Infermier/e i/ e përgjithshme (3)

sherbimet e shendetit mendor kosove e1635927635236
Shërbimi Profesional i Shëndetit Mendor
Objavljeno
26/11/2021
Grad
Priština
Kategorija
Vrsta oglasa
Posao  

Prano njoftimet me email

Opis

RN00007810
Lloji i rekrutimit: Pranim
Data e njoftimit: 26/10/2021
Afati për aplikim: 26/11/2021 - 10/12/2021

Në bazë të nenit 67 dhe 68 të Ligjit për Zyrtarët Publik Nr. 06/L-l 14. nenit 7 dhe 8 të Ligjit të Punës nr. 03/L-212. nenit 62 paragrafi 6 të Ligjit Nr. 04/L-125 për Shëndetësi. Statutit të Shërbimit Spitalor dhe Klinik Universitar të Kosovës. si dhe në mbështetje të Udhëzimit Administrativ (MPMS) nr. 07/2017 për Rregullimin e Procedurave të Konkursit në Sektorin Publik. ud. drejtori i QSHMSHIB - Prishtinë shpallë:

KONKURS PUBLIK për QSHMSHIB - PRISHTINË

Institucioni: Qendra e Shëndetit Mendor me Shtëpitë për Integrim në Bashkësi në Prishtinë
Titulli i vendit të punës: Infermier/e të përgjithshëm - Bachelor si në vijim:

 1. Infermier/e të përgjithshëm - Bachelor për Qendrën e Shëndetit Mendor në Podujevë | Një ( 1 ) pozitë
 2. Infermier/e të përgjithshëm - Bachelor për Shëndet Mendor në SHIB - Drenas, me ndërrime- nate | Një ( 1 ) pozitë
 3. Infermier/e të përgjithshëm - Bachelor për Shëndet Mendor në SHIB - Fushë Kosovë. me ndërrime- nate | Një ( 1 ) pozitë

Kohëzgjatja e kontratës: Me afat të pacaktuar - periudha provuese 3 muaj
Koeficienti i pagës: 5.4
Raporton tek: Kryeinfermieri/ja
Orari i punës: 40 orë në javë
Nr. i Referencës: 01/2021

Detyra dhe Përgjegjësitë:

 • Punon si pjestar/e i/e ekipit të kujdesit për shëndet mendor, në ofrimin e standartit më të lartë të kujdesit shëndetësor të përqendruar në pacientin. duke siguruar në çdo kohë kujdes të duhur dhe të sigurtë për pacientët.
 • Të caktoj. planifikoj. implementoj dhe vlerësoj kujdesin ndaj të sëmurit në perputhje me politikën e aprovuar.
 • Të mbledh të dhëna të sakta mbi pacientin sipas specifikave të infermierit përgjegjës.
 • Sipas nevojës të i asistoj pacientit në mbajtje të higjienës personale. gjatë të ushqyerit. kryerjes së nevojave fiziologjike dhe aktix iteteve tjera qe promovojnë shëndetin dhe mirëqenien e pacinetit.
 • Të kontribuoj në krijim të një mjedisi të sigurtë klinik për të gjithë pacientët dhe kolegët.
 • Të siguroj komunikim të mirë gjatë dorëzimit të detyrës pas orarit të punës si dhe të dhëna të sakta për pacientët për të cilët është kujdesur gjatë orarit të tij/saj të punës.
 • Të i'u japë pacientëve informata të sakta dhe të çarta lidhur me kujdesin i cili i'u ofrohet atyre.
 • Të kontribuoj në mbajtje të pastërtisë dhe higjienës në mjedisin ku punon dhe të punoj gjithënjë në përputhje me udhëzuesit mbi kontrollin e infeksionit.
 • Të përdor dhe të mirëmbajë në mënyrë të duhur dhe të siguitë të gjitha paisjet.
 • Të asistoj në hartimin e udhëzuesve. proceduarave të shkruara mbi punën e infermierëve.
 • Të marrë pjesë në mbledhjet e ekipit kur ajo është e nevojshme.
 • Të marrë pjesë në aktivitetet e organizuara sipas programeve për njësi të caktuara me qëllim të shkëmbimit të njohurive dhe informatave në mes të personelit shëndetësor.
 • Të ruaj konfidencialitet të plotë për çështjet që kanë të bëjnë me trajtimin e pacientit apo punën e institucionit. përveç në rastet kur kjo autorizohet me shkrim. në përputhje me politikën institucionale.
 • Gjithënjë të veproj në mënyrë të tillë. që do të ndihmonte në avansimin e marrëdhënieve të mira pacient/e - infermier/e.
 • Çdo herë pas ndërrimit raporton tek kryeinfermieri ja.
 • Të ushtroj detyra dhe veprimtari bazuar në kualifikimet ose subkualifikimet profesionale që ushtron.
 • Kr en edhe punë të tjera profesionale dhe organizativ e të kërkuara nga kryeinfermieri/ja i/e QSHMSHIB-Prishtinë

