Infermier/e (2)

kosovo logo 150x150 1 e1604661172151
Shërbimi Profesional i Shëndetit Mendor
Objavljeno
27/10/2021
Grad
Gnjilane
Kategorija
Vrsta oglasa
Posao  

Opis

RN00007656
Lloji i rekrutimit: Pranim
Data e njoftimit: 27/09/2021
Afati për aplikim: 27/10/2021 - 03/11/2021

Institucioni: Qendra e Shëndetit Mendor u Gnjilane
Titulli i vendit punës: Infermier-e dy pozita (II)
Orari i punësI plotë
Koeficienti i pagës: (5.4)
Raporton: Kryeinfermieri i QShM-se
Nr. i ReferencësNr. 134/2

Përshkrimi i punëve dhe fushat e përgjegjësisë për infermierë përgjithshëm:

 • Do punojë si pjesëtar/e i/ e ekipit kujdesit mjekësorë, u ofrimin e standardit me lartë kujdesit shëndetësor përqendruar u pacientin, duke siguruar u çdo kohë kujdes duhur dhe sigurt për pacientët.
 • zbatojë gjitha aktivitetet profesionale specifike për profesionin dhe shërbimin ku punon.
 • caktojë, planifikojë, zbatoj dhe vlerësojë kujdesin ndaj sëmurit në përputhje me politikën e aprovuar
 • Sipas nevojës ti asistojë pacientit u mbajtje higjienës personale, gjatë të ushqyerit, kryerjes së nevojave fiziologjike dhe aktiviteteve tjera promovojnë shëndetin dhe mirëqenien e pacientit.
 • kontribuojë u krijim një mjedisi sigurt klinik për të gjithë pacientët dhe kolegët.
 • sigurojë komunikim migjatë dorëzimit detyrës pas orarit punës si dhe të dhëna sakta për pacientët për cilët është kujdesur gjatë tërë orarit tij/ saj punës.
 • u ofron pacientëve informata sakta dhe qarta lidhur me kujdesin i cili iu ofrohet atyre.
 • kontribuojë u mbajtje pastërtisë dhe higjienës në mjedisin ku punon dhe punoj gjithnjë u përputhje me udhëzuesit mbi kontrollin e infeksionit.
 • administrojë terapinë e përshkruar u përputhje me politikën Institucionale.
 • ndërmarrë gjitha masat e nevojshme për parandalim dekubitit.
 • përdor dhe mirëmbajë në mënyrë të duhur dhe sigurt gjitha pajisjet.
 • asistojë u hartimin e udhëzueseve procedurave shkruara mbi punën e infermiereve.
 • marrë pjesë u mbledhjet e ekipit sipas specifikave shërbimit,
 • marrë pjesë u aktivitetet e organizuara sipas programeve për njësi caktuara me qëllim shkëmbimit njohurive dhe informative u mes personelit shëndetësor.
 • ruajë kofidencialitet plotë për çështjet kanë bëjnë me trajtimin e pacientit apo punën e institucionit, përveç u rastet kur ajo /ai autorizohet me shkrim, u përputhje me politikën Institucionale.
 • Gjithnjë veprojë u mënyrë tillë, do ndihmonte u avancimin e marrëdhënieve mira pacient - infermier/e.
 • marrë pjesë u aktivitetet për edukimin e vazhdueshëm profesional u mënyrë freskojë dhe avancojë njohuritë dhe standardet e punës infermierike.
 • kryejë edhe detyra tjera kërkohen nga mbikëqyrësi për siguruar efikasitet lartë u punë.
 • Punon dhe bashkëpunon me profesionistet tjerë shëndetësor duke përdorur mekanizmin për monitorimin e rezultatit kujdesit ndaj pacientit,
 • Zbaton protokollet e praktikave infermierore bazuara në dëshmi, gjatë ofrimit kujdesit infermieror

Kushtet e kërkuara- Shkollimi i duhur - fotokopje: 

 • Diploma e shkollimit mesëm- shkollimit bachelor-drejtimi i përgjithshëm.
 • Certifikata e licencimit për punë e lëshuar nga OIK e Republikës Kosovës,
 • Dëshmi nga gjykata nuk është u procedura gjyqesore.
 • Certifikata nga libri amzë i lindurve - Leje njoftimi fotokopje,
 • Leje për vozitje(patent shoferin)
 • Njohja e gjuhës angleze - e dëshirueshme,
 • Njohja e kompjuterit (word dhe exel) e dëshirueshme,
 • Mund sillni edhe dëshmi tjera të aftësimit, rekomandime, etj.

Origjinalin e këtyre dokumenteve ose vërtetuara noteri do kërkohet vetëm atëherë kur kandidati thirret për punë. Përparësi u rastin e përzgjedhjes do kenë kandidatët me kualifikime veçanta u shëndet mendor

Aftësitë / Përvoja: 

 • 3 (tre) vjet përvojë pune u drejtimin përkatës sipas konkursit për kandidatët me shkollimin e mesën, teknik infermier/e i/e pergjithshëm.
 • Aftësi për punë ekipore, aftësi mira komunikuese dhe shkathtësi u arritjen e objektivave shërbimit
 • Dëshmi mbi trajnime eventuale në lëminë e Shëndetit mendor 

Kushtet e pjesëmarrjes në rekrutim: drejtë aplikimi kanë të gjithë shtetasit e Republikës Kosovës moshës madhore cilët kanë zotësi plotë për vepruar, kanë mbaruar shkollimin e kërkuar dhe kanë aftësinë profesionale për kryerjen e detyrave

Procedurat e konkurrimit: Hapja e procedurave konkurimit shpallet nga NJBNJ, u web faqen e konkurimeve SIMBNJ, pakten 30 ditë para datës planifikuar për paraqitjen e aplikimit nga kandidatët e interesuar. Konkursi është i hapur për gjithë kandidatët e intereusar i plotësojne kriteret

Afati për pranimin e palikacioneve është 8 ditë kalendarike mbas përfundimit njoftimit u web faqe SIMBNJ , dorëzimi i aplikacioneve bëhët u administraten e QShM Gnjilane (0280 323-801

Prano njoftimet me email

Slični oglasi

26/11/2021