Ftesë për aplikim: trajnim dhe grant për masat agro-mjedisore (Shtyrje të afatit)

64x64 skat consulting 150x150 1
Skat Consulting
Objavljeno
06/10/2021
Grad
Kosovo
Kategorija
Vrsta oglasa

Opis

[English language version below]
[Verzija na srpskom jeziku ispod]

ŠEMA KONKURENTNIH GRANTOVA
Njoftim për shtyrje të afatit të aplikimit

Programi Menaxhimi i Integruar i Resurseve Ujore në Kosovë (MIRU-K) i njofton të gjithë të interesuarit për shtyrje të aftit të dorëzimit të aplikaiconeve lidhur me ftesën për shprehje të interesit. Afati i ri i aplikimit është data 29 Tetor 2021 deri në ora 16:30h. Aplikacionet dorëzohen përmes e-mail adresës kosovo@skat.ch ose drejtëpërdrejtë (me dorë) në zyrat e Skat Consulting Kosovo në adresën 136 Rruga Pashko Vasa, kati 1, nr 5, 10,000 Prishtinë, Republika e Kosovës ose tek zyrat e Iniciativa për Zhvillimin e Bujqësisë së Kosovës (IADK-së) në adresën Sfaraçak i Ulët nr.11, 42,000 Vushtrri, Republika e Kosovës;

Të gjitha kërkesat tjera dhe udhëzimet për dorëzimin e aplikacioneve mbesin të pa ndryshuara sikurse në Ftesën për Shprehje të Interesit publikuar me 06.10.2021.

INTEGRISANO UPRAVLJANJE VODNIM RESURSIMA NA KOSOVU

ŠEMA KONKURENTNIH GRANTOVA      

POZIV ZA IZRAŽAVANJE INTERESA

za učešće u programu obuke i grantova za podršku uvođenju agroekoloških mera u slivove reka Ibar, Morava i Lepenca

- Prvi ciklus -

Program Integrisano upravljanje vodnim resursima na Kosovu (IVRM-K) oji finansira Švajcarska (u daljem tekstu Program ili IVRM-K) ima za cilj izgradnju dugoročnih kapaciteta za upravljanje vodnim resursima na nacionalnom i na nivou rečnih slivova u skladu sa društveno-ekonomskim i političkim statusom Kosova kao i prioritetima i zahtevima budućeg održivog razvoja. Program će pomoći da se dosadašnji selektivni pristup zameni sveobuhvatnijim i visoko participativnim pristupom upravljanja vodnim resursima na nivou rečnog sliva, kao i da taj pristup bude u skladu sa principima IVRM-a i Okvirnom direktivom EU o vodama (VFD EU).

Važan deo Programa su aktivnosti koje imaju za cilj modeliranje pristupa i prakse za smanjenje pritisaka zbog difuznog zagađenja iz poljoprivrede u odabranim oblastima Kosova.

Kao deo Šeme konkurentnih grantova (CGS) Program sada poziva zainteresovane individualne poljoprivredne proizvođače da podnesu prijave za učešće u programu obuke i kasnijem programu grantova.

Obuke će se izvoditi u prostorijama IADK -a u Vučitrnu ili u odabranim opštinama u okviru tri rečna sliva. Prevoz do mesta obuke, bez obzira iz koje opštine dolaze, je odgovornost samih odabranih poljoprivrednika.

Ovim Prvim pozivom Program namerava da odabere do 60 proizvođača malina i jabuka. Odabir kandidata vršiće se prema unapred definisanim kriterijumima. Odabrani poljoprivrednici postaće partneri na projektu u implementaciji savremenih poljoprivrednih praksi osmišljenih za smanjenje štetnih uticaja na životnu sredinu i poboljšanje kvaliteta proizvodnje.

Nakon sprovođenja obuke sledi test za procenu stečenog znanja potrebnog za potrebe primene preporučene poljoprivredne prakse. Na osnovu rezultata ispitivanja i drugih kriterijuma, ukupno 30 poljoprivrednih proizvođača malina i jabuka iz svih ciljanih opština postaće korisnici grantova Programa. Preduslov za dobijanje granta je minimum 30% tačnih odgovora na testu.

