Infermier/e (3)

Komuna Kline 150x150 1 e1600679607861
komuna e Klinës
Objavljeno
29/06/2021
Grad
Klina
Kategorija
Vrsta oglasa
Posao  

Opis

Në bazë të Ligjit për Zyrtarët Publikë Nr. 06JL-1 14, Kapitulli V neni 67 dhe 68, si dhe në bazë të
Udhëzimit Administrativ nr. 0772017 për rregullimin e procedurave te konkursit në sektorin
publik dhe Mirëqenie Sociale inicion konkursit për punët dhe detyrat:

KONKURS PUBLIK

Titulli i vendit të punës: Infermiere ne QKMF QMF AMP ne Klinë
2 (dy) Infermiere-e ne kohë te pacaktuar dhe
1 ( nje) Infermier-e ne kohë të caktuar prej 10 muajve me mundësi vazhdimi.
Departamenti: Qëndra Kryesore e Mjekësisë Familjare
Numri i ekzekutuesve: 3 (tre)
Niveli i pagës: më koeficient H-68, 4.8- 377 euro
Raporton Mbikëqyrësit: Kryeinfermierive të QKMF Nënë Tereza Klinë.

Në ketë vend pune dhe detyra punuese do të punohet më orar të plotë 40 orë në javë.

KULIFIKIME ARSIMORE DHE PROFESIONALE:

 • Të ketë të kryer Shkollën mesme te mjekësisë
 • Te kenë te mbaruar stazhin e obliguar profesional
 • Te jenë te licencuar .

Shkatheshit e tjera te kërkuara:

 • Aftësitë ne organizimin e punës
 • Aftësitë ne përdorimin te kompjuterit dhe programeve përkatëse
 • Gatishmëri dhe aftësi për te punuar ne ekip

DETYRAT DHE PËRGJEGJSIT':

 • Mban evidencën e rregullt te dokumentacionit shëndetësor
 • Jep këshilla me shkrim dhe me gojë për trajtimin e pacientit
 • Kujdeset për shëndetin e pacientëve
 • Te iu jap pacienteve informata te sakta dhe te qarta lidhur me kujdesin i cili iu ofrohet.
 • Te administroi terapinë e përshkruar ne përputhje me politikat e institucionit
 • Të përdor dhe te mirëmbaj te gjitha pajisjet ne mënyra te duhur dhe te sigurt.
 • Te kryej dhe detyra tjera qe kërkohet nga mbikëqyrësi për te siguruar efikasitet te lart ne punë

Dokumentacionet e kërkuara:

 • Aplikacioni e plotësuar,
 • Kopja e Diplomës
 • Dëshmi e përvojë së punës dhe
 • Kopja e letërnjoftimit.

Mënyra e Aplikimit:

Dokumentet e aplikimit dorëzohet në kopje fizike se bashku me formularin e aplikimit ne Zyrën
e Personelit ne Qendrën e mjekësisë familjare QKMF Nënë Tereza ne Klinë Kati i II rruga
Muhamet Haxhaj Pn. Shkarkimi behet ne lingun kk-rks-gov.net

Aplikimi mbetet i hapur 15 ditë nga data 02.07.2021 e deri me 16.07.2021

Kërkesat e dërguara pas datës së fundit dhe kërkesat e pakompletuara nuk do të pranohen,
vetëm kandidatët e përzgjedhur në listën e ngushtë do të kontaktohen.

Slični oglasi