni odbor
Nivo plate: I kategorija
Mandat: 3 godine - sa mogućnošću produženja

Regionalno vodovodno preduzeće „Priština“ ad, je javno preduzeće koje u okviru svoje delatnosti obuhvata prikupljanje, preradu i pružanje usluga vode za piće i odvođenje otpadnih voda, gde se područje delovanja aktivnosti nalazi na teritoriji osam (8) opština u okviru Prištinskog regiona.

Potrebni uslovi i kvalifikacije:

Upravni odbor želi da osigura da svi potencijalni kandidati budu osobe visokog integriteta koje ispunjavaju kvalifikacione uslove iz člana 17, kao i kriterijume nezavisnosti iz člana 17.2 tačke (d), (f), (j), (k) i (l) Zakona o javnim preduzećima i imaju potrebno stručno iskustvo i obrazovanje potrebno za dotično radno mesto koje zahteva da kandidati moraju da ispunjavaju sledeće kriterijume:

 •  Kandidat mora imati visoku stručnu spremu iz oblasti poslovne administracije, ekonomije, finansija, inženjeringa, prava ili iz druge oblasti nauke koja se odnosi na poslovne aktivnosti JP; ili najmanje pet (5) godina, bili ste javni računovođa sa licencom nacionalne ili međunarodne računovodstvene asocijacije. Postdiplomske studije iz ovih oblasti smatraju se prednošću.
 • Kandidat mora imati najmanje 5 godina radnog iskustva na višem rukovodstvu, preferiraju se kandidati sa iskustvom u radnim preduzećima u drugim korporacijama velike veličine i složenosti, uključujući i druge uslove predviđene članom 17, tačka 3 Zakona br .03 / L-087 kasnije izmenjen i dopunjen.
 • Napredno znanje u domenu javnih preduzeća.
 • Imati visok moralni i profesionalni integritet.
 • Sposobnost vođenja i postizanja ciljeva preduzeća.
 •  Imaju veštine prikupljanja sredstava, upravljanja projektima i izveštavanja.
 • Poznavanje engleskog jezika smatra se prednošću.
 • Poželjno je napredno znanje u upotrebi informacionih tehnologija i standardnih softverskih paketa.
 • Odlične organizacione sposobnosti i sposobnosti planiranja.
 • Odlične komunikacijske sposobnosti u pisanju i govoru.

Glavne dužnosti i odgovornosti glavnog izvršnog direktora:

 • Strateški razvoj RKV „Priština“ dd
 • Upravlja preduzećem i upravlja programskom, finansijskom i politikom zapošljavanja.
 • u skladu sa pravnim aktima i politikama preduzeća.
 • Sprovesti strateške ciljeve i ciljeve kompanije dajući vođstvo smernice ka postizanju misije i vizije kompanije.
 • Podržava rad Odbora direktora kroz predloge politika i odluke koje Odbor treba da donosi.
 • Odgovoran je za usluge koje pruža kompanija nadgledajući kvalitet programa pripreme usluga, marketing i prodaju ovih usluga.
 •  Predlaže godišnji budžet na odobrenje Odboru direktora, kao i kompetentno upravlja finansijskim sredstvima kompanije u skladu sa važećim zakonima i propisima.
 • Efikasno upravlja ljudskim resursima kompanije u okviru zvaničnih politika i procedura kompanije u skladu sa važećim zakonima.
 • Osigurava da se misija i program Kompanije i njenih usluga neprestano i snažno predstavljaju kako bi stvorili pozitivan odraz kompanije prema zainteresovanim stranama.
 • Nadgleda prikupljanje sredstava, njihovo planiranje i implementaciju, uključujući identifikaciju izvora finansiranja, kao i pripremu strategije pristupa tim resursima davanjem prijedloga za administraciju i dokumentacijom prikupljanja ovih sredstava.
 • Upravlja politikom i sprovodi odluke Odbora u skladu sa važećim zakonom.
 • stara se o svakodnevnom poslovanju Preduzeća i zalaže se za njihovu korist u korist Preduzeća;
 • Procenjuje unutrašnju kontrolu i preduzima potrebne mere da bi postala funkcionalna kako bi upravljala i držala pod kontrolom rizike koji prete delatnosti preduzeća.
 • Predstavlja preduzeće drugim strankama po službenoj dužnosti i po potrebi uz ovlašćenja Odbora direktora.