Vrednost svakog granta biće do 5.000 EUR i biće podeljena u dva dela, i to:

 • Obavezna oprema koja će se koristiti za promociju poljoprivredne prakse predstavljene tokom obuke, kao i za analizu zemljišta, naknadnu prehranu zemljišta i navodnjavanja biljaka.
 • Oprema i materijal pregovaraju se direktno sa svakim primaocem granta u zavisnosti od njegovih/njenih specifičnih potreba za sprovođenje preporučene prakse.

Svaki od odabranih primalaca granta biće nadgledan u naredne dve poljoprivredne sezone i biće u obavezi da implementira predložene proizvodne tehnike u oblasti navodnjavanja, zaštite i ishrane / đubrenja biljaka. Tokom ovog perioda, eksterna stručna podrška će biti dostupna poljoprivrednim proizvođačima  za praktičnu obuku i posebnu podršku na zahtev.

Predlog za vrstu opreme i materijala koji će se finansirati iz Programa sačiniće stručni tim. Nabavka potrebne opreme i materijala će se vršiti u okviru Programa (nisu predviđeni gotovinski transferi odabranim poljoprivrednim proizvođačima).

Obuke će biti organizovane u periodu novembar - decembar 2021. godine, dok će testiranje biti organizovano tokom januara 2022. Materijali potrebni za pripremu testa biće dostupni svim polaznicima obuke.

Kriterijumi za izbor kandidata:

 1. Potpuno popunjena prijava zajedno sa svim prilozima koji se nalaze u prijavi;
 2. Kandidat mora biti stariji od 18 godina, ali ne stariji od 65 godina;
 3. Lokacija plantaža / poljoprivrednih parcela mora biti u jednom od ciljanih rečnih slivova: Ibar, Morava i Lepenc. U prilogu se nalazi spisak opština iz kojih poljoprivredni proizbođači mogu da se prijave.
 4. Kandidat mora biti individualni poljoprivrednik sa sopstvenim registracionim brojem farme ili registracijom preduzeća - bilo kojim oblikom pravne registracije kao poljoprivrednik;
 5. Prihodi domaćinstva od poljoprivrednih aktivnosti treba da budu najmanje 30% ukupnih prihoda domaćinstva u prethodnoj godini;
 6. Kandidati koji u poljoprivredne aktivnosti uključuju druge članove porodice (izuzetak od ovog pravila je kada domaćinstvo ima učenika/e i/ili penzionere), kao i sezonski i zaposleni sa punim radnim vremenom. Domaćinstva u kojima više od polovine punoletnih članova obezbeđuje prihod iz drugog izvora (npr. zaposlenje) ne mogu se prijaviti na ovaj poziv.
 7. Kandidat treba da bude vlasnik parcele, da poseduje imovinsku dokumentaciju koja pripada užoj porodici ili da ima zaključen ugovor o zakupu na period od najmanje 5 godina počevši od perioda zaključenja ugovora sa Programom;
 8. Voćnjaci jabuka (zasadi) treba da imaju minimalno formiranu površinu od 0,5 ha (formiranu od jedne ili više parcela ako se graniče jedna sa drugom i u vlasništvu su ili u zakupu iste osobe).
 9. Voćnjaci malina (zasadi) treba da imaju minimalnu površinu od 0,25 ha (formirana od jedne ili više parcela ako se graniče jedna sa drugom i ako su u vlasništvu ili zakupu iste osobe);
 10. Gustina zasada jabuka da bude iznad 1.500 sadnica po hektaru;
 11. Starost plantaže biti u rasponu od 2-15 godina;
 12. Trebalo bi da postoji pristup izvoru vode za navodnjavanje (reka, bunari, površinski tok vode itd.) na parceli/plantaži;
 13. Rastojanje odabrane parcele od površinskog vodnog tela (rezervoar, reka ili drugo površinsko vodno telo) najviše do 5 km;
 14. Spremnost na sufinansiranje (samo u slučaju izbora za dodelu granta). Prihvatljivo sufinansiranje uključuje opremu i/ili ulaganje u materijale (npr. đubriva, sredstva za zaštitu), za primenu agro-ekoloških mera u skladu sa preporukama stručnog tima;
 15. Spremnost kandidata da poštuje preporuke za primenu agroekoloških mera na izabranoj parceli, koje je dao tim stručnjaka, kao i da vodi evidenciju procesa na unapred pripremljenim obrascima i da ih redovno deli sa Programom i njegovim stručnjacima.