Detyrat specifike:

 • Infermieri i lemisë së shëndetit mendor pjesë të punës e ka edhe punën në teren. detyra dhe përgjegjësi të cilat percaktohen me lidhjen e Kontartës së Punës.

Kushtet për vendin e punës:

ShkolIimi: Të ketë arsimim: Bachelor i Infermierisë.
Të ketë patentë shoferin.
Liçenca e punës e lëshuar nga MSH.

Aftësit dhe përvoja:

 • Njohuri në fushën e infermierisë.
 • Attësi komunikuese, negociuese dhe bindëse për klientin dhe familjen.
 • Shkathtësi në caktim të objektiae. planifikim të punës dhe analizë.
 • Shkathtësi dhe aftësi për të punuar në ekip ose grup punues dhe nën ndikim.
 • Shkathtësi kompjuterike të aplikacioneve të programeve (Word. Excel. Power Point).
 • Për oja e punës e dëshirueshme.

Dokumentet e kërkuara:

 • Kopjen e diplomës së Bachelor të Infermierisë.
 • Kopjen e liçencës e punës.
 • Çertifikata që nuk jeni i/e dënuar ose nën hetime origjinal jo më i vjetër se 6 muaj.
 • Kopjen e letërnjoftimit.
 • Kopjen e patentë shoferit.
 • Ndonjë çertifikat që është e favorshme për pozitën e lartcekur.

Dokumentacioni i bashkangjitur këtij aplikimi nuk kthehet.

Origjinalin e këtyre dokumenteve ose të vërtetuara te noteri do të kërkohen vetëm atëherë kur kandidati ftohet për të filluar punën.

Kushtet e pjesëmarrjes në rekrutiin: Të drejtë aplikimi kanë të gjithë shtetasit e Republikës së Kosovës të moshës madhore të cilët kanë zotësi të plotë për të vepruar, kanë mbaruar shkollimin e kërkuar dhe kanë aftësinë profesionale për kryerjen e detyrave sipas këtij konkursi. QSHMSHIB-Prishtinë ofron mundësi të barabarta të punësimit për të gjithë shtetasit e Republikës së Kosovës dhe mirëpret aplikacionet nga të gjithë personat e gjinisë mashkullore dhe femërore nga të gjitha komunitetet në Kosoë.

Procedurat e konkurrimit:

Hapja e procedurës së konkurrimit shpallet nga NJBNJ në ueb faqën e konkurrimeve të SIMBNJ. të paktën 30 ditë ( nga data 26.10.2021 deri më 25.11.2021) para datës së planifikuar për paraqitjen e aplikimit nga kandidatët e interesuar.

Afati për pranimin e aplikacioneve fillon pas 30 ditëve nga hapja e procedurës së konkurrimit të shpallur në ueb faqën e konkurrimeve të SIMBNJ

Afati për pranimin e aplikaeioneve është 15 ditë kalendarike dhe fillon nga data 26.11.2021 deri më 10.12.2021

Paraqitja e kërkesave: Aplikacionet merren dhe dorëzohen në zyrën e administratës në QSHMSHIB - Prishtinë, çdo ditë pune nga ora 08:00 - 15:00.

Adresa: rr. Anton Pashku nr. 11 në Ulpianë.

Për çdo informacion mund të kontaktoni në këtë nr. tel. 038-200-24-214.

Në aplikacion duhet të ceket çartë titulli i vendit të punës, endi i punës për të cilin keni aplikuar (sipas nr. rëndor të pozitës) dhe numri i referencës.

Kandidatët që i plotësojnë kriteret e konkursit do ti nënshtrohen testimit me shkrim.

Gjatë marrjes dhe dorëzimit të aplikacioneve duhet të respektohen masat anti Covid-19 me maskë dhe distancë.

Aplikacionet e dërguara pas datës së mbylljes së konkursit nuk do të pranohen. ndërsa aplikacionet e pakompletuara nuk do të shqyrtohen nga ana e komisionit.

 

Slični oglasi