2. Radno mesto:  GLAVNI SLUŽBENIK ZA FINANSIJE I TREZOR

Mesto : Priština
Preduzeće: Regionalno vodovodno preduzeće "Priština"ad.
Odgovori: Izvršni direktor i Upravni odbor
Nivo plate: III kategorija
Mandat: 3 godine - sa mogućnošću produženja

Potrebni uslovi i kvalifikacije:

Upravni odbor želi da osigura da svi potencijalni kandidati budu osobe priznatog integriteta koje ispunjavaju kvalifikacione uslove iz člana 17.1, kao i kriterijume nezavisnosti iz člana 17.2 tačke (d), (f), (k) i (l) Zakona o javnim preduzećima i imaju potrebno stručno iskustvo i obrazovanje potrebno za dotično radno mesto koje od kandidata zahteva da ispunjavaju sledeće kriterijume:

 • Da imaju fakultetsku diplomu iz oblasti finansija, računovodstva i / ili revizije i značajno profesionalno iskustvo u ovim oblastima; Postdiplomske studije u ovim oblastima smatraju se prednošću.
 • da ima najmanje 5 godina dokazano iskustvom u upravljanju finansijama, računovodstvu i / ili revizije.
 • biti overena računovođa prema programu u skladu sa Međunarodnim standardima obrazovanja (IES) i u skladu sa smernicama Međunarodne federacije računovođa (ISF). Certifikacija kao revizor smatra se prioritetom.
 • Poznavati tumačenje Međunarodnih računovodstvenih standarda (IAS) i Međunarodnih standarda finansijskog izveštavanja (IFRS) prema kojima preduzeće izveštava.
 • Imati visok moralni i profesionalni integritet.
 • Imaju dokazane veštine u finansijskom upravljanju.
 • Poznavanje engleskog jezika smatra se prednošću.
 • Napredno znanje u korišćenju informacionih tehnologija i standardnih softverskih paketa.
 • Međuljudske veštine.
 •  Liderske sposobnosti za postizanje opštih ciljeva preduzeća.
 • Prednost imaju kandidati sa radnim iskustvom u drugim korporativnim preduzećima velike veličine i složenosti.

Glavne dužnosti i odgovornosti:

 • Glavni finansijski direktor (GFD) će upravljati finansijskim poslovima Kompanije pod rukovodstvom i nadzorom ID i Revizorskog odbora u skladu sa primarnim i sekundarnim zakonodavstvom za upravljanje javnim preduzećima.
 • Održavanje ažuriranog i tačnog računa preduzeća.
 • Uspostaviti i održavati sve interne finansijske kontrole, uključujući kupovinu, primanja gotovine i osnovnu imovinu.
 • Prati obaveze i koordinira plaćanje računa i posebne kupovine.
 • Pre isplate vrši pregled troškova zaposlenih kako bi se osiguralo poštovanje politike kompanije i budžeta.
 • Priprema podatke kompanije za reviziju na kraju godine
 • Koordinira druge poslovne funkcije, poput iznajmljivanja objekata i opreme, i sarađuje sa ID i kancelarijom za nabavke ili funkcijom Kompanije.
 • Upravlja riznicom preduzeća, postavlja i priprema budžet i sve druge finansijske zadatke koje postavlja ID ili UD.
 • Priprema i izveštava o finansijskom stanju preduzeća u skladu sa međunarodnim standardima finansijskog izveštavanja u skladu sa važećim zakonom.
 • Sarađuje sa spoljnim revizorom po pitanjima revizije i sprovodi preporuke koje proizilaze kao rezultat unutrašnje, spoljne revizije ili bilo kog drugog pružaoca savetodavnih usluga ili uveravanja.
 • Sarađuje sa drugim službenicima preduzeća kao što su: izvršni direktor, unutrašnji revizor i korporativni sekretar kako bi pomogli u postizanju ciljeva Organizacije.

Procedura aplikacije:

Obrazac za prijavu može se preuzeti sa veb stranice Kompanije i priložiti:

 • Detaljan CV
 •  Kopija identifikacionog dokumenta
 • Propratno pismo (najviše 500 reči)
 •  Dokazi o stručnom usavršavanju
 •  Dokazi o radnom iskustvu
 • Tri (3) reference prethodnih poslodavaca
 •  Izjava pod zakletvom prema članovima 17.1 i 17.2 Zakona o javnim preduzećima
 • Potvrda nadležnog suda koja nije predmet istrage za izvršenje krivičnog dela, nije u krivičnom postupku i nije osuđena od strane nadležnog suda za izvršenje krivičnog dela, ne starije od 6 (šest) meseci.

Sva završena dokumentacija se šalje skenirana (u dobrom kvalitetu) na e-mail adresu rekrutimi.krup@kru-prishtina.com. Konkurs ostaje otvoren trideset (30) kalendarskih dana, rok za prijavu je 08.10.2021, do 16:00h CET.

Napomena: Kandidati sa nepotpunom, nepotpunom i neodgovarajućom dokumentacijom i van konkurencije biće odbijeni. Biće kontaktirani samo kandidati koji ispunjavaju postavljene kriterijume i uključeni su u uži izbor.

Prano njoftimet me email

Slični oglasi