U slučaju velikog broja podnetih prijava, pored gore navedenih, za rangiranje kandidata biće primenjeni dodatni kriterijumi u vezi sa procenom uticaja na životnu sredinu (npr. erozija terena, lokacija koja se tiče postojećeg zaštićenog područja itd.)

Za jačanje uloge žena u upravljanju resursima u poljoprivredi, u rangiranju prijava, planirano je dodjeljivanje dodatnih bodova kandidatkinjama, kao i poljoprivrednim domaćinstvima sa većim procentom žena. U slučaju istih bodova u rangiranju, prednost će se dati domaćinstvima sa kandidatkinjama, većim brojem žena i većim prihodom od poljoprivrede.

Prijava za učešće u programu, u elektronskoj formi, može se dobiti ovde. Štampane kopije mogu se dobiti u kancelarijama IADK -a, Sfaraçak i Ulët br.11, 42000 Vučitrn, Republika Kosovo, ili u kancelarijama Skat Konsalting Kosovo, 136 Rruga Paško Vasa, kati 1, br 5, Priština, Republika Kosovo. Ako je u štampanom formatu, popunjenu prijavu treba dostaviti u dva primerka (na jednom od službenih jezika): jednu (1) originalnu kopiju i jednu (1) kopiju u zatvorenoj koverti, najkasnije do 20. oktobra 2021. godine na adresu:

136 Rruga Pashko Vasa, kati 1, nr 5, Pristina, Republic of Kosovo
e-mail: kosovo@skat.ch

Pod nazivom „Prijava za obuku i grant za agro-ekološke mere“

Prijave se mogu dostaviti elektronski na mejl (kosovo@skat.ch), poštom ili direktno (ručno) u prostorijama Skat Consulting Kosovo. Za detaljnije informacije o uslovima i kriterijumima oglasa, kontaktirajte sledeće kontakte:

Kontakt osoba: Edita Mahmuti, tel. +383 44 777 036 contact (edita.mahmuti@iadk.org).

Beleška:

U prilogu ovog oglasa naći ćete:

 1. Prijavni obrazac
 2. Spisak opština po slivu sa čije teritorije poljoprivredni proizvođači ispunjavaju uslove za prijavu
 3. Karta rečnih slivova i karta opština po rečnim slivovima

[1] Program MIRU-K sprovodi SKAT Consulting Kosovo Implementaciju ove posebne aktivnosti (Šema konkurentnih grantova) podržava Konzorcijum EPICENTAR-IADK

---

INTEGRATED WATER RESOURCE MANAGEMENT IN KOSOVO

COMPETITIVE GRANTS SCHEME 

INVITATION FOR EXPRESSION OF INTEREST

for participation in training and grants programme to support the introduction of agro-ecological measures in the Ibër, Morava e Binçës and Lepenc river basins

- First cycle -

The Swiss-funded Integrated Water Resources Management in Kosovo (IWRM-K) Program (hereinafter the Program or IWRM-K) aims to build long-lasting water resources management capacities at national and river basin levels in line with Kosovo’s socio-economic and political priorities, as well as the needs of future sustainable development. It aims to help replace the current fragmented approach with a more comprehensive and highly participatory approach of managing water resources at the river basin scale, aligned with the principles of IWRM and the EU Water Framework Directive (EU WFD).

Important part of the Program are activities aiming at prototyping approaches and practices for reducing the pressures from diffuse pollution from agriculture in selected areas of Kosovo.

As part of the Competitive Grants Scheme (CGS) the Program now invites interested individual farmers to submit applications for participation in a training programme and a subsequent grants programme.

The trainings will be conducted at IADK premises in Vushtrri or in the selected municipalities within the three river basins. Transportation to the training site, regardless of the municipality they come from, is the responsibility of the selected farmers themselves.

With this First Call, the Program intends to select up to 60 producers of raspberries and apples. The selection of candidates will be done according to pre-defined criteria. The selected farmers will become project partners in the implementation of modern farming practices designed to reduce the adverse impacts on the environment and improve quality of production.

The implementation of the training will be followed by a test to evaluate the acquired knowledge required for the needs of the implementation of the recommended farming practices. Based test results, and other criteria a total of 30 agricultural rasperry and apple growers from all targeted municipalities will become grant beneficiaries of the Program. A prerequisite for receiving a grant is a test score of at least 30%.

The value of each grant will be up to 5,000 EUR and will be divided into two parts, namely:

 • Mandatory equipment that will be used for the promotion of farming practices presented during the training sessions, as well as soil analyses & subsequent plant nutrition and irrigation programmes.
 • Equipment and material negotiated directly with each grant recepient depending on her/his specific needs for implementation of the recommended practices.

Each of the selected grant receivers will be monitored in the following two agricultural seasons and will be obliged to implement the suggested production techniques in the area of irrigation, protection and plant nutrition/fertilization. During these periods external expertise will be available to farmers for hands-on training and specific on-demand support.

The proposal for the type of equipment and materials that will be financed by the Program will be made by an expert team. The procurement of the necessary equipment and material will be performed by the Program (no cash transfers to the selected farmers are foreseen).

The trainings will be organized in the period November – December 2021, while the testing will be organized during January 2022. The materials needed to prepare for the test will be available to all participants on the training.

Criteria for selection of candidates:

 1. Fully completed application together with all attachments provided in the application;
 2. The candidate must be above 18 years, but and not older than 65 years;
 3. The location of the plantations / agricultural plots has to be in one of the targeted river basins: Ibër, Morava e Binçës and Lepenc. – a list of municipalities of which farmers are eligible for application is attached.
 4. The candidate must be an individual farmer with own Farm Registration Number, or Business Registration – any form of legal registration as a farmer;
 5. The household income from agricultural activity to be at least 30% of the total household income in the previous year;
 6. The candidates that involve in agriculture activities other family members (an exception to this rule is when the household has a student/s and/or a pensioner), as well as seasonal and full-time employees. Households, where more than half of the adult members provide income from another source (e.g., employment) cannot apply to this Call.
 7. The candidate needs to be the owner of the plot, own property documentation that belongs to a close family or have concluded a lease agreement for a period of at least 5 years starting from the period of entering to the agreement with the Program;
 8. Apple orchards (plantations) should have a minimum formed area of 0.5 ha (formed by one or more parcels if they border each other and are owned or leased by the same person).
 9. Raspberry orchards (plantations) should have a minimum area of 0.25 ha (formed by one or more parcels if they border each other and are owned or leased by the same person);
 10. The density of apple orchards to be above 1,500 seedlings per hectare;
 11. The age of the plantation to be in the range of 2-15 years;
 12. There should be access to an irrigation water source (river, wells, surface water flow etc.) on the plot/plantation;
 13. The distance of the selected plot from a surface water body (reservoir, river or other surface water body) to be at most 5 km;
 14. Willingness to co-finance (only in case of selection for grant award). Eligible co-financing includes equipment and/or investment in materials (e.g. fertilizers, means of protection) for the application of agro-environmental measures in accordance with the recommendations of the expert team;
 15. Willingness of the candidate to respect the recommendations for the application of the agro-ecological measures on the selected plot, provided by the team of experts, as well as to keep records of the processes on pre-prepared forms and to regularly share them with the Program and its experts.

In the case of a large number of submitted applications, in addition to the above, additional criteria related to the environmental impact assessment will be applied for the ranking of the candidates (e.g. erosion of the terrain, location concerning the existing protected area, etc.).

To strengthen the role of women in the management of resources in agriculture, in the ranking of applications, it is planned to award additional points to female applicants, as well as agricultural households with a higher percentage of women. In case of the same points in the ranking, preference will be given to households with female applicants, a larger number of women and a larger share of agricultural income.

The application form for participation in the program, in electronic form, can be obtained here. Printed copies can be obtained from the offices of IADK, Sfaraçak i Ulët no.11, 42000 Vushtrri, Republic of Kosovo, or in the officces of Skat Consulting Kosovo[i], 136 Rruga Pashko Vasa, kati 1, nr 5, Pristina, Republic of Kosovo. If in the printed format, the completed application should be submitted in two copies (in one of the official language): one (1) original copy and one (1) copy in a sealed envelope, no later than October 20th, 2021 to the address:

136 Rruga Pashko Vasa, kati 1, nr 5, Pristina, Republic of Kosovo
e-mail: kosovo@skat.ch 

Entitled "Application for training and grant for agri-environmental measures"

Submission of applications can be delivered electronically by email (kosovo@skat.ch), by post/mail or directly (by hand) at the premises of Skat Consulting Kosovo. For more detailed information about the terms and criteria of the announcement, please contact the following contact:

Contact person: Edita Mahmuti, tel. contact +38344777036 (edita.mahmuti@iadk.org).

Note:

Attached to this announcement you will find:

 1. Application form
 2. List of municipalities per river basin, farmers of which are eligible for application
 3. Map of river basins and the municipalities per river basin

[1] The IWRM-K program is being implemented by SKAT Consulting Kosovo. Implementation of this particular activity (Competitive Grants Scheme) is being supported by the Consortium EPICENTAR-IADK

---

ŠEMA KONKURENTNIH GRANTOVA

Obaveštenje o produženju roka za prijavu

Program Integrisano upravljanje vodnim resursima na Kosovu (IWRM-K) obaveštava sve interesovane o odlaganju podnošenja prijava u vezi sa pozivom za izražavanje interesa. Novi rok za prijavu je 29. oktobar 2021. do 16:30h. Prijave se podnose putem e-mail adrese kosovo@skat.ch ili direktno (ručno) u kancelarije Skat Consulting Kosovo na adresi Rruga Paško Vasa 136, prvi sprat, br. 5, 10,000 Priština, Republika Kosovo ili u kancelarije Inicijativa za Razvoj poljoprivrede Kosova (IADK) na adresi Sfaracak i Ulet br.11, 42.000 Vučitrna, Republika Kosovo;

Svi ostali zahtevi i uputstva za podnošenje prijava ostaju nepromenjeni kao u Pozivu za izražavanje interesa objavljenom 06.10.2021.

---

INTEGRISANO UPRAVLJANJE VODNIM RESURSIMA NA KOSOVU

ŠEMA KONKURENTNIH GRANTOVA 

POZIV ZA IZRAŽAVANJE INTERESA

za učešće u programu obuke i grantova za podršku uvođenju agroekoloških mera u slivove reka Ibar, Morava i Lepenca

- Prvi ciklus -

Program Integrisano upravljanje vodnim resursima na Kosovu (IVRM-K) koji finansira Švajcarska (u daljem tekstu Program ili IVRM-K) ima za cilj izgradnju dugoročnih kapaciteta za upravljanje vodnim resursima na nacionalnom i na nivou rečnih slivova u skladu sa društveno-ekonomskim i političkim statusom Kosova kao i  prioritetima i zahtevima budućeg održivog razvoja. Program će pomoći da se dosadašnji selektivni pristup zameni sveobuhvatnijim i visoko participativnim pristupom upravljanja vodnim resursima na nivou rečnog sliva, kao  i da taj pristup bude u skladu  sa principima IVRM-a i Okvirnom direktivom EU o vodama (VFD EU). 

Važan deo Programa su aktivnosti koje imaju za cilj modeliranje pristupa i prakse za smanjenje pritisaka zbog difuznog zagađenja iz poljoprivrede u odabranim oblastima Kosova.

Kao deo Šeme konkurentnih grantova (CGS), Program sada poziva zainteresovane individualne poljoprivredne proizvođače da podnesu prijave za učešće u programu obuke i kasnijem programu grantova.

Obuke će se izvoditi u prostorijama IADK -a u Vučitrnu ili u odabranim opštinama u okviru tri rečna sliva. Prevoz do mesta obuke, bez obzira iz koje opštine dolaze, je odgovornost  samih odabranih poljoprivrednika.

Ovim Prvim pozivom Program namerava da odabere do 60 proizvođača malina i jabuka. Odabir kandidata vršiće se prema unapred definisanim kriterijumima. Odabrani poljoprivrednici postaće partneri na projektu u implementaciji savremenih poljoprivrednih praksi osmišljenih za smanjenje štetnih uticaja na životnu sredinu i poboljšanje kvaliteta proizvodnje.

Nakon sprovođenja obuke sledi test za procenu stečenog znanja potrebnog za potrebe primene preporučene poljoprivredne prakse. Na osnovu rezultata ispitivanja i drugih kriterijuma, ukupno 30 poljoprivrednih proizvođača malina i jabuka iz svih ciljanih opština postaće korisnici grantova Programa. Preduslov za dobijanje granta je minimum 30% tačnih odgovora na testu.

Vrednost svakog granta biće do 5.000 EUR i biće podeljena u dva dela, i to:

 • Obavezna oprema koja će se koristiti za promociju poljoprivredne prakse predstavljene tokom obuke, kao i za analizu zemljišta, naknadnu prehranu zemljišta i navodnjavanja biljaka.
 • Oprema i materijal pregovaraju se direktno sa svakim primaocem granta u zavisnosti od njegovih/njenih specifičnih potreba za sprovođenje preporučene prakse.

Svaki od odabranih primalaca granta biće nadgledan u naredne dve poljoprivredne sezone i biće u obavezi da implementira predložene proizvodne tehnike u oblasti navodnjavanja, zaštite i ishrane / đubrenja biljaka. Tokom ovog perioda, eksterna stručna podrška će biti dostupna poljoprivrednim proizvođačima  za praktičnu obuku i posebnu podršku na zahtev.

Predlog za vrstu opreme i materijala koji će se finansirati iz Programa sačiniće stručni tim. Nabavka potrebne opreme i materijala će se vršiti u okviru Programa (nisu predviđeni gotovinski transferi odabranim poljoprivrednim proizvođačima).

Obuke će biti organizovane u periodu novembar - decembar 2021. godine, dok će testiranje biti organizovano tokom januara 2022. Materijali potrebni za pripremu testa biće dostupni svim polaznicima obuke.

Kriterijumi za izbor kandidata:

 1. Potpuno popunjena prijava zajedno sa svim prilozima koji se nalaze u prijavi;
 2. Kandidat mora biti stariji od 18 godina, ali ne stariji od 65 godina;
 3. Lokacija plantaža / poljoprivrednih parcela mora biti u jednom od ciljanih rečnih slivova: Ibar, Morava i Lepenc. U prilogu se nalazi spisak opština iz kojih  poljoprivredni proizbođači mogu da se prijave.
 4. Kandidat mora biti individualni poljoprivrednik sa sopstvenim registracionim brojem farme ili registracijom preduzeća - bilo kojim oblikom pravne registracije kao poljoprivrednik;
 5. Prihodi domaćinstva od poljoprivrednih aktivnosti treba da budu najmanje 30% ukupnih prihoda domaćinstva u prethodnoj godini;
 6. Kandidati koji u poljoprivredne aktivnosti uključuju druge članove porodice (izuzetak od ovog pravila je kada domaćinstvo ima učenika/e i/ili penzionere), kao i sezonski i zaposleni sa punim radnim vremenom. Domaćinstva u kojima više od polovine punoletnih članova obezbeđuje prihod iz drugog izvora (npr. zaposlenje) ne mogu se prijaviti na ovaj poziv.
 7. Kandidat treba da bude vlasnik parcele, da poseduje imovinsku dokumentaciju koja pripada užoj porodici ili da ima zaključen ugovor o zakupu na period od najmanje 5 godina počevši od perioda zaključenja ugovora sa Programom;
 8. Voćnjaci jabuka (zasadi) treba da imaju minimalno formiranu površinu od 0,5 ha (formiranu od jedne ili više parcela ako se graniče jedna sa drugom i u vlasništvu su ili u zakupu iste osobe).
 9. Voćnjaci malina (zasadi) treba da imaju minimalnu površinu od 0,25 ha (formirana od jedne ili više parcela ako se graniče jedna sa drugom i ako su u vlasništvu ili zakupu iste osobe);
 10. Gustina zasada jabuka da bude iznad 1.500 sadnica po hektaru;
 11. Starost plantaže biti u rasponu od 2-15 godina;
 12. Trebalo bi da postoji pristup izvoru vode za navodnjavanje (reka, bunari, površinski tok vode itd.) na parceli/plantaži;
 13. Rastojanje odabrane parcele od površinskog vodnog tela (rezervoar, reka ili drugo površinsko vodno telo) najviše do 5 km;
 14. Spremnost na sufinansiranje (samo u slučaju izbora za dodelu granta). Prihvatljivo sufinansiranje uključuje opremu i/ili ulaganje u materijale (npr. đubriva, sredstva za zaštitu), za primenu agro-ekoloških mera u skladu sa preporukama stručnog tima;
 15. Spremnost kandidata da poštuje preporuke za primenu agroekoloških mera na izabranoj parceli, koje je dao tim stručnjaka, kao i da vodi evidenciju procesa na unapred pripremljenim obrascima i da ih redovno deli sa Programom i njegovim stručnjacima.

U slučaju velikog broja podnetih prijava, pored gore navedenih, za rangiranje kandidata biće primenjeni dodatni kriterijumi u vezi sa procenom uticaja na životnu sredinu (npr. erozija terena, lokacija koja se tiče postojećeg zaštićenog područja itd.). ). Za jačanje uloge žena u upravljanju resursima u poljoprivredi, u rangiranju prijava, planirano je dodjeljivanje dodatnih bodova kandidatkinjama, kao i poljoprivrednim domaćinstvima sa većim procentom žena. U slučaju istih bodova u rangiranju, prednost će se dati domaćinstvima sa kandidatkinjama, većim brojem žena i većim prihodom od poljoprivrede.

Prijava za učešće u programu, u elektronskoj formi, može se dobiti ovde. Štampane kopije mogu se dobiti u kancelarijama IADK -a, Sfaraçak i Ulët br.11, 42000 Vučitrn, Republika Kosovo, ili u kancelarijama Skat Konsalting Kosovo, 136 Rruga Paško Vasa, kati 1, br 5, Priština, Republika Kosovo. Ako je u štampanom formatu, popunjenu prijavu treba dostaviti u dva primerka (na jednom od službenih jezika): jednu (1) originalnu kopiju i jednu (1) kopiju u zatvorenoj koverti, najkasnije do 20. oktobra 2021. godine na adresu:

136 Rruga Pashko Vasa, kati 1, nr 5, Pristina, Republic of Kosovo
e-mail: kosovo@skat.ch

Pod nazivom „Prijava za obuku i grant za agro-ekološke mere“

Prijave se mogu dostaviti elektronski na mejl (kosovo@skat.ch), poštom ili direktno (ručno) u prostorijama Skat Consulting Kosovo. Za detaljnije informacije o uslovima i kriterijumima oglasa, kontaktirajte sledeće kontakte:

Kontakt osoba: Edita Mahmuti, tel. +383 44 777 036 contact (edita.mahmuti@iadk.org).

Beleška:

U prilogu ovog oglasa naći ćete:

 1. Prijavni obrazac
 2. Spisak opština po slivu sa čije teritorije poljoprivredni proizvođači ispunjavaju uslove za prijavu
 3. Karta rečnih slivova i karta opština po rečnim slivovima
Prano njoftimet me email