Inxhinier/e i/e Diplomuar i Ndërtimtarisë (3)

kosovo logo 150x150 1 e1604661172151
Ministarstvo kulture, omladine i sporta
Objavljeno
18/10/2021
Grad
Kosovo
Vrsta oglasa
Posao  

Opis

Sfondi për programin:

Programi i “ Masat Preventive - Intervenimet emergjente” në asetet e Trashëgimisë Kuturore Arkitekturore, është pjesë e sistemit për vlerësim dhe parandalim e rrezikut ndaj trashëgimisë kulturore dhe bazohet në prioritete për intervenim të dala nga Lista e Monumenteve në Rrezik që është themeluar mbi bazën e konsultimeve paraprake me Qendrat Rajonale për Trashëgimi Kulturore (QRTK).

Ky program parashihet në Politika Programore të Departamentit të Trashëgimisë Kulturore dhe ka për qëllim kryesor ruajtjen e aseteve të Trashëgimisë Kulturore Arkitekturore në rrezik përmes marrjes së masave parandalues deri në konservimin e tyre te plotë.

Programi i “ Masat Preventive - Intervenimet emergjente”  është  gjithëpërfshirës si ne aspektin territorial ashtu edhe ne aspektin e karakterit funksional të aseteve. Ajo përfshin intervenimet në 35 asete të ndryshme. Për realizimin e programit lidhur me përpilimin dhe zbatimin e projekteve të intervenimeve emergjente Ministria e Kultures, Rinise dhe Sportit

Shpall :

KONKURS

Për rekrutimin e bashkëpunëtoreve profesional të jashtëm për projektim dhe zbatim të projekteve për intervenime emergjente për Qendrat Rajonale të Trashëgimisë Kulturore (QRTK) në:

 • QRTK – Prizren
 • QRTK Prishtinë
 • QRTK - Pejë

I. 

Institucioni: Ministria e Kulturës, Rinise dhe Sport/MKRS
Titulli i punës:  Inxhinier i Diplomuar i Ndërtimtarisë
Numri i personave që rekrutohen: 3
Kohëzgjatja: 6 muaj
Kategoria funksionale /Koeficienti: 7 /vlera bruto (421.26 Euro) për muaj
Vendi i punës: QRTK respektive,  Prishtinë, Prizren, Pejë,
Numri i referencës: 01-10/2021

Detyrat dhe përgjegjësitë:

 1. Është përgjegjës për hartimin dhe zbatimin e projekteve për konsolidimin e strukturave dhe mbikëqyrje.
 2. Analize dhe llogaritje statike të qëndrueshmërisë se monumenteve;
 3. Nën mbikëqyrjen e drejtpërdrejt të QRTK-së përkatëse koordinon aktivitete dhe bën përgatitjen e projekteve;
 4. Kryen edhe punë tjera në pajtim me qëllimin e vendit të punës të cilat mund të kërkohen kohë pas kohe nga mbikëqyrësi;

Shkollimi dhe përvoja e kërkuar:

 1. Bachelor/Master i Ndërtimtarisë
 2. Së paku 3 vite përvojë punë

* Përparësi kanë kandidatët me diploma Master në fushën e strukturave ndërtimore tradicionale dhe përvojë pune në fushën e trashëgimisë kulturore;

Dokumentacioni i nevojshëm

 1. Kopjen e dokumentit identifikues
 2. Të dorëzohet një CV me detaje të shkollimit dhe përvojës
 3. Kopjen e Noterizuar të diplomës universitare,
 4. Dy (2) Referenca për përvojën e punës

Përzgjedhja e kandidateve:

Përzgjedhja e kandidateve  do të bëhet nga komisioni profesional  përmes intervistimit të secilit kandidat që i plotëson kushtet dhe kriteret e përcaktuara në këtë konkurs.

Procedurat e konkurrimit:

Konkursi është i hapur për të gjithë kandidatët e interesuar që i plotësojnë kriteret e përcaktuara në konkurs.

Beleška: Kandidatët të cilët aplikojnë për pozitat e sipërshënuara duhet patjetër të përcaktohen për pozitën në QRTK-në përkatëse, në formularin për aplikim përveç pozitës  duhet të përzgjidhni edhe QRTK-në përkatëse.

INFORMATË E PËRGJITHSHME PËR TË GJITHË KANDIDATËT

Data e aplikimit është nga 18.10.2021.Dokumentacioni i kandidateve duhet të dërgohet deri me 26.10.2021 në adresën:

Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit /Departamenti Trashëgimisë Kulturore për Programin  “Masat Preventive - Intervenimet emergjente” .

Potpuno saopštenje.

Prano njoftimet me email

Slični oglasi

Inxhinier/e i/e Implementimit   Priština nova
01/12/2021
Ekspert/e profesional/e (7)   Priština nova
01/12/2021
27/11/2021
26/11/2021
23/11/